کتابخانه

الحمد للّه الّذی کان فی علوّ الرّفعة و العظمة و الجلال و یکون بمثل ما قد کان فی ازل الآزال

فهرست مطالب

محبوبی ابن اسم اللّه اص جناب علی قبل نبیل علیه بهآء اللّه الأبهی ملاحظه فرمایند

۱۵۲١

هو اللّه تعالی شأنه العظمة و الاقتدار

الحمد للّه الّذی کان فی علوّ الرّفعة و العظمة و الجلال و یکون بمثل ما قد کان فی ازل الآزال انّه لا یوصف بالمقال و لا ینعت بما عند الرّجال و هو الغنیّ المتعال

یا محبوب فؤادی قد ورد علی دین اللّه ما ناح به سکّان الفردوس الأعلی و اهل الجنّة العلیا قد احاطت الأعدآء من کلّ الجهات و ارادوا اطفآء النّور الّذی اشرق من افق البطحآء انّ الخادم یسأل ربّه بأن یحفظ اولیائه و اصفیائه و یشرّفهم بلقائه فی یوم فیه اسودّت الوجوه و شاخصت الأبصار

بلسان پارسی عرض میشود اسکندریّه که فی‌الحقیقه تاج مدن اسلامیّه بود و بمثابۀ عروس بود مابین ممالک و دیار از سطوت مدافع انگلیس از اثواب امنیّت و اطمینان و طراز عزّت و عمار عاری مشاهده شد در ده ساعت عالیها سافلها بظهور رسید اهل وطن در کمال ضعف و اجنبیّه بغایت قویّ و غالب القدرة و الغلبة للّه الفرد الخبیر اینست بقیّۀ ظهورات ما انزله اللّه فی الکتاب طوبی للعارفین الفائزین در این ایّام نامۀ مفصّلی در جواب دستخطّ آن محبوب روحانی نوشته شد ولکن چون امورات پوسته منقلب است لذا ارسال آن در عهدۀ تعویق ماند و این ورقه بکمال اختصار عرض شد و امید هست که آن هم از بعد ارسال شود چون دول اجنبیّه بر سر مصر هجوم نموده‌اند لذا این دیار هم خالی از اغتشاش نیست احبّای الهی که در اسکندریّه بودند جمیع باین ارض راجع شدند و آنچه داشتند مع اموال ناس کل بغارت رفت البلیّة اذا عمّت طابت اسکندریّه و ما فیه خراب و سوخته و منهوب ولکن عنایت حقّ دوستان را حفظ نمود نحمده فی کلّ الأحوال از قبل هم نامۀ مفصّلی ارسال شد و تا حین خبر آن نرسیده انشآءاللّه تا حال حضور و مشاهده را ادراک نموده

و اینکه در بارۀ جناب م‌س علیه بهآء اللّه مرقوم داشتید از قبل لوح امنع اقدس مخصوص ایشان نازل و ارسال شد و در مکتوب مفصّلی که این عبد بآن محبوب نوشته تفصیلی ذکر نموده و حال مجدّداً آن تفصیل عرض میشود باری در جمیع احوال از حقّ جلّ جلاله سائل و آمل که آن محبوب را حفظ فرماید و جناب م‌س علیه بهآء اللّه را بر آنچه سبب و علّت بقاء دائمی است مؤیّد نماید انّه علی کلّ شیء قدیر و بالاجابة جدیر ذکر ایشان مکرّر در ساحت اقدس شده و چون خواهش نموده بودند که مؤیّد شوند بر امری که سبب و علّت ذکر ابدی دائمی شود امر فرمودند وکیلی معیّن نمایند در بنای بیت رفیع عالی و این فقره امریست که بدوام اسماء حسنی باقی و پاینده است و اثمارش از صدهزار اولاد اعظم و اکبر و احسن است ولکن بعد از نامۀ ثانی آن محبوب که مرقوم داشته بودند ایشان ارادۀ حقوق الهی دارند بعد از عرض این مطلب فرمودند اگر حقوق ادا شود و از آن این بنا مرتفع گردد لدی اللّه اقرب و احسن است و بطراز قبول فائز در این صورت حرّیّت مطلقه حاصل است انّه یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید و هو الآمر العامل المختار انتهی فی‌الحقیقه این فضلی است عظیم در بارۀ ایشان باید در لیالی و ایّام بحمد و شکر الهی مشغول شوند و بکمال روح و ریحان و تسلیم و رضا بآنچه امر شد عمل نمایند هنیئاً له

جوابهای دو دستخطّ آن محبوب تماماً در مکتوب مفصّل نوشته شده و همچنین جواب دستخطّ قبل آن محبوب که حاوی مطالب متعدّده بوده نوشته ارسال شد انشآءاللّه آن رسیده و این هم از بعد میرسد کلّ عسر یتزیّن بردآء الیسر اذا شآء و اراد و ذکر منتسبین آن محبوب هم بتفصیل شده استدعا آنکه جمیع منتسبین و اولیا و اصفیا را از جانب این خادم فانی تکبیر برسانید امید هست که کل فائز شوند بعنایت و رحمت و شفقت حقّ جلّ جلاله البهآء علی حضرتکم و علی من معکم و علی الّذین فازوا بعرفان اللّه ربّ العالمین

خ‌ادم

فی ١٩ شوّال المکرّم سنة ١٢٩٩