کتابخانه

هر نفسی الیوم بکوثر عرفان محبوب امکان فائز شد او از اهل فردوس لدی العرش مذکور است

فهرست مطالب

ضلع جناب مجید علیه بهآء اللّه

بنام خداوند سمیع بصیر

هر نفسی الیوم بکوثر عرفان محبوب امکان فائز شد او از اهل فردوس لدی العرش مذکور است اکثری از نساء عالم مع آنکه بکمال آمال مشتاق ظهور غنیّ متعال بودند بیوم اللّه فائز نشدند و عرفش را نیافتند قد منعتهنّ الظّنون عن مشرق الیقین کتابت لدی المظلوم مذکور و لحاظ عنایت از شطر سجن بشما متوجّه قدر این مقام را بدان و بذکر حقّ مشغول باش اگر مقبلین و مقبلات بر عظمت این مقام بلند اعلی مطّلع شوند بشأنی ظاهر گردند که کدورات و احزان عالم ایشان را اخذ ننماید و اعراض و اعتراض من فی الملک از حقّ بازندارد طوبی لک بما شربت رحیق العرفان و آمنت باللّه الفرد الخبیر نکبّر من هذا المقام علیک و علی امائی فی هناک اللّائی دخلن حصن ولایة اللّه العزیز الحکیم ان یا قلم الأعلی ان اذکر من سمّی بنوراللّه ثمّ الّذی سمّی بظهوراللّه لیفرحا بذکری الجمیل البهآء علیهما و علی الّتی سمّیت بکوکب و علی کلّ امة موقنة باللّه ربّ العالمین