کتابخانه

یا علی علیک سلام اللّه و عنایته ذکر اوّل آنکه باید در جمیع احوال با فرح و نشاط و انبساط باشی

فهرست مطالب

یا علی علیک سلام اللّه و عنایته ذکر اوّل آنکه باید در جمیع احوال با فرح و نشاط و انبساط باشی و ظهور اینمقام محال بوده و هست مگر بذیل توکّل کامل توسّل نمائی اینست شفای هَمْ و فی‌ الحقیقه دریاق اعظم است از برای انواع و اقسام هموم و غموم و کدورات و توکّل حاصل نشود مگر بایقان تمام ایقان را اثرهاست و ثمرها و ثانی بردباری و اظهار دوستی با اعالی و ادانی استغفر اللّه کلّ عالی بوده و هستند اگر نصایح مشفقانۀ حق را بپذیرند اینمقام نیّر خُلق الهی قلب و صدر و رأس کلّ را بنور لا‌ یوصف منوّر دارد و ثالث اخلاق و اعمال و اقوال بمقتضیات حکمت و وقت معلّق گردد للّه الحمد آنجناب مزیّنند بآنچه ذکر شد این شهادت در اینمقام لؤلئیست لا عدل له و نوریست لا نظیر له یا علی دوستان الهی را از قبل مظلوم سلام برسان انشآء اللّه کلّ مؤیّد شوند بر آنچه وقت آنرا طلب مینماید هنگام اجتهاد در امور توقّف جایز نه و مقام صلح و اصلاح تکلّم بکلمۀ قهرآمیز لایق نه انشآء اللّه کلّ موفّق شوند برضا و تسلیم که دو نیّرند از برای آسمان وجود هنیئاً لکم و للعارفین