کتابخانه

علّت آفرینش ممکنات حب بوده چنانچه در حدیث مشهور مذکور است که میفرماید

فهرست مطالب

هو

علّت آفرینش ممکنات حب بوده چنانچه در حدیث مشهور مذکور است که میفرماید کنت کنزاً مخفیّاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف لهذا باید جمیع بر شریعۀ حبّ الهی مجتمع شوند بقسمیکه بهیچ وجه رایحۀ اختلاف در میان احباب و اصحاب نوزد کل ناظر بر حب بوده در کمال اتّحاد حرکت نمایند چنانچه خلافی ما بین احدی ملحوظ نشود در خیر و شر و نفع و ضرر و شدّت و رخا جمیع شریک باشند انشاء اللّه امیدواریم که نسیم اتّحاد از مدینۀ ربّ العباد بوزد و جمیع را خِلَعِ وحدت و حب و انقطاع بخشد ۱۵۲١