کتابخانه

یا اهل الفردوس الاعلی علیکم ذکر اللّه و ثنآئه

فهرست مطالب

هو

یا اهل الفردوس الاعلی علیکم ذکر اللّه و ثنآئه و فضله و الطافه و سلامه و صلواته و کلّ ذکر خیر کان فی کتابه المبین