کتابخانه

لازال در نظر بوده و خواهی بود

فهرست مطالب

هو اللّه تعالی شأنه العزیز

لازال در نظر بوده و خواهی بود انشآءاللّه در ظلّ عنایت الهی و سحاب مکرمت ربّانی ساکن و مستریح باشی و در تحصیل کمالات ظاهره و باطنه جهد بلیغ نمائید چه که ثمرۀ سدرۀ انسانی کمالات ظاهریّه و باطنیّه بوده انسان بی علم و هنر محبوب نه مثل اشجار بی‌ثمر بوده و خواهد بود لذا لازم که بقدر قوّه و وسع سدرۀ وجود را باثمار علم و عرفان و معانی و بیان مزیّن نمائید و البهآء علیکم