کتابخانه

یا باقر نامه‌ات رسید و از حقّ بصر خواستی

فهرست مطالب

جناب باقر علیه بهآء اللّه

بنام مقصود عالمیان

یا باقر نامه‌ات رسید و از حقّ بصر خواستی شکّی نیست که حقّ جلّ جلاله قادر و مقتدر است و باسمش اعلام یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید بر اعلی بقاع ارض مرتفع و منصوب از مقتضیات حکمت الهی احدی اطّلاع نداشته و نخواهد داشت لذا محبوب آنکه شاربان کوثر معانی جمیع امور را بحقّ تفویض نمایند و بارادۀ حقّ جلّ جلاله ناظر باشند نه بارادات خود انّا نشهد ببصرک و سمعک ببصر حقیقی فائزی چه اگر فائز نبودی بعرفان حقّ مؤیّد نمیشدی و همچنین دارای سمعی چه که ندایش را شنیدی یا مقبل لعمر اللّه امروز روز بصر است و امروز روز سمع چه که ندای الهی مرتفع و انوار وجه مشرق و لائح قل الحمد للّه ربّ العالمین