کتابخانه

قلم اعلی در سجن عکّا باحبّای ارض خاء توجّه نموده

فهرست مطالب

بنام خداوند دانا

قلم اعلی در سجن عکّا باحبّای ارض خاء توجّه نموده یعنی نفوسی که بطراز جدید مزیّن شده‌اند و بافق توحید متوجّهند و بحرکت ذاتیّۀ اصلیّه حول ارادة اللّه متحرّکند و این حرکت اگرچه مقابل سکون ذکر میشود ولکن مقدّس از صعود و نزول و منزّه از تلجلج و ادراک اهل حدود است و اثرش اسرع از برق و انفذ از اریاح مشاهده میشود بلکه علّت و سبب ظهور اریاح است و این اریاح اگر بشهوات نفسانیّه ممزوج نشود اثر ربیع از آن در حقایق وجود ظاهر والّا اثر خریف مشهود و اصل این حرکت از تجلّیات حرکت نقطۀ اوّلیّه که در مقامی بسرّ اوّل و طراز اوّل و درّۀ بیضا تعبیر شده ظاهر و باهر و از او نار احدیّه از شجرۀ مبارکه در فوران و مادّۀ اشتعال در کلّ شیء مشهود و مکنون تعالی اللّه الملک القیّوم الّذی خلق ما عجز عن عرفانه من فی الملک و الملکوت نفوسی که الیوم متمسّک باوامر الهیّه‌اند و عاملند بآنچه مأمورند نشهد انّهم هم المتحرّکون بارادة اللّه و هم الفائزون بما اراد لهم العزیز الکریم میقات امم منقضی شد و وعده‌های الهی که در کتب مقدّسه مذکور است جمیع ظاهر گشت و شریعة اللّه از صهیون جاری و اراضی و جبال اورشلیم بتجلّیات انوار ربّ مزیّن طوبی لمن تفکّر فیما نزل فی کتب اللّه المهیمن القیّوم

ای دوستان الهی تفکّر نمائید و بآذان واعیه اصغای کلمة اللّه کنید تا از فضل و رحمت او از زلال استقامت بیاشامید و در امر اللّه مثل جبل راسخ و ثابت باشید در کتاب اشعیا میفرماید ادخل الی الصّخرة و اختبئ فی التّراب من امام هیبة الرّبّ و من بهآء عظمته اگر نفسی در همین آیه تفکّر نماید بر عظمت امر و جلالت قدر یوم اللّه مطّلع میشود و در آخر آیۀ مذکوره میفرماید و یسمو الرّبّ وحده فی ذلک الیوم امروز روزیست که کرسیّ داود بطلعت موعود مزیّن شده و امروز روزی است که ذکرش در کلّ کتب از قلم امر ثبت گشته ما من آیة الّا و قد تنادی بهذا الاسم و ما من کتاب الّا و یشهد بهذا الذّکر المبین لو نذکر ما نزل فی الکتب و الصّحف فی ذکر هذا الظّهور لیصیر هذا اللّوح ذا حجم عظیم باید الیوم کلّ بعنایات الهیّه مطمئن باشند و بکمال حکمت در تبلیغ امر جهد نمایند تا جمیع بانوار فجر معانی منوّر شوند

ان یا قلم ان اذکر من حضر لدی العرش و سمع ندآء هذا المظلوم الغریب انّا ذکرناه و نذکره فی هذا اللّوح لیکون ذخراً و شرفاً له فی ملکوت ربّه العزیز المنیع ثمّ نذکر اخاه الّذی فاز بهذا المقام و دخل فی ظلّ رحمة مولاه الکریم ثمّ الّذی حضر من قبل خاضعاً خاشعاً لأمر اللّه ربّ العالمین نسأل اللّه بأن یوفّق الکلّ علی عرفان مطلع امره و یقرّبهم الی افق وحیه و یقدّر لهم ما قدّره لأصفیائه انّه لهو المقتدر المتعالی العلیم الحکیم