کتابخانه

حمد محبوبی را لایق و سزاست که حین استوای بر عرش در بستانی که به رضوان نامیده شده بسه آیۀ مبارکه تکلّم فرمود

فهرست مطالب

مخدوم مکّرم جناب آقا میرزا محمّد تقی علیه بهآء اللّه ملاحظه فرمایند

١۵٢١

بسم ربّنا الأقدس الأعظم العلیّ الأبهی

حمد محبوبی را لایق و سزاست که حین استوای بر عرش در بستانی که به رضوان نامیده شده بسه آیۀ مبارکه تکلّم فرمود بیک آیه نزاع و جدال و قتل و غارت را از عالم برداشت و ببیان واضح مبین فرمود نصرت امر بحکمت و بیان مقدّر شده طوبی از برای نفوسی که باستقامت کبری بآنچه مأمور شده‌اند عاملند قد شهد مالک القدر فی مقام آخر انّی جئت للألفة و الاتّحاد بین العباد و امثال آن که از قلم اعلی در زبر و الواح نازل شده مع‌ذلک دیده میشود بعضی از امر مبرم محکم الهی بیخبرند و اطّلاع ندارند فی‌الحقیقه اگر نفسی الیوم ارادۀ اذیّت نفسی نماید آن اذیّت بنفس حقّ وارد است و این کلمه‌ایست که این خادم فانی مکرّر از لسان قدم استماع نموده امروز یوم فرح اکبر است و یوم نطق و بیانست ولکن بالحکمة الّتی انزلها الرّحمن فی کتابه العظیم باید قلوب اهل بهاء از انوار نیّر ظهور منیر و روشن باشد با جمیع اهل عالم بکمال محبّت حرکت نمایند در این کلمۀ مبارکه که فی‌الحقیقه یکتا گوهر بحر معانیست تفکّر نمائید قوله عزّ کبریائه لیس الفخر لمن یحبّ الوطن بل لمن یحبّ العالم صدهزار جان فدای این کلمۀ الهیّه که در هر حرف آن بحر عنایت موّاج و فرات شفقّت جاری چندی قبل لوحی بحضرت اسم اللّه جمال علیه من کلّ بهآء ابهاه از سماء مشیّت نازل و این فقرۀ مبارکه بلسان پارسی از قلم اعلی جاری قوله جلّت عظمته ونفسه الحقّ اگر قدرت ظاهره که فی‌الحقیقه نزد حقّ مقامی نداشته و ندارد بتمامها ظاهر شود و سیّافی در مقابل و ارادۀ سوء قصد از او مشاهده گردد البتّه متعرّض او نشویم و او را باو واگذاریم انتهی

حیف است قلوب منیره باین غبارهای تیره از لطافت خود بازماند و محروم گردد اگر ارض مستعدّه یافت شد باید بکمال روح و ریحان بذر حکمت رحمن را در او ودیعه گذاشت والّا انّه غنیّ عن العالمین هذا یوم فیه اشرقت الأرض بنور ربّها و فیه جآء ربّنا و الملک صفّاً صفّاً باید انسان به ما ینبغی له در ایّام الهی عامل شود لعمر اللّه قد خلقه اللّه لعمار العالم از برای آبادی آمده نه از برای خرابی حقّ یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید است از قبل در زمان رسول اللّه روح ما سواه فداه حکم جهاد نازل و در این ظهور اکبر اعظم آن حکم مرتفع لا یسأل عمّا اراد انّه هو الآمر السّائل العلیم الحکیم نفسی لشفقته الفدآء و روح العالم لألطافه الفدآء باید امروز کل به ما انزله اللّه فی الکتاب ناظر باشند و بالسن صادقه و اعمال مقدّسه و اخلاق روحانیّه بنصرت امر قیام نمایند تا از نفحات اعمال طیّبۀ طاهره اهل ارض بنور اقبال فائز شوند و بافق اعلی توجّه نمایند الحمد للّه الّذی ظهر و اظهر صراطه المستقیم و هدی النّاس الی افقه المبین و اسمه الأعظم العظیم الیوم بر کل لازم است که بر دوستان القا نمایند آنچه را که عنداللّه محبوب و مقبولست که مباد نفسی از غفلت سبب و علّت ضرّ جمعی شود انّه یقول الحقّ و یهدی السّبیل لا اله الّا هو العزیز الجمیل

