کتابخانه

ایّام ایّام امتحان و ابحر اختلاف و ابتلا در هیجان

فهرست مطالب

هو هو

ایّام ایّام امتحان و ابحر اختلاف و ابتلا در هیجان و رایات مشتبهات از هر گوشه و کنار در فساد و خسران معلوم است که هیچ احتجابی اشدّ از احتجاب از حقّ نیست و هیچ ناری احرّ از بعد او نه در هر آن پناه بخدا بر مظهر نفس او برده و عامل بآنچه رضای او است بوده که اینست ثمرۀ وجود و سرّ مقصود و بعد بر رفارف مرتفعه و مکامن ممتنعه مستریح باشید شبهه نیندازد شما را ندای بعضی از عساکر نفی و از حقّ غفلت ننمائید که در هر ظهور اینگونه اختلافات ظاهر گشته لکن اللّه یثبت امره و اللّه یظهر نوره ولو کره المفسدون در جمیع ایّام مراقب امر اللّه بوده و از نفی احتراز و در ارض اثبات ساکن باشید کینونتی را ساجد باشید که لم‌یزل و لایزال بر مسند عزّت مستریح بوده و هست و ستایش ننموده ذات مقدّس او را هیچ منزّه و مقدّسی پس بجوهر عزّ خود واصف عزّ بوده و بهویّة جود خود ناعت جود خود خواهد بود و کلّ جودها نزد جود او ساجد بوده‌اند و جمیع عزّها عند بروزات عزّ او خاضع خواهند بود زیرا که هر شیء بعزّ جود او موجود خواهد گشت فسبحانه سبحانه عمّا یقول الظّالمون