کتابخانه

یا زهرا حمد کن مالک اسماء را که ترا بعرفانش موفّق فرمود

فهرست مطالب

سر چاه

امة‌اللّه ضلع جناب احمد الّذی فاز

هو الغفور الرّحیم

یا زهرا حمد کن مالک اسماء را که ترا بعرفانش موفّق فرمود و بیکی از موحّدین بخشید ان اعرفی مقامه و کونی من الشّاکرات فی لوحی العظیم جمیع عالم بکلمۀ الهی معادله نمینماید و چه مقدار از ملوک و مملوک و مالک و ملکه که منتظر ایّام اللّه بودند و بعد از ظهور یوم الهی کل بهوای خود مشغول و از او محجوب و تو باشراقات انوار آفتاب حقیقی فائز شدی و از بحر عرفانش آشامیدی طوبی لک و لکلّ امة فازت بهذا المقام الرّفیع یا امتی لا تحزنی عن شیء توکّلی فی کلّ الأمور علی اللّه ربّ العالمین البهآء علیک و علی امائی فی هناک اللّائی سمعن و اجبن مولاهنّ القدیم