کتابخانه

نقطۀ اولی میفرماید اگر نفسی ظاهر شود و یک آیه بیاورد تکذیب مکنید

فهرست مطالب

جناب نظر علی خ‌ا علیه بهآء اللّه

بنام خداوند یکتا

نقطۀ اولی میفرماید اگر نفسی ظاهر شود و یک آیه بیاورد تکذیب مکنید حال معادل کتب قبل آیات نازل ولکن نابالغهای عالم تکذیبش نمودند و گفته‌اند آنچه را که هیچ مشرکی نگفت و هیچ ظالمی نطق ننمود امروز اهل فردوس اعلی نفوسی هستند که ما سوی اللّه را معدوم دانند و مفقود شمرند قصص اولی ایشان را از افق اعلی منع ننماید و اسماء از شاطی بحر معانی محروم نسازد در جمیع احوال بر کرسیّ اطمینان جالسند و بر سریر ایقان مستریح با کمال سکینه و وقار بر نصرت امر قیام نمایند و بجنود حکمت و بیان مدائن افئده را تصرّف کنند بگو ای اهل بیان انصاف دهید و بعدل تکلّم نمائید نباشید از نفوسی که بعد از مشاهده انکار نمودند و همچنین از نفوسی که مقصود امکان در فرقان میفرماید کم من آیة یمرّون علیها و هم عنها معرضون طوبی از برای نفسی که محروم نشد و بآثار قلم اعلی فائز گشت انّک اشکر ربّک بهذا الفضل العظیم و قل لک الحمد یا من فی قبضتک زمام من فی السّموات و الأرضین