کتابخانه

قلم بیان باذن رحمن در دریای معانی سیر نمود و چون بارادۀ سلطان حقیقی بیرون آمد قطرات چند از او چکید

فهرست مطالب

بنام خداوند یکتا

قلم بیان باذن رحمن در دریای معانی سیر نمود و چون بارادۀ سلطان حقیقی بیرون آمد قطرات چند از او چکید و بهیئت صورت حروفات ظاهر و بعد نسیمی از مکمن مشیّت رحمانی مرور نمود و سبب ترکیب حروفات مقطّعات گشت و کلمۀ انّنی انا اللّه لا اله الّا هو هویدا شد و اینکلمۀ مبارکه بمثابۀ آفتاب از افق سماء کتاب الهی مشرق طوبی لمن فاز بها ویل لکلّ غافل مریب و از ظهور این کلمه دو اثر کلّی در ابداع ظاهر نار و نور چه که هر نفسی باو اقبال کرد لدی اللّه از اصحاب یمین که بانوار وجه فائزند محسوب و هر که اعراض نمود از اهل نار مذکور الحمد للّه آنجناب از ماء حیوان که بکوثر عرفان در کتاب الهی معروف است زندگی یافتند و بحیوة جدیده فائز شدند اینمقام را بکمال جدّ و اجتهاد حفظ نمائید دنیا را وفائی نبوده و نیست چنانچه در کلّ حین مشاهده میشود طوبی از برای نفسیکه بسبب دنیای فانیه از ملکوت باقی محروم و ممنوع نماند عنایت حقّ نسبت بآنجناب بوده چنانچه در مواضع عدیده حفظ فرموده و خواهد فرمود ان اشکر ربّک العلیم الخبیر انّا نبشّرک بکلمة من عندنا و نقول انّک انت من الآمنین ما علیک الاستقامة علی امر اللّه و ما علیه ان یحفظک بسلطانه المهیمن علی العالمین نسأل اللّه ان یظهر منک ما یبقی به ذکرک فی ملکوته و جبروته و فی کتابه المبین الحمد للّه ربّ العالمین