کتابخانه

یا صفر قبل علی ندایت را شنیدیم و از شطر سجن بتو توجّه نمودیم

فهرست مطالب

جناب صفر علی علیه بهآء اللّه

بنام خداوند یکتا

یا صفر قبل علی ندایت را شنیدیم و از شطر سجن بتو توجّه نمودیم امروز از حفیف سدرۀ منتهی این کلمۀ علیا استماع میشود ای اهل عالم محبوب مستور ظاهر و سرّ مکنون در انجمن عالم هویدا وقت را غنیمت شمارید و از فیض اعظم و نبأ عظیم محروم نمانید طوبی از برای نفسی که این ندا را شنید و بقلب بافق اعلی توجّه نمود دوستان آن اطراف را بذکر مقصود یکتا مسرور دار بگو امروز روز نعمت و خدمت و استقامت است خود را محروم منمائید بکمال عجز و ابتهال از غنیّ متعال مسئلت نمائید تا مؤیّد فرماید شما را بر ذکر و ثنا و استقامت بر امرش او است قادر و توانا البهآء علیک و علی الّذین شربوا رحیق البیان من ایادی عطآء ربّهم الرّحمن