کتابخانه

حقّ جلّ جلاله اهل عالم را مخصوص معرفت خود خلق فرموده و جمیع را بطراز دانائی و بینائی مزیّن نموده

فهرست مطالب

بنام خداوند یکتا

حقّ جلّ جلاله اهل عالم را مخصوص معرفت خود خلق فرموده و جمیع را بطراز دانائی و بینائی مزیّن نموده تا از رحیق حیوان که معرفت حضرت رحمن است محروم نمانند و اسبابیکه سبب و علّت علوّ وجود و سموّ نفوس بوده بلسان رسل ذکر شده ولکن بعضی را هواهای نفسانیّه منع نموده چنانچه مشاهده مینمائید مع آنکه خلق باعتقاد کلّ مخصوص عرفان اللّه خلق شده‌اند از او محجوبند و بغیر او متوجّه اعاذنا اللّه و ایّاکم عن شرّ الّذین اعرضوا عن اللّه و غفلوا عمّا امروا به فی کتابه العظیم باید آنجناب متوکّلاً علی اللّه بآنچه الیوم سبب ارتفاع امر و علّت تذکّر عباد است مشغول باشند این کلمه‌ایست که از قبل و بعد حقّ جمیع را بآن امر فرموده طوبی للعاملین جمیع دوستان آن اراضی را اگر ملاقات نمودید از قبل مظلوم سلام و تکبیر برسانید البهآء علی من استقام علی امر اللّه و اتّبع ما انزله اللّه من ملکوته العزیز المنیع