کتابخانه

بعضی از احزاب عالم همّت بر آن گماشته‌اند که بلسانهای مخصوصۀ خود تکلّم نمایند

فهرست مطالب

ق ک

جناب استاد آقا جان علیه بهآء اللّه

اوست دانای بینا

بعضی از احزاب عالم همّت بر آن گماشته‌اند که بلسانهای مخصوصۀ خود تکلّم نمایند و این فقره را سبب علوّ و سموّ خود دانسته‌اند چنانچه اهل ایران که بطراز قابلیّت و استعداد مزیّنند اراده نموده‌اند بلسان قدیم تکلّم نمایند و آنچه از خارج داخل شده خارج نمایند ولکن نزد مظلوم محبوب آنکه جمیع عالم را یک وطن مشاهده نمایند و در ترویج یک لسان یا دو چنانچه از قبل گفته شد همّت گمارند تا جمیع آفاق بنور اتّفاق فائز شود و اهل ارض از آفتاب دانائی و دریای بینائی قسمت برند و آنچه سبب اتّحاد عالم و امم بوده از قلم اعلی در الواح متفرّقه جاری و نازل شده انشآءاللّه عباد بطراز انصاف مزیّن شوند و بعدل موفّق گردند تا آنچه ذکر شد ثمرات آن را بیابند و گواهی دهند بآنچه حقّ جلّ جلاله بآن امر فرمود اوست راه‌نما و اوست دانا و بینا شکر کن محبوب عالم را که ترا مؤیّد فرمود و بآنچه از اکثر ابصار مستور است راه نمود انّه لهو الحقّ علّام الغیوب لا اله الّا هو العزیز المحبوب