کتابخانه

یا جواد امروز روزیست که از ذکرش نفس ساعت مضطرب مشاهده شد

فهرست مطالب

ق

جناب جواد علیه بهآء اللّه

هو النّاصر المعین

یا جواد امروز روزیست که از ذکرش نفس ساعت مضطرب مشاهده شد و جمیع کتب الهی از قبل و بعد بر عظمتش گواهی داده‌اند امروز کتاب بأعلی البیان شهادت داده و میدهد و میزان بأعلی النّدآء ندا مینماید امروز روزیست که صراط بکلمۀ انا السّبیل المستقیم ناطقست و طور ببیان قد اتی مالک الظّهور گویاست چون اهل ارض از سکر هواهای نفسانیّه مدهوشند از آیت کبری و غایت قصوی و فیوضات لایتناهیۀ الهیّه محروم و ممنوع مشاهده میشوند باید اهل اللّه مدارا نمایند و بقدر و مقام هر نفسی کلمه القا کنند که شاید بشعور آیند و بافق مقدّس از آفاق متوجّه شوند ای جواد عنایات الهیّه با تو بوده و خواهد بود الحمد للّه از فزع اکبر محفوظ ماندی و بمنظر اکبر اقبال نمودی در ایّامی که جمیع بشر بسبب سبحات جلال که علمای عصرند از عرفان سلطان بیزوال ممنوع و محروم شدند این شهادت که از قلم اعلی ظاهر شده چون جان عزیزش دار و باسم محبوب امکان در حفظش جهد بلیغ نما تا این مقام اعلی از عیون و ایادی سارقین محفوظ ماند انّ ربّک لهو المبیّن العلیم جمیع دوستان آن ارض را از قبل این مظلوم تکبیر برسان و باذکار بدیعۀ منیعه متذکّر دار شاید از ما عندهم به ما عند اللّه توجّه نمایند و از شئونات و اعمال نالایقه محفوظ مانند البهآء علیک و علی من معک من لدن عزیز حکیم