کتابخانه

عالم تغییر نموده خاک زر شده و زر خاک بسا اسامی که از اعلی المقام بر تراب مقرّ یافتند

فهرست مطالب

جناب میرزا آقا الّذی حضر و فاز

هو اللّه تعالی شأنه الحکمة و البیان

عالم تغییر نموده خاک زر شده و زر خاک بسا اسامی که از اعلی المقام بر تراب مقرّ یافتند نار بشکل نور ظاهر و خائن مقام امین قائم سبحان‌اللّه بشأنی انقلاب ظاهر که صاحبان بینش و دانش متحیّر اختلاف عالم را احاطه نموده طوبی از برای نفسیکه قلب و بصر و سمع را از دنیا و آنچه در آن از آثار و اثمار و قصص و اخبار است مقدّس نمود و ببصر و سمع خود در آنچه ظاهر شده تفکّر کرد او از اهل بها از قلم اعلی در صحیفۀ حمرا مذکور و مسطور یا ایّها النّاظر الی الوجه للّه الحمد در ساحت امنع اقدس مذکور بوده و هستی از حقّ بخواه ترا مستقیم فرماید بشأنیکه رجال کالجبال ترا از غنیّ متعال محروم نسازند عمّامه و ردا سبب هلاکت قوم شد عباد بیچاره از آن انفس غافله پذیرفتند آنچه را که سبب گمراهی شد و در یوم جزا نتیجه آن شد که دیدند و شنیدند علمای ایران طرّاً در سنین اوّلیّه بسبّ مقصود عالمیان مشغول عمل نمودند آنچه را که هیچ حزبی عمل ننمود و وارد آوردند آنچه را که هیچ نفسی ارتکاب نکرد حنین اشیاء مرتفع و زفرات ملأ اعلی متصاعد قلم نوحه مینماید و ذکر میکند لوح میگرید و حمل مینماید از حقّ بطلب بصر عطا فرماید دانائی بخشد آگاهی عنایت نماید نامۀ آنجناب رسید و عرف خضوع و خشوع لوجه اللّه از آن متضوّع نسئل اللّه ان یؤیّدک علی ذکره بالحکمة و البیان انّه هو العزیز المنّان

اسامی مذکوره هر یک بعنایت کامله و حکمت بالغه نزد مظلوم مذکور طوبی لهم و نعیماً لهم نشهد انّهم فازوا بآثار قلمی الأعلی و شربوا رحیق الحبّ من ایادی الفضل و العطآء نسئله تعالی ان یؤیّدهم علی حفظ لآلئ حبّه فی اصداف القلوب انّه هو المقتدر العزیز المحبوب البهآء من لدنّا علیک و علی الّذین ما اضعفتهم فراعنة العباد عن التّقرّب الی اللّه مالک یوم المعاد اولئک وصفهم اللّه فی کتابه المبین قال و قوله الحقّ لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون