کتابخانه

ظهور الهی واضح و مبرهن است

فهرست مطالب

ایضاً از برای یکی از ملأ کلیم

بنام خداوند یگانه

ظهور الهی واضح و مبرهن است بقسمیکه اگر جمیع من علی الأرض من دون غرض در آثار و اطوار و شئونات او تفکّر نمایند و یا مشاهده کنند یقین مینمایند که او است سلطان وجود در ممالک غیب و شهود آنچه در کتب عدیده مذکور و مسطور امروز در انجمن عالم ظاهر و هویدا است و چون شمس سماء مشرق و بدر تمام از افق اراده طالع طوبی از برای نفوسی که بنفحات ایّام فائز شدند و از غیر دوست آزاد گشتند بپر معنوی در این هوای قدس روحانی پرواز کن او است معین حقیقی و مؤیّد حقیقی و سلطان حقیقی جمیع کتب مبشّر است باین ظهور اعظم و ناطق است بثنای مالک قدم بعضی چون چشمشان از رمد هوی علیل است لذا نشناختند و باین دنیای فانیه قانع شده و از ملکوت باقی گذشتند انشآءاللّه بر صراط مستقیم باشی و بذکر دوست یکتا ناطق البهآء علی اهله