و بعد قد فاز الخادم بکتابکم الّذی کان یحکی عن اقبالکم و خضوعکم و خشوعکم و رسوخکم و استقامتکم علی امر مولانا و مولاکم الّذی به تزعزع بنیان علوم العلمآء و اصول ابنیة معارف العرفآء الّا من شآء اللّه ربّنا و ربّکم و ربّ من فی السّموات و الأرضین فلمّا قرأت و اطّلعت عرضته بعد الاذن تلقآء الوجه قوله عزّ کبریائه انشآءاللّه لازال از رحیق بیان رحمن بیاشامند و بآنچه الیوم لایق و سزاوار است عمل نمایند مخصوص بعضی از نفوس مذکوره آیات بدیعۀ منیعه نازل و ارسال شد که شاید بقرائت آن فی‌الحقیقه فائز شوند و به ما یحبّ و یرضی موفّق گردند امروز روز فضل اعظمست اگر جمیع عالم اظهار محبّت نمایند ولو از حقیقت عاری و محروم باشند از ساحت اقدس اظهار عنایت شده و میشود که شاید نفحات آیات دستگیری نماید و از عالم ظنون بملکوت یقین کشاند و از مجاز بحقیقت فائز نماید عند ربّک علم کلّ شیء فی کتاب مبین و اگر از برای بعضی بر حسب ظاهر لوح امنع اقدس نازل نشد این نظر بحکمت بوده و ما اطّلع بها الّا اللّه وحده و از برای نفوس مستقیمۀ ثابته از سماء مشیّت ربّانیّه نازل میشود آنچه که سبب علوّ و سموّ است و اگر ظاهراً نظر بحکمت در ارسال الواح توقّف رود البتّه فیوضات سحاب رحمت الهی در باطن و باطن باطن مدد فرماید انّه یسمع و یری و هو السّمیع البصیر یعطی و یمنع و هو المقتدر القدیر طوبی للّذین ما منعتهم القصص الأولی عن اللّه مالک الوری قل انّه لبدیع السّموات و الأرض و انّه لهو الّذی لا یعرف بدونه قد شهد بذلک مبشّری ولکنّ القوم اکثرهم من الغافلین قد انزلنا لک هذه الآیات و عن ورائها نزّل لوح منیع لو تقرأه بلسان الحقیقة یجذبک الی مقام لا تأخذک الأحزان فی الامکان یشهد بذلک مالک الأدیان من هذا الأفق المنیر

بسم اللّه العلیم الحکیم

یا محمّد قبل تقی انّا نذکر الّذی ذکرته فی کتابک و نستر اسمه حکمةً من عندنا انّ ربّک لهو العلیم الحکیم نسأله تعالی بأن یؤیّده علی ما یبقی به ذکره بدوام اسمائه الحسنی انّ ربّک لهو الفضّال الکریم له ان یذکر اللّه بما نطق به القلم الأعلی

سبحانک یا الهی و اله الأسمآء و فاطری و فاطر السّمآء اسألک بالاسم الّذی به سرت سفینة امرک علی البرّ و البحر بارادتک و به اضطرب کلّ عالم و ارتعد کلّ غافل و تزعزع کلّ بنیان متین بأن تؤیّدنی علی هذا الأمر الّذی به زلّت اقدام العلمآء و العرفآء و الأدبآء الّا من انقذته بجودک و الطافک ای ربّ اسألک بأن لا تخیّبنی عمّا عندک و لا تجعلنی محروماً عن بحر علمک و شمس فضلک ثمّ ارزقنی یا الهی کوثر الاستقامة بأیادی عطائک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا تمنعک الصّفوف و السّیوف و لا تعجزک الشّؤون و الألوف تفعل ما تشآء بسلطانک و تحکم ما ترید انّک انت المقتدر المتعالی العلیم الحکیم

هو المعلّم الحکیم

انّا نذکر من سمّی بمحمّد قبل تقی لیفرح بهذا الذّکر الّذی به نطقت الأشیآء الملک للّه المهیمن القیّوم انّ المظلوم یذکر عباد اللّه فی الأرض و یدعوهم الی اللّه مالک الوجود طوبی لبصیر عرف مولاه و لسمیع اذا سمع النّدآء عن ورآء قلزم الکبریآء قال لبّیک لبّیک یا اله الغیب و الشّهود قل انّ المظلوم ما نطق عن الهوی یشهد بذلک مالک العرش و الثّری ولکنّ القوم اکثرهم لا یفقهون هذا یوم انزله الرّحمن فی الفرقان الملک یومئذ للّه ولکنّ القوم اکثرهم لا یشعرون قد نبذوا کتاب اللّه عن ورائهم و اتّبعوا کلّ عالم مردود قل هذا یوم الظّهور لو انتم تعلمون و هذا یوم البیان و انتم صامتون قوموا عن رقد الهوی ثمّ اقبلوا الی الأفق الأعلی الّذی انار بهذا الاسم الّذی به فتح باب السّمآء و نزّلت قبائل الرّوح البهآء علی اهل البهآء الّذین سمعوا و اجابوا اذ اتی الحقّ علّام الغیوب

