کتابخانه

مقصود حقّ جلّ جلاله از خلق در رتبۀ اوّلیّه معرفت بوده و هست

فهرست مطالب

جناب سیّد هدایت علیه عنایة اللّه

هو الهادی الخبیر

مقصود حقّ جلّ جلاله از خلق در رتبۀ اوّلیّه معرفت بوده و هست و چون باب معرفت ذات غیب مکنون مسدود نفوس مقدّسه را که مظاهر امر و مطالع حکم و مشارق وحی و مهابط علمند از عالم غیب بعرصۀ شهود فرستاد و امر و نهی و اقبال و عرفان و طاعت و معصیت و کفر و ایمان را بآن هیاکل مقدّسه راجع فرمود هر نفسی اقبال نمود از مقبلین محسوب و در کتاب الهی از قلم اعلی از مؤمنین مسطور ولکن در احیان ظهور مظاهر امر اکثر اهل عالم معرض و منکر و غافل و محجوب مشاهده شدند و سبب و علّت این حجبات غلیظه علمای عصر بوده‌اند چنانچه هر صاحب بصر و درایتی باین فقره گواهی داده و میدهد از حقّ میطلبیم باصبع قدرت حجبات عالم را خرق فرماید و عباد خود را از بحر معانی محروم نسازد ذکر آنجناب نزد این مظلوم در سجن اعظم مذکور لذا خالصاً لوجه اللّه این لوح ارسال شد که شاید از نفحۀ آن طالبین و قاصدین بمدینۀ حقیقی راه یابند امروز روز فیض اعظم و فضل اکبر است طوبی از برای نفسیکه بخدمت قیام نمود و ناس بیچاره را از ظنون و اوهام فارغ و آزاد کرد انشآءاللّه بهمّت اصفیا و اولیا پر بستگان را بگشائی و پرواز بیاموزی تا وقت باقی آهنگ عملی نما که عرف بقا از او متضوّع شود نسئل اللّه تعالی بأن یوفّقک و یؤیّدک و یسقیک کوثر البقآء من ید العطآء انّه لهو المشفق الکریم الحمد للّه العلیم الحکیم