کتابخانه

انّ الحقّ نطق بلسان الخلق

فهرست مطالب

بسمی المزّاح

انّ الحقّ نطق بلسان الخلق

ما عاشقان روی تو ما عاکفان کوی تو ما بستگان موی تو

میخام رضای تو میخام لقای تو ای من فدای تو

هی‌ هی از خدا طلب هی ‌هی از بها طلب

ما آهوان دشت تو ما ماهیان شصت تو ما طالبان رسم تو

میخام جمال تو میخام جلال تو جانها نثار تو

هی ‌هی از خدا طلب هی ‌هی از بها طلب

ما قاصدان قصر تو ما طایفان شهر تو ما خادمان امر تو

میخام وصال تو میخام بهای تو ای من فدای

هی ‌هی از خدا طلب هی ‌هی از بها طلب

ما کشتگان عشق تو ما مردگان هجر تو ما فانیان اسم تو

میخام بلای تو میخام قضای تو جانها نثار تو

هی ‌هی از خدا طلب هی ‌هی از بها طلب

ما طایران رام تو ما ماهیان دام تو ما ساقیان جام تو

میخام وفای تو میخام جفای تو ای من فدای تو

هی ‌هی از خدا طلب هی ‌هی از بها طلب

ما طایفان سجن تو ما حارسان مصر تو ما حافظان سرّ تو

میخام ندای تو میخام هوای تو جانها نثار تو

هی ‌هی از خدا طلب هی ‌هی از بها طلب

ما شاربان کأس تو ما حاملان عرش تو ما ناظران وجه تو

میخام ثنای تو میخام نوای تو ای من فدای تو

هی‌ هی از خدا طلب هی ‌هی از بها طلب

ما والهان غمز تو ما خازنان کنز تو ما واقفان رمز تو

میخام شعار تو میخام دثار تو جانها فدای تو

هی ‌هی از خدا طلب هی ‌هی از بها طلب