کتابخانه

یا داود ربّ ودود میفرماید در کتاب مبین از قلم اعلی نازل شده آنچه که حصنی است متین از برای حفظ بشر

فهرست مطالب

جناب حکیم داود

یا داود ربّ ودود میفرماید در کتاب مبین از قلم اعلی نازل شده آنچه که حصنی است متین از برای حفظ بشر و نوریست راه‌نماینده بمنظر اکبر قل تمسّکوا به یا حزب اللّه و لا تکونوا من الغافلین عدل و انصاف دو جناحند از برای عباد و نیکوست حال نفسی که باین دو فائز شد و از عالم و عالمیان فارغ گشت یوم یوم آزادیست بدانید قصص کذبۀ قرون اولی عباد را از مولی الوری منع نموده اهل ایران در لیالی و ایّام بذکر مقصود عالمیان ذاکر و ظهور حضرت قیّوم را آمل و چون حجبات باصبع منزل آیات خرق شد و فجر نورانی از افق ارادۀ رحمانی لائح و ساطع کل اعراض نمودند و سبب و علّت اعراض نفوسی بوده‌ا‌ند که من‌دون اذن اللّه پیروی آن غافلان و بی‌دانشانرا کردند از حقّ جلّ جلاله میطلبیم جمیع را تأیید فرماید بر اتّحاد و اتّفاق و همچنین موفّق دارد بر تفکّر و تدبّر در اموریکه سبب راحت و نجاتست للّه الحمد مشرق آیات ظاهر و مطلع بیّنات امام وجوه قائم تا وقت باقی جهد نمایید شاید بنعمت باقیه و مائدۀ دائمه فائز گردید این نعمت حافظ عباد است و این مائده ناصر و معین احزاب یا داود مذکور از شطر سجن ترا ذکر مینماید و به ما یحفظک و یحرسک امر میفرماید اشکر ربّک و قل لک الحمد یا ایّها النّاصح العلیم و الذّاکر الحکیم