کتابخانه

ای ورقه انشآء اللّه از نسایم ارادۀ رحمانیّه از سدرۀ ربّانیّه متمایل و متحرّک باشی

فهرست مطالب

ط

ثمرۀ ورقة الحمرا

بنام دوست یگانه

ای ورقه انشآء اللّه از نسایم ارادۀ رحمانیّه از سدرۀ ربّانیّه متمایل و متحرّک باشی لم ‌یزل و لا یزال از کأس محبّتش بنوشی و از قدح رحمتش بیاشامی در کلّ احیان افتتان و امتحان الهی موجود و ظاهر بسیار جهد باید تا غیر دوست ترا از دوست منع ننماید و ما سوی اللّه ترا از حق محروم نسازد ملاحظه در امۀ منتسبه نما که باقوال کذبۀ موهومه از شطر احدیّه محروم ماند و حبّ دنیا او را از مالک اسما منع نمود و عاقبة الامر از دنیای خود ثمری نبرد و بمقرّ نالایق راجع گشت انشآء اللّه باید آن ورقه در جمیع احیان بذکر رحمن مشغول باشند و بمحبّة اللّه بشأنی ظاهر گردند که احدی نتواند او را از فیوضات نامتناهیۀ الهیّه منع نماید دنیا را بقائی نبوده و نیست در کلّ حین در انقلاب و اختلاف بوده و خواهد بود باصل شجره متمسّک باش تمسّکیکه اقوال و اعمال نفوس موهومه ترا از مقام عزّ باقی بازندارد البهآء علیک و علی من معک من احبّآء اللّه