کتابخانه

سبحانک یا الهی دعوتنی اجبتک نادیتنی سرعت الیک

فهرست مطالب

هو الابهی

سبحانک یا الهی دعوتنی اجبتک نادیتنی سرعت الیک و دخلت فی ظلّ رحمتک و سکنت فی فنآء باب فضلک ای ربّ من ربوبیّتک ربّیتنی و لنفسک اختصصتنی و لخدمتک خلقتنی و للقیام بین یدیک عیّنتنی اسئلک باسمک الابهی و بجمالک المشرق عن افق ذاتک الاعلی بان تنسبنی الیک کما نسبت و لا تفرّق بینی و بینک ثمّ اظهر منّی یا الهی ما ینبغی لک و انّک انت علی کلّشیٴ قدیر