بسمه المهیمن علی الأسمآء

ان یا قلم الأعلی ان اذکر من سمّی بزین‌العابدین لیجذبه ذکر المظلوم الی مقام یشهد بما شهد اللّه قبل خلق السّموات و الأرضین انّا نبشّر الّذین نبذوا الأوهام عن ورائهم مقبلین الی اللّه الواحد الفرد الخبیر یا قوم ان افرحوا بهذا الظّهور الّذی کان موعوداً فی کتب اللّه و به ظهر ما کان مستوراً فی حجب الغیب انّ ربّکم الرّحمن ینطق بالحقّ انّه لهو العزیز العظیم کذلک نطق اللّسان و ظهر البرهان طوبی لنفس سمعت و اجابت و ویل للغافلین

هو العلیم الخبیر

یا احمد انّا نلقی علیک ما ینفعک فی کلّ عالم من عوالم ربّک ان احمد و کن من الشّاکرین ایّاک ان تمنعک زخارف الدّنیا عن مالک الأسمآء سیفنی الملک و یبقی ما قدّر من لدن مقتدر قدیر تمسّک بحبل عنایة ربّک و تشبّث بأذیال رحمته و قل

یا مالک القدم و سلطان الأمم اسألک باسمک الّذی جعلته سلطان الأسمآء فی ملکوت الانشآء بأن تؤیّدنی علی الاقبال الیک و التّوجّه الی افق امرک ای ربّ انت الکریم و انا السّائل ببابک و انت الغفور و انا العاصی الرّاجی رشحات بحر غفرانک فأنزل علیّ من سحاب جودک ما یطهّرنی عن دونک و یقدّسنی عن سوائک و ینطقنی بذکرک و ثنائک بین خلقک انّک انت المقتدر المتعالی الغفور الکریم انتهی

این چند لوح مبارک از سماء مشیّت نازل و در این مکتوب ثبت شد و بعد امر فرمودند مجدّداً صورت آن در الواح دیگر ثبت شده ارسال شود تا هر یک از آن نفوس بلوح علی‌حده فائز گردند و اسم یک نفر از آن نفوس در اوّل لوح نظر بحکمت ذکر نشد باید آن جناب ملاحظه نمایند اگر موافق حکمت است الواح را بدهند چه که بعضی از عباد اهل تفتیشند داخل میشوند تا اطّلاع یابند لذا کمال حکمت باید ملاحظه شود

و اینکه در فقرۀ اتّحاد و قیام بر خدمت امر مرقوم داشتید انشآءاللّه همیشه بر این امور مؤیّد باشید این مراتب هم تلقاء وجه عرض شد هذا ما نطق به لسان اللّه فی ملکوت البیان انشآءاللّه باید بخدمت امر بشأنی قیام نمائی که رائحۀ اختلاف در آن ارض نماند این کلمه یکتا لؤلؤ بحر اوامر الهی است طوبی لمن قام علی هذا الأمر العظیم هر نفسی الیوم سبب اتّحاد و اصلاح شود او لدی اللّه از اوتاد و افراد مذکور انتهی

اینکه در بارۀ بعضی از اصحاب حضرت روح روح العالمین فداه نوشته بودید بعد از عرض بساحت اقدس فرمودند الیوم حضرت مسیح در بیداء اشتیاق راکض و ناطق ولکن اصحابش محروم مشاهده میشوند الّا من شآء اللّه بسیار مشکل است آن نفوس بافق اعلی توجّه نمایند و از ما عندهم به ما عند اللّه ناظر گردند اکثر آن نفوس بمثابۀ اهل فرقان مشاهده میشوند از اوهام ظاهر و باوهام ناطق و الی الأوهام راجع عجبست از بعضی از نفوس که بکلمات نالایقۀ آن نفوس موهومه توجّه نموده و مینمایند لعمر اللّه لیس عندهم ما یکون لائقاً للاصغآء و الاستماع حرفی که لایق شنیدن باشد نزد آن نفوس نبوده و نیست انتهی

و اینکه در بارۀ جناب رستم علی نوشته بودید و تعهّد لوح منیع از برای او فرمودند در مقام امنع اقدس اعلی عرض شد و لوح بدیع منیع مخصوص او از سماء مشیّت نازل و مخصوص دو اخت آن جناب هم لوح اعزّ امنع از سماء فضل نازل ذکر ورقه مخدّره امّ علیها بهآء اللّه در ساحت اقدس بوده کمال عنایت نسبت باو ظاهر آنچه بر او در سبیل الهی وارد شد نزد محبوب عالمیان مشهود ذکرشان کرّةً بعد کرّه از سماء مشیّت الهی نازل انّ ربّنا الرّحمن لهو المشفق الکریم و هو النّاطق البصیر

مخصوص جمیع اسامی که در دستخطّ آن جناب بود و همچنین نفوسی که عریضه عرض نمودند الواح بدیعۀ منیعه از سماء عنایت نازل انشآءاللّه کل بآن فائز شوند و بتبلیغ امر بالحکمة المحضة مشغول گردند عنایت حقّ جلّ و عزّ بمقامی رسیده که آنچه از نفوس ذکر شده و یا بشود حیّاً و میّتاً مخصوص کل الواح منیعه از سماء مشیّت نازل از حقّ بطلبید تا نفوس از حرارت نار مشتعلۀ در سدره مشتعل شوند و بمحبّت اللّه ظاهر و بخدمت امره عامل مشاهده گردند ای دوستان الهی امروز روزیست که در همۀ کتب و صحف و زبر و الواح مذکور و مسطور است لعمر اللّه انّه اعزّ من کلّ شیء عند اللّه ربّ العالمین نیکوست حال نفوسی که باو عارف شدند و به ما ینبغی له عمل نمودند انشآءاللّه کل باین مقام بلند اعلی فائز شوند و از نفحات ایّام قسمت برند انّ ربّنا الرّحمن لهو الغفور الکریم و انّه لهو المؤیّد المدبّر النّاصح الحکیم

و لوحی مخصوص جناب الف و حاء عکّاس نازل اگر ممکن باشد بایشان برسانند والّا نزد امّ ایشان امانت بگذارند در این کرّه بعضی از این الواح منیعه را این عبد خادم از اصل تنزیل نقل نموده و ارسال داشته چه که حضرت غصن اللّه الأکبر روحی و ذاتی و کینونتی لتراب قدومه الأطهر فداه تشریف نداشتند

عریضه‌ئی از جناب اسم هاء علیه بهآء اللّه بساحت اقدس فائز و جمعی توقّف آن جناب را در آن ارض طلب نموده‌اند عرضشان لدی الحقّ مقبول افتاد فرمودند اگر بروح و ریحان واقع شود نیکوست لو شآء اللّه لیجمع ما تشتّت رجای این فانی آنکه تکبیر این عبد فانی را خدمت حضرت اسم اللّه جمال علیه من کلّ بهآء ابهاه و جناب من سمّی لدی منظر الأکبر بعلی قبل اکبر علیه بهآء اللّه مالک القدر برسانید این فانی خدمت جمیع دوستان عرض خلوص و نیستی اظهار مینماید جناب ذبیح علیه بهآء اللّه و جناب آقا میرزا ابوطالب علیه بهآء الله و جناب حیدر قبل علی علیه بهآء اللّه و جناب اسم هاء علیه بهآء اللّه الحمد للّه بعنایات الهیّه فائز شدند و مخصوص هر یک لوح امنع اقدس نازل و ارسال شد خدمت ایشان و سایر دوستان که بلوح الهی فائز شدند عرض فنا و نیستی این عبد را برسانید و همچنین نفوسی که ذکرشان در ساحت اقدس بوده و هست انشآءاللّه از کأس اتّحاد بنوشند و به ما ینبغی لهذا الیوم عامل باشند امروز روز ذکر و بیانست امروز روز خدمت است انشآءاللّه کل بآن فائز شوند باید جمیع ما الیوم بآنچه سبب علوّ امر است ناظر باشیم از ما عند النّاس معرض و به ما عند اللّه اقبال کنیم ای دوستان همیشه باب سماء مفتوح نه و ابر رحمت مرفوع نه باید انشآءاللّه جهد کنیم و بآنچه از ما در ایّام این ظهور اعظم که در کلّ کتب الهی مذکور و مسطور است فوت شده بتدارک آن قیام نمائیم جمیع باید بایادی رجا باذیال کرم متشبّث شویم انّه لهو الغفور الکریم انّه لهو المعطی الباذل العطوف الرّحیم

عرض دیگر آنکه خدمت حضرت اسم اللّه جواد علیه بهآء اللّه الأبهی عرض فنا و نیستی برسانید و همچنین خدمت جناب زین علیه بهآء اللّه از اهل ب‌ر در این ایّام عریضه‌ئی از ایشان بساحت اقدس رسیده امید است جواب از سماء عنایت نازل و ارسال شود انشآءاللّه امورات کل بر وفق مرام ظاهر شده و میشود اگر تا حال بآنچه از قلم اعلی جاری شده عمل میشد کل خود را در مهد امن و امان و راحت کبری مشاهده مینمودند البهآء علیک و علیهم من لدی اللّه العلیم الحکیم

خ‌ادم

١٩ جمادی‌الأولی سنۀ ١٢٩٨

عرض میشود الواح منزله در این کرّه جمیع ارسال نشد چه که حکمت مقتضی نه لذا عدد واحد ١٩ الواح ممتنعۀ منیعه در این پوسته ارسال شد و ما بقی لو شآء اللّه در کرّۀ بعد ارسال میشود