کتابخانه

الحمد للّه بعنایت مالک قدر یوم قبل جناب ملّا علی اکبر علیه بهآء اللّه بنفحات آیات الهیّه متوجّه آن صوب گشتند

فهرست مطالب

جناب ناظر

هو اللّه تعالی شأنه العظمة و الکبریآء

الحمد للّه بعنایت مالک قدر یوم قبل جناب ملّا علی اکبر علیه بهآء اللّه بنفحات آیات الهیّه متوجّه آن صوب گشتند و حال جناب ابابدیع علیه بهآء اللّه عازمند لذا مجدّداً این خادم فانی باین عریضه مصدّعست هنوز مسافرین قبل نرفته‌اند جناب ملّا محمّد علی مع نفوس معدوده وارد از حقّ میطلبیم که قاصدان و مهاجران را تأیید فرماید بر آنچه الیوم سبب ارتفاع کلمة اللّه است و در هر مدینه و دیار که وارد میشوند سبب تذکّر نفوس و الفت و اتّحاد قلوب شوند و فی‌الحقیقه ناس از ایشان عرف اخلاق اللّه را بیابند باید هر یک نفحۀ حیوة باشند از برای اجساد ناس و رشحات بحر محبّت الهی باشند از برای اهل بلاد و البتّه امثال این نفوس قلیل بوده و هستند چنانچه از قبل فرموده‌اند مثل اکسیر احمرند و اکسیر احمر کم‌یابست و روایت قبل که میفرماید و المخلصون فی خطر عظیم شاهد این مقالست ولکن نظر بآنکه عنایت امروز را مثل و مانند نبوده و نیست این عبد امیدوار است که جمیع احبّا و دوستان حقّ به ما هو المقصود فائز شوند و به غیر ما اراد اللّه عامل نشوند و تکلّم ننمایند کل بنار ذکرش مشتعل باشند و بافق امرش ناظر اگرچه این عبد مع جناب ملّا علی اکبر علیه بهآء اللّه مکتوب مفصّل معروض داشت ولکن چون هر نفسی عازم میشود اشتیاق قلبی بر آن میدارد که مرّةً بعد مرّه و کرّةً بعد کرّه مزاحم شوم عرایضی که با جناب ملّا محمّد علی بود رسید انشآء اللّه جواب بهمراهی خود او ارسال میشود

یومی از ایّام فرمودند جناب ناظر علیه بهآء اللّه باید از عهدۀ خرابیهای رفیق همراه برآیند چه که سنین معدودات لدی العرش بود و ابداً او را لأجل تبلیغ امر اللّه بشطری نفرستادیم شما سبب شدید و او را مخصوص تعمیر و آبادانی بردید و از قرار معلوم خرابی و ویرانی دست داد بسیار عجبست که بعضی از نفوس مع نصایح الهیّه و مواعظ ربّانیّه و شفقت و عنایت مشرقۀ لائحه قسمی رفتار نمایند که سبب حزن قلوب مقبله گردد و یا علّت اخماد نفوس مشتعله شود ولکن باید احبّای الهی ناظر بافق امر و ما یظهر من عنده باشند لا بما یظهر من غیره چه که عصمت طرازیست مخصوص حقّ و از برای سایرین سهو و خطا و نسیان بوده باید دوستان از یکدیگر اغماض نمایند و ناظر بعفو حقّ باشند و در بارۀ یکدیگر دعا کنند انّه لهو الغفور الکریم جمیع دوستان و آقایان آن اطراف را از قبل این فانی تکبیر برسانید انشآءاللّه کل بنار محبّت الهی مشتعل باشند و بقمیص استقامت مزیّن و بانوار وجه رحمن منوّر دستخطّ جناب حبیب روحانی ملّا مصطفی که در جواب مکتوب این فانی مرقوم داشتند رسید و سبب فرح و انبساط گشت نسأل اللّه بأن یوفّق حضرته علی القیام لخدمته و نصرة امره و ذکره بین خلقه و یجعله من الّذین قالوا اللّه ربّنا ثمّ استقاموا انّه لهو المقتدر القدیر

و همان دستخطّ تلقاء وجه عرض شد اظهار عنایت فرمودند هنیئاً له ثمّ مریئاً له بعد از اتمام عریضه محبّت قلبیّه این عبد را بر آن داشت که مجدّداً خاطر عاطر آن حضرت را بکلماتی که فی‌الحقیقه مرآت حاکیۀ وجود این فانیست مشغول نماید و جواب مراسلات جناب ملّا محمّد علی در این کرّه عرض شود چه که گفته‌اند فی التّأخیر آفات لذا عرض میشود دستخطّهای متعدّدۀ جناب ع‌ب (ن) علیه بهآء اللّه باین عبد فانی رسید الحمد للّه خلیل‌آسا اصنام اوهام را شکستند و بافق یقین توجّه نمودند هنیئاً لحضرته بما فاز برحیق المعانی و البیان فی ایّام الرّحمن و رأی اشعّة انوار فجر الظّهور و اقبل الیه اسأل اللّه بأن یوفّقه فی کلّ الأحوال و یقدّر له ما تقرّ به اعین العارفین انّه لهو المقتدر القدیر مکاتیب ایشان بتمامه در ساحت اقدس عرض شد ولکن بعد از فقرۀ کرّه مادیان قد تبسّم محبوب العالم قال و قوله الحقّ انّه قد نطق بالصّدق و بعد از عشر دقایق قد توجّه وجه المقصود الی الخادم و قال ینبغی ان یرجع الی صاحبه فرمودند باید بصاحبش رد شود انتهی بشارت بایشان بدهید که مکتوبشان سبب تبسّم جمال قدم شد طوبی له ثمّ طوبی له و دستخطّهای متعدّدۀ آن حضرت که از اوّل ورود در آن ارض الی آخر مرقوم فرمودید این خادم بتمام آن فائز الحمد للّه که در جمیع احوال بذکر و ثنای حقّ مشغولید

در بارۀ نفوسی که در این ایّام بساحت اقدس توجّه نموده‌اند الواح منیعه از سماء عزّ احدیّه نازل و ارسال شد برسانید ولکن در کلّ احوال حسب الأمر آنکه بحکمت ناظر باشید چه که نظر بفضل الهی و ما نزّل فی اوّل هذا الظّهور ذکر هر نفسی تلقاء وجه شده و یا بشود از سماء مشیّت لوح نازل انّه لهو الفضّال المقتدر القدیر این خادم فانی عرض مینماید که اگر بعضی از دوستان بر حسب ظاهر بلوح فائز نشده‌اند از این فقره محزون نباشند چه که جمیع عالم خلق شده از برای آنکه ذکرشان در ساحت اقدس بشود چنانچه نقطۀ بیان روح ما سواه فداه میفرماید که کل از برای آنست که یک مرتبه در ساحت او ذکر شود و حال الحمد للّه از فضل نامتناهی الهی جمیع احبّا در ساحتش مذکورند و اگر بثمرۀ همین فقره مطّلع شوند کل را جذب سرور و ابتهاج بشأنی اخذ نماید که از من فی الملک بگذرند و بصدهزار لسان حقّ منیع را شکر نمایند هر عملی در این یوم عظیمست چه که این یومیست که خبر داده حقّ از آن بقوله تعالی من قبل الملک یومئذ للّه و کذلک فی مقام آخر لمن الملک الیوم للّه الواحد القهّار چه که الیوم یوم ظهور اللّه است و یومی است که فیه دکّت الأرض دکّاً دکّاً و جآء ربّک و الملک صفّاً صفّاً و این یومیست که میفرماید لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذّبین و در ده مقام قلم اعلی مکرّراً میفرماید ویل یومئذ للمکذّبین

خدمت جناب محبوب اعنی ملّا مصطفی علیه بهآء اللّه از قول این عبد ذکر نمائید که مع عظمت این یوم و مع آنکه در جمیع کتب الهیّه از قبل قبل الی ان ینتهی الی الفرقان ذکر این یوم امنع اقدس اعظم تصریحاً من غیر تأویل بوده مع‌ذلک احدی ملتفت نشده اهل فرقان که فی‌الحقیقه از ثدی جهل مرزوقند ببلوغ نرسیده‌اند که سهل است ای‌کاش در این طفولیّت بلبن انصاف موفّق میشدند ولکن عجب از اهل بیانست که آن نفوس مع ادّعای عرفان و ایقان از کلمۀ انّنی انا اللّه اعراض نموده و در اسفل نیران مقرّ گزیده‌اند نمیدانم قول حقّ را که میفرماید یوم یقوم النّاس لربّ العالمین چه تفسیر نموده‌اند و بعد میفرماید ویل یومئذ للمکذّبین الّذین یکذّبون بیوم الدّین و ما یکذّب به الّا کلّ معتد اثیم و همچنین میفرماید در خطبۀ معروفه فتوقّعوا ظهور مکلّم موسی من الشّجرة علی الطّور و اگر بیانات کتب قبل ذکر شود این نامه کتابی حجیم گردد باری شهادت میدهد این خادم فانی که احدی رایحۀ رضوان معانی را که در فرقان بامر رحمن مستور گشته نیافته الّا الّذین انقطعوا الیوم عمّا سوی اللّه و اجابوا کلّ ما سمعوا من السّدرة الّتی احاطت العالمین انشآءاللّه باید ایشان و آن جناب و سایر دوستان بهمّت تمام بتربیت نابالغین بحکمت و بیان مشغول باشند در این حین خود این عبد متحیّر است که چه ذکر مینمود و بکجا منتهی شد مع آنکه در این عریضه ذکر این گونه اذکار مقصود نبود ولکن شمس کلمۀ عرفت اللّه بفسخ العزائم این گونه اشراق نمود الأمر بید اللّه یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید

و عرض دیگر آنکه عریضۀ جناب آقا میرزا عبداللّه علیه بهآء اللّه و ضلع و ابن ایشان بساحت اقدس فائز و مخصوص هر یک از سماء مشیّت لوح امنع نازل و ارسال شد و در لوح ضلع از قلم اعلی ذکر ذرّیّۀ طیّبه شده انشآءاللّه بآن فائز هستند و خواهند شد و همچنین باین عبد هم مرقوم فرموده‌اند از حقّ سائل و آملم که ایشان را موفّق فرماید بر اموری که سبب ذکر ایشان در عوالم لایتناهیۀ الهیّه گردد

و اینکه در بارۀ حاجی میرزا شفیع و ابن او مرقوم فرمودید آنچه عمل شد مقبولست ولکن لا یزید الظّالمین الّا خساراً و از آنجائی که الیوم رحمت کل را احاطه کرده و یوم تبدّل الأرض غیر الأرض است شاید اراضی نفوس غافله از امطار رحمت ربّانیّه بسنبلات حکمت و عرفان فائز شوند

و در فقرۀ لوح حضرت غصن اللّه الأعظم روحی لتراب قدومه الأعزّ فدا مرقوم داشتید که محبوبست فارسی شود بعد از آن لوح مخصوص رساله‌ئی مرقوم فرمودند بلسان پارسی از برای اهل ایران که هنوز بکوثر عرفان فائز نشده‌اند بسیار نافعست و مقصودشان از آن رساله آنکه ناس را از متابعت جهلا منع نمایند و بچشم و گوش خود در امور ملاحظه کنند و فی‌الحقیقه اگر درست ملاحظه شود از برای کلّ بشر آن رسالۀ مبارکه نافع بوده و هست مع آنکه ظاهراً از امور بدیعۀ مشرقۀ لامعه در آن ذکری نشده ولکن هر ذی شمّی از باطن آن عرف ایّام الهی را استنشاق نماید و هر ذی بصری انوار شمس معنوی را ملاحظه کند و آن رساله نزد مهاجرین موجود است انشآءاللّه بنظر آن جناب میرسد و مقصود آن بود که یک نسخۀ آن اوّل خدمت آن جناب ارسال شود ولکن از کثرت اشغال و عدم حضور کتّاب تعویق افتاد

و اینکه مرقوم داشتید که بیتی ابتیاع شده انشآءاللّه مبارکست نسأل اللّه ان یرفع فیه ذکره بالحقّ انّه ولیّ الذّاکرین بسیار محبوبست در هر ارضی محلّی معیّن شود تا سبب آسایش واردین گردد انشآءاللّه همیشۀ اوقات قلم آن محبوب روحانی دوستان و مخلصان را یاد نماید البهآء علیک و علی الّذین فی هناک من لدی اللّه مولانا و مولاک