کتابخانه

یا نفحات الارض و اسرارها و اوراق السّدرة و اثمارها

فهرست مطالب

هو

یا نفحات الارض و اسرارها و اوراق السّدرة و اثمارها طوبی لکنّ قد اتّخذتنّ لانفسکنّ فی ظلّ عنایة ربّکنّ مقاماً علیّاً و مقاماً کریماً