کتابخانه

الیوم آنچه لدی العرش محبوب تبلیغ امر اللّه است

فهرست مطالب

هو الباقی علی عرش الأمر باسمه الأبهی

الیوم آنچه لدی العرش محبوب تبلیغ امر اللّه است و کذلک قضی الأمر من لدی المختار ولکن تبلیغ ببیان حسنه و اذکار منیعه محبوب نه بمجادله و محاربه احسنوا کما احسن اللّه الیکم نصرت امر مخصوص شده ببیان و ذکر لسان کذلک قدر الأمر من لدی الرّحمن ای احبّای حقّ چنان حرکت نمائید در ارض که از شما آثار او ظاهر شود بشأنیکه کلّ عباد از اعمال و از افعال و اقوال شما آثار حقّ مشاهده نمایند و بمقصود عزّ باقی شتابند و آنجناب لازال تلقاء عرش مذکور بوده فطوبی لک بما فزت بأمر ما فاز به اکثر العباد و بعد معلوم آنجناب بوده که زود است که شیطان در قمیص انسان در آن ارض وارد شود و اراده نماید که احبّای جمال سبحان را بوساوس نفسیّه و خطوات شیطانیّه از صراط عزّ مستقیم منحرف سازد و از شاطی قدس سلطان احدیّه محروم نماید اینست از خبرهای مستوره که اصفیا را بآن آگاه فرمودیم که مبادا بمجالست امثال این هیاکل بغضیّه از مقام محمود ممنوع شوند پس بر جمیع احبّآء اللّه لازم که از هر نفسیکه رایحۀ بغضا از جمال عزّ ابهی ادراک نمایند از او احتراز جویند اگرچه بکلّ آیات ناطق شود و بکلّ کتب تمسّک جوید چه که مقصود از آیات و کتب عرفان نفس رحمن بوده و خواهد بود پس در کمال حفظ خود را حفظ نمایند که مبادا بدام تزویر و حیله گرفتار آیند اینست نصح قلم تقدیر که تحریر یافت من اطاع فلنفسه و من اعرض فانّ اللّه لا یحبّ المعرضین و این شیاطین بر چند قسم مشاهده میشوند قسمی از آن نفوسی مشاهده میشوند که در همان بلد فی الحین بنفس شیطانی در قمیص انسانی ظاهر میگردند و قسمی دیگر از مبدأ جحیم سفلی بر هیکل قاصدین وارد میشوند و قسمی هم بظلمت صرف بر هیکل لوح مبعوث میشوند باری الیوم شیطان بکلّ صور ظاهر شده و خواهد شد که شاید بشأنی از شئون و قسمی از اقسام ناس را از مبدأ امر محتجب نماید چنانچه الیوم اکثری را باین حجاب محتجب ساخته و اگر بصر منیر حدید یافت شود از صورت ظاهریّۀ اعدآء اللّه قهر جحیم را ملاحظه مینماید بسیار در حفظ نفوس خود سعی نمائید چه که شیاطین بلباسهای مختلفه ظاهر شوند و بهر نفسی بطریق او برآیند تا آنکه او را بمثل خود مشاهده نموده بعد او را بخود واگذارند و الیوم از اعدای نفس سبحان لابدّ بر اینست که از اهل بیان ظاهر شوند چه که جواهر صافیۀ این طایفه که بقمیص اعلی مفتخر شده‌اند و از رحیق ابهی نوشیده‌اند بهترین خلق عنداللّه مذکور بوده و خواهند بود و اجساد کدرۀ اینطایفه اشرّ جمیع مخلوقات و ابعد کلّ نفوس عنداللّه مذکورند لهذا این ظهور محیط لایح مبین را اشرار این طایفه باید بمحاربه برخیزند چه که هرچه ظهور نورانی‌تر حجبات غلیظ‌تر مشهود آید و هرچه شمس جمال سبحان لایح‌تر معرضین در اعراض قویّ‌‌تر کذلک نزّلنا لکم الأمر و قصصنا ما هو المستور عنکم لتطّلعوا به قبل وقوعه و بعد وقوعه و تکوننّ من المطّلعین لعلّ لا یمسّکم ذلّة النّفوس و کذبهم بما یخرج منهم من الأقوال و الآثار و تکوننّ من العارفین و علی امر ربّکم لمن المستقیمین پس الیوم احبّای الهی باید بشأنی ظاهر شوند که اگر کلّ من فی العالم باسیاف برهنه بر ایشان اجتماع نمایند ابداً اعتنا نفرمایند و جمیع را بقدرت پروردگار خود کأن لم یکن شیء مذکورا شمرند پس تو ای عبد مؤمن بشنو آنچه بر این لوح منیع ذکر شده و این کلمات منزلۀ پارسیّه را بجمیع احبّای الهی برسان و تبلیغ کن تا جمیع آگاه شوند کذلک نصحناکم بالحقّ لتکوننّ من العاملین