کتابخانه

ای اهل بها بشنوید وصیت قلم اعلی را از اراده خود بگذرید

فهرست مطالب

ن

جناب آقا محمّد صادق

هو الظّاهر من افقه الأعلی

ای اهل بها بشنوید وصیّت قلم اعلی را از ارادۀ خود بگذرید و بارادۀ او ناظر باشید چه که نفسی بضرّ و نفع خود آگاه نبوده و نیست ولکن حقّ تعالی شأنه عالم و محیط بوده و هست آنچه مصلحت است البتّه جاری خواهد فرمود تمام عمر را در اصلاح امور خود صرف ننمائید در صدد آن باشید که عالم را اصلاح نمائید اینست مقام اهل بها که در صحیفۀ حمرا از قلم اعلی ثبت شده با جمیع اهل عالم و احزاب مختلفۀ امم بکمال محبّت سلوک نمائید هر نفسی باین عمل نمود او از سالکین سبیل حقّ محسوبست و حقّ جلّ جلاله شاهد و گواه و الیه منقلبه و مثواه