کتابخانه

یا احباء اللّه یا اسراء الارض وارد شد بر شما آنچه که سبب حزن ملا اعلی گشت

فهرست مطالب

سر چاه

جناب ملّا علی اصغر علیه بهآء اللّه

هو الشّاهد الخبیر

یا احبّآء اللّه یا اسرآء الأرض وارد شد بر شما آنچه که سبب حزن ملأ اعلی گشت یا علی قبل اصغر قسم بمالک قدر که در منظر اکبر ناس را بافق اعلی دعوت میفرماید اگر ناس غافل اقلّ از سمّ ابره آگاه شوند جمیع خود را فدای یکی از مقبلین الی اللّه مینمایند عجب در اینکه مقبلین هم از مقامات خود غافلند چه که فضل بمقامی است در بارۀ ایشان اگر پرتوی از آن ظاهر شود ارض غیر ارض مشاهده گردد اسمت لدی المظلوم حاضر و انزلنا لک ما یبقی به ذکرک ان اشکر و کن من الحامدین بر خدمت امر قیام نما باستقامتی که هر مضطربی از آن مطمئن شود و هر متحرّکی ساکن گردد بگو ای اهل بهاء ظلم امرا شما را از مالک اسماء منع ننماید لعمری انّ الظّالم اراد ان یطفئ ولکنّ اللّه اوقده بالحقّ و اراد ان یخمد ولکن اشعلته ید القدرة و اراد ان یضیّع امر اللّه ولکن عمل بما ارتفع به امره انّ الظّالم فی وهم و ربّک علی یقین مبین دوستان آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان زود است که مکافات اصفیا و اولیا ظاهر شود و هر یک اسم خود را در کتاب الهی مشاهده نماید انّه هو الغفور الرّحیم البهآء علیک و علی من معک من الّذین اقبلوا الی الأفق الأعلی فی هذا الیوم البدیع