کتابخانه

یا عبداللّه مظلوم عالم جمیع امم را در کلّ اوان و احیان بحق دعوت مینماید

فهرست مطالب

سرک

جناب عبداللّه

بنام گویای دانا

یا عبداللّه مظلوم عالم جمیع امم را در کلّ اوان و احیان بحق دعوت مینماید و مقصود از این ظهور آنکه سحاب ظلم مرتفع شود و آفتاب عدل از خلف حجاب اشراق نماید تا جمیع اهل عالم در مهد امن و امان ساکن و مستریح شوند ای دوستان بمنزلۀ سراج باشید از برای عالم ظلمانی و بمثابۀ نور باشید از برای تاریکی با جمیع اهل عالم بکمال محبّت رفتار کنید اجتناب و جدال و فساد کل در این ظهور اعظم منع شده نصرت باعمال طیّبه و اخلاق مرضیّه بوده و خواهد بود تمسّکوا بالاستقامة الکبری فی امر ربّکم مالک الوری ثمّ اعملوا بما امرتم به فی کتاب ربّکم العلیم الحکیم