کتابخانه

فاجعل لی یا الهی هذه الأرض مبارکاً و امناً ثمّ احفظنی حین دخولی فیها و خروجی منها

فهرست مطالب

فاجعل لی یا الهی هذه الأرض مبارکاً و امناً ثمّ احفظنی حین دخولی فیها و خروجی منها ثمّ اجعلها حصناً لی و لمن یعبدک و یسجدک لأکون متحصّناً فیها بعنایتک و محفوظاً فیها عن رمی المشرکین بقوّتک و انّک انت القادر المقتدر العزیز الرّحیم