کتابخانه

طوبی از برای نفوسیکه بافق اعلی ناظرند و بامر مالک اسما عامل

فهرست مطالب

م‌ر

جناب آقا حسین علیه بهآء اللّه

بنام خداوند یکتا

طوبی از برای نفوسیکه بافق اعلی ناظرند و بامر مالک اسما عامل و طوبی از برای نفسیکه در ایّام الهی بصنعت یدی مشغولست هذه موهبة من اللّه چه که در این ظهور اعظم اشتغال بامریکه انسان را از انتظار منع نماید لدی اللّه مقبولست صنع هر صانعی از عبادت محسوب شده این از فضلهای بزرگ پروردگار است از برای عباد ان اشکر اللّه بما ایّدک و عرّفک و اشغلک بما کان مکنوناً فی کتابه المبین الحمد للّه ربّ العالمین