کتابخانه

الحمد للّه الّذی کان و یکون بمثل ما قد کان و هو الّذی انعم و اکرم و عرّف و علّم و الهم البیان

فهرست مطالب

اسم اللّه حضرت زین علیه من کلّ بهآء ابهاه بلحاظ انور ملاحظه فرمایند

هو اللّه تعالی شأنه العظمة و الاقتدار

الحمد للّه الّذی کان و یکون بمثل ما قد کان و هو الّذی انعم و اکرم و عرّف و علّم و الهم البیان انّه لهو الرّحمن لا اله الّا هو النّاطق فی کلّ الأحیان

و بعد عرض این فانی خدمت حضرت عالی آنکه جناب آقا میرزا ابوالفضل گلپایگانی علیه بهآء اللّه مکتوبی باین فانی نوشتند و مقصود آنکه عرض شود و جواب ارسال گردد حال مکتوبی از این عبد مع الواح منیعۀ مبارکه ارسال شد اگر مجال هست آن حضرت ملاحظه فرمایند و سواد بردارند والّا اگر پوسته میرود ارسال دارند چه که زود باید بایشان برسد

حسب الأمر آنکه اگر نفسی به ارض نجف‌آباد و اردستان میرود و یا مکتوب آن جناب میرسد من غیر آدم بنویسید ناعقین و طیور لیل و کتاب سجّین و اوراق نار که از عراق و ارض سرّ و عکّا در الواح الهی مذکور بود ظهور آن در جمیع اماکن شده و میشود انشآءاللّه نفوس مطمئنّه مؤیّد شوند بر استقامت کبری و بقسمی ظاهر شوند که معرضین را مجال اعراض نماند یعنی بقوّۀ آیات منزله و بیّنات ظاهره حجبات اوهام را خرق نمایند و البتّه مظاهر ظنون ببلاد رحمن توجّه کنند کتاب سجّین و الواح نار هم همراه دارند لعمر اللّه انّ الّذی کتبها و ارسلها افتری علی اللّه المهیمن القیّوم لا ینبغی له ان یتکلّم بکلمة کذلک نطق لسان العظمة و القوم اکثرهم لا یشعرون بجاهای دیگر هم مصلحت بدانید اخبار نمائید البهآء علیک و علی من معک انتهی

خ‌ادم

۵ رجب ١٢٩٨