کتابخانه

یا ایّها القائم لدی الباب قد اتی الوهّاب لیبلّغ الأحزاب

فهرست مطالب

جناب ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأبهی

هو الآمر الحکیم

یا ایّها القائم لدی الباب قد اتی الوهّاب لیبلّغ الأحزاب ما یقرّبهم الی مالک الرّقاب نامه‌ات بمشاهده و اصغا فائز نسأل اللّه بأن یؤیّدک علی ما ینبغی لأیّامه انّه علی کلّ شیء قدیر آنچه ذکر نمودی مدلّست بر محبّت و خضوع و خشوع و استقامت جناب مؤمن و الورقة الّتی فازت بالحضور فی ایّام اشرق نیّر الظّهور من افق العراق للّه الحمد فائز شدند بآنچه که در کتاب الهی از قلم اعلی مرقوم و مسطور هنیئاً لهما انّ الورقة شربت من ید العطآء رحیق البقآء و المؤمن کتب له اجر الوصال من الغنیّ المتعال جناب امین علیه بهائی و عنایتی مکرّر در حضور و غیاب ذکرشان را نموده فی‌الحقیقه جناب مذکور لازال بذکر دوستان الهی مشغول هنیئاً له در بارۀ بیت آنچه ذکر نمودند از آن نفحات محبّت اللّه متضوّع و این نفحه قطع نشده و نمیشود ولکن ارادۀ دیگر در چند سنۀ قبل بر ارادۀ شما سبقت گرفت و باین خدمت فائز گشت بیت شما هم از فضل و رحمت نامتناهی بطراز قبول فائز حضرت مبشّر روح ما سواه فداه میفرماید جمیع از برای آنست که بکلمۀ رضا فائز شوند قل

لک الحمد یا الهی بما فاز عملی هذا بطراز قبولک و رضائک اسألک ان تکتب لی و لمن معی ما یقرّبنا الیک فی کلّ عالم من عوالمک انّک انت المقتدر العزیز المنّان

و امّا رسول علیه بهائی و عنایتی در سنین اخیره بخدمت مشغول لازال بتحریر آیات و بتبلیغ امر متمسّک نسأل اللّه ان ینزل علی رمسه امطار رحمته انّه هو ارحم الرّاحمین و اکرم الأکرمین للّه الحمد بلقا هم فائز گشت و مدّتی در ظلّ قباب عظمت ساکن از حقّ میطلبیم نفوسی که لوجه اللّه بخدمت و ترتیب امورش قیام نمودند کل را بعنایت و فضل و عزّ و عطا فائز فرماید

امّا در باب ترکۀ آن مرحوم مرفوع ذکر نمودند اگر وارث مفقود باید بمشورت بفقرای این حزب داده شود اولیای آن ارض از ذکور و اناث کل را تکبیر میرسانیم و بتجلّیات انوار نیّر بیان مقصود عالمیان مسرور و متذکّر میداریم البهآء من لدنّا علیکم یا حزب اللّه و رحمته و عزّه و عطائه جواب عرایض قبل را غصن اکبر از شطر هاء میرسانند

حسب الأمر این عبد در حضور نوشت

مجد