کتابخانه

لوح محفوظ میفرماید آیات نازل و بیّنات ظاهر و نیّر امر از افق اقتدار مشرق و ندا مرتفع

فهرست مطالب

هو النّاظر من افقه الأعلی

لوح محفوظ میفرماید آیات نازل و بیّنات ظاهر و نیّر امر از افق اقتدار مشرق و ندا مرتفع ولکن کل غافل و محجوب مگر نفوسی که از جذب ندا منقطعاً عن الأشیآء بافق اعلی توجّه نمودند ایشانند ایادی امر حقّ مابین خلق طوبی از برای نفسی که اوهام او را از مشرق یقین محروم نساخت و بکلمۀ مبارکۀ یفعل ما یشآء تمسّک جست هر نفسی باین کلمۀ مبارکه فائز شد بیقین مبین فائز میشود و آنچه از افق اعلی ظاهر بکمال تسلیم و رضا اخذ مینماید طوبی لمن سمع ندائی و اقبل الی افقی و فاز بأمری العزیز البدیع ذکرت نزد مظلوم مذکور و نظمت بشرف اصغا فائز للّه الحمد بر اقبال مؤیّد شدی و باین لوح مبارک که باثر قلم اعلی مزیّن است مفتخر گشتی حمد کن مقصود عالمیان را که در سجن اعظم عنایت فرمود و ترا ذکر نمود له الحمد فی کلّ الأحوال و هو الغنیّ المتعال البهآء من لدی البهآء علی اهل البهآء الّذین ما منعهم شیء من الأشیآء عن اللّه فاطر السّمآء