کتابخانه

نامه‌ات تلقاء وجه در سجن اعظم بشرف اصغاء مالک قدم فائز شد

فهرست مطالب

سیسان

جناب محمّدبابا علیه بهآء اللّه

هو المشرق من افق البقآء

نامه‌ات تلقاء وجه در سجن اعظم بشرف اصغاء مالک قدم فائز شد اینعمل تو عند اللّه بهتر است از اعمال نفوسیکه سالها در مدارس بتعلیم و تعلّم مشغول بودند چه که حاصل عمل تو ذکر اللّه و ثنآئه بوده و حاصل اعمال آن نفوس غافله شهادت نقطۀ اولی الّذی بشّر العباد بهذا النّبأ العظیم در ثمره و اعمال احزاب عالم باید تفکّر نمود چه که هر نفسی مطّلع و آگاه شود بر امر اللّه ثابت و مستقیم ماند

البهآء علیک و علی ضلعک و ابنک من لدی اللّه العلیم الحکیم دوستان آن ارض را تکبیر میرسانیم از حق میطلبیم کل را مؤیّد فرماید بر استقامت اوست بر هر شیئ قادر و توانا