کتابخانه

حمد محبوبی را لایق و سزا است که لم ‌یزل بوده و لا یزال خواهد بود

فهرست مطالب

ه

میرزا علی

بنام مقصود عالمیان

حمد محبوبی را لایق و سزا است که لم ‌یزل بوده و لا یزال خواهد بود رحمتش جمیع من فی الوجود را احاطه نموده و سبقت یافته و این رحمت در رتبۀ اوّلیّه اظهار برهان است که از مشرق عنایت رحمن ظاهر میشود تا کلّ بعرفان آن بحر قدم که مقصود اصلی از خلق عالم است فائز شوند و در رتبۀ ثانیه اوامر الهیّه بوده تا کلّ باین مرقاة اکبر اعظم بمکامن قدس تجرید و مواقع عزّ توحید ارتقا جویند طوبی از برای نفوسیکه الیوم باخلاق روحانیّه و اعمال طیّبه بنصرت امر مالک بریّه قیام نمایند انشآء اللّه باید جمیع احباب با کمال محبّت و وداد باشند و در اعانت یکدیگر کوتاهی ننمایند و معنی مواساة که در کتاب الهی نازل شده این است که هر یک از مؤمنین سایرین را مثل خود مشاهده نمایند یعنی خود را اعلی نشمرند و اغنیا فقرا را از مال خود محروم ننمایند و آنچه از برای خود از امورات خیریّه اختیار مینمایند از برای سایر مؤمنین هم همان را اختیار کنند اینست معنی مواساة حدّ مواساة تا اینمقام بوده و تجاوز از آن از شئونات هوائیّه و مشتهیّات نفسیّه عند اللّه مذکور اعاذنا اللّه و ایّاکم عن کلّ ما لا یحبّه انشآء اللّه باید جمیع بکمال تقدیس و تنزیه بذکرش ذاکر باشند انّه لهو الآمر السّمیع العلیم