کتابخانه

یا علی علیک سلام اللّه و عنایته تو شاهد و عالم گواه

فهرست مطالب

اس

جناب علی علیه سلام اللّه

هو المهیمن علی من فی الأرض و السّمآء

یا علی علیک سلام اللّه و عنایته تو شاهد و عالم گواه که این مظلوم حزب اللّه را در لیالی و ایّام بنصایح و مواعظ از ما لا ینبغی منع نمود و بما ینبغی امر فرمود مرقاة صعود الیوم موعظۀ حسنه و اعمال و افعال طیّبۀ طاهره بوده و هست طوبی از برای نفوسی که مال و منال ایشان را از غنیّ متعال منع ننمود ایشانند مظاهر انقطاع و مطالع تقوی علیهم سلام اللّه و عنایته و فضله آن جناب بر اعمال و افعال این حزب از قبل آگاه بوده و هست و این مظلوم بعد از توجّه به عراق در جمیع احیان بتربیت عباد مشغول لسان ناطق و قلم جاری و ایما و اشاره موجود در بعضی از مقامات ببیان امکان را منوّر مینمودیم و حرکت میدادیم و در بعضی اوقات بقلم بنصرت امر اللّه مشغول بودیم و گاهی باشارات حاجب و چشم کوثر آگاهی عطا مینمودیم مقصود آنکه بجمیع جوارح و ارکان بتطهیر و تهذیب عباد مشغول که شاید مابین احزاب عالم الفتی حاصل شود و نار حبّی مشتعل گردد نعم ما قیل من قبل حواجبنا تقضی الحوائج بیننا و نحن سکوت و الهوی یتکلّم

یا علی علیک عنایة اللّه و فضله در سجن اعظم مشاهده نمودی چه مقدار از نفوس موجود مع اختلاف آراء و تفاوت مقامات بمحبّت و وداد کل را نگاه داشتیم از اوّل دنیا الی حین شنیده نشده نفسی از اولیا و یا اصفیا در سجن مع این جمعیّت وارد شده باشد حال در حالت این مظلوم تفکّر نما که بچه محبّت و خلقی این جمع را نگاه داشته بشأنی که اکثری در جمیع احوال بافق ارادة اللّه ناظرند اهل نور و نار در ایّام ظهور موجود اهل نور معلوم یعرف من سیماهم نضرة اللّه العلیم الحکیم و اهل نار نفوسی که نصح اللّه را نپذیرفتند و ببغی و فحشا ظاهر گشتند امانت را بخیانت و انصاف را باعتساف تبدیل نمودند حقّ شاهد و آگاه که عبادی که بمفتریات در مدینۀ کبیره ناطقند محض حفظ ایشان را از سجن روانه نمودیم چه که اعمال و افعال مکشوف شد و از برای هر یک خطر عظیم موجود محض عنایت و محبّت عمل نمودیم آنچه را که حاکی از شفقت لانهایه بود ولکن آن بی‌انصافها عمل کردند آنچه را که کل آگاهند و میدانند آز و حرص ایشان را از راز حضرت بینیاز محروم نمود حال از حقّ میطلبیم جمیع دوستان را در اطراف حفظ فرماید لازال نیّر تقوی را امام وجوه مشرق و لائح مشاهده نمایند و بآن تمسّک جویند و باعمال و اخلاقی ظاهر شوند که صیتش عالم را احاطه کند و از هر مدینه و دیار رایة اتّحاد و علم اتّفاق مشاهده گردد نامۀ آن جناب رسید و امام وجه مظلوم باصغا فائز طوبی لک و نعیماً لک قد نطقت بما یجد منه المقرّبون عرف المحبّة و الوداد فی‌الحقیقه خیرخواهی نمودی نسأل اللّه ان یحفظک و یحرسک بقدرته و سلطانه انّه علی کلّ شیء قدیر السّلام علیک و علی من معک و علی کلّ ثابت مستقیم