کتابخانه

حمد مقدّس از ما یشهد و یری مالک ارض و سماء را لایق و سزاست

فهرست مطالب

محبوب حقیقی حضرت ورقا علیه بهآء اللّه الأبهی ملاحظه فرمایند

بسم ربّنا الأقدس الأعظم العلیّ الأبهی

حمد مقدّس از ما یشهد و یری مالک ارض و سماء را لایق و سزاست که بجنود قویّۀ غالبۀ قادرۀ قاهرۀ قلم اعلی و خزائنش مدائن افئده و قلوب اولی الألباب را فتح نمود و عالم مرده را حیات تازه بخشید کلّما یتفکّر الوجود فی جوده و جنوده و عظمته و سلطانه و ما ظهر من عنده و آیاته و بیّناته یجد نفسه متحیّراً حیرت اندر حیرت من غیر جنود مصفوفه و اسباب ظاهره و اسلحۀ نافذه از اوّل ایّام تا حین باستقامتیکه ارکان عالم از آن مضطرب کل را به ما اراده اللّه بأعلی النّدآء دعوت فرمود تا آنکه نور امر از افق هر بلدی علی قدر مقدور مشرق و ساطع جلّت عظمته و جلّ سلطانه لا اله غیره

سبحانک یا اله الممکنات و مربّی الموجودات اسألک بقدرتک الّتی استضعف عند ظهورها قدرة العالم و قوّة الأمم بأن تؤیّد اولیائک علی استقامة تضطرب بها افئدة العالم و علمآء الأمم ای ربّ تریهم حالوا بینک و بین عبادک قد منعوهم عن فرات رحمتک و بحر قربک ای ربّ اسألک بجودک الّذی ما منعته غفلة عبادک و عصیانهم و طغیان من فی البلاد و اعراضهم بأن تؤیّد خلقک علی الاقبال الیک و التّمسّک بحبل طاعتک و التّشبّث بذیل رحمتک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الّا انت القویّ القدیر

و بعد یا محبوب فؤادی دستخطهای عالی متواتر و متوالی رسید للّه الحمد حروفاتش مفرّح قلوب و کلماتش مبشّر نفوس نامه‌های اولیای الهی فی‌الحقیقه در رتبۀ اوّلیّه دریاق اکبر است از برای عالم وجود و نمودار کرم است مابین عباد و رایة ذکر است لمن فی البلاد چه که مزیّن بود بنفحات حبّ محبوبنا و محبوبکم و محبوب من فی السّموات و الأرض و هر یک بحضور فائز و جواب نازل ولکن شغل اعظم که نزد آنمحبوب معلوم و مشهود است سبب و علّت تأخیر اجوبه گشته و اینفقره نزد آنمحبوب واضح و مبرهنست حین عرض اشراقات انوار آفتاب عنایت بشأنی ظاهر که اینعبد فی‌الحقیقه از تحریر آن در آنحین عاجز روحی لعنایته الفدآء و لذکره الفدآء و لشفقته الفدآء ولکن اینعبد مدّتی قبل جواب دستخطّ آنمحبوب را شروع نمود از حقّ تأیید میطلبم بر ارسال آن بزودی و حال که بیست و پنجم شهر ربیع‌الأوّلست دستخطّ جدید عالی که تاریخ آن پانزدهم صفر بود رسید للّه الحمد قلب را مجذوب و روح را مسرور نمود از بهجتش اثر کلّی ظاهر و بعد از مطالعه و مشاهده قصد مقام مالک اسماء و فاطر سماء نموده تلقاء وجه عرض شد و بشرف اصغا فائز گشت قول الرّبّ تعالی و تقدّس

هو النّاطق فی ملکوت البیان

یا ورقا سدرۀ منتهی در قطب فردوس اعلی باینکلمۀ علیا ناطق یا ملأ الأرض قد فتح باب السّمآء و اتی مالک ملکوت الأسمآء ضعوا ما عندکم و خذوا ما عنده ایّاکم ان تمنعوا انفسکم عن ظهوره و بروزه و سلطانه سوف یحیط امره المبرم من فی العالم و ینادی المناد من الشّطر الأیمن الملک للّه الواحد المقتدر المختار طوبی از برای نفسیکه فائز شد و عمل نمود و ویل لکلّ غافل مریب یا ورقآء علیک بهائی و عنایتی قد ذکرناک بما سطع منه النّور فضلاً من عندنا علیک و انا الفضّال الکریم للّه الحمد باستقامت فائزی و بذکر و ثنا مشغول بحر ظاهر نور لائح آیات نازل بیّنات باهر مکلّم طور بر عرش ظهور مستوی و صریر قلم و حفیف سدره مرتفع ولکنّ القوم فی ضلال مبین بگو ای عباد خود را محروم منمائید عنقریب کل به تبنا الