کتابخانه

مرسلۀ جناب ملّا عبدالرّزّاق و اخت ایشان علیهما بهآء اللّه و جناب حاجی علی علیه بهآء اللّه

فهرست مطالب

۹١

هو المؤیّد

مرسلۀ جناب ملّا عبدالرّزّاق و اخت ایشان علیهما بهآء اللّه و جناب حاجی علی علیه بهآء اللّه و امة‌اللّه و امة‌اللّه ربابه و ضلع مرحوم آقا حسینقلی علیه و علیهما بهآء اللّه بتوسّط محبوب فؤاد حضرت امین علیه بهآء اللّه الأبهی به خادم رسید

فی سنة ۱۳۰۴

سبحان‌اللّه خزائن ملوک و ملکات در یوم ظهور مذکور نه و لدی اللّه مقبول نه ولکن خردلی از اولیا در ساحت اقدس اعلی مذکور و بطراز قبول مزیّن تعالی فضله و تعالت عظمته و آنچه هم بطراز قبول فائز و جناب امین اخبار نمود ضعف آن حواله شد بفقرا یشهد بذلک کلّ منصف بصیر و کلّ صادق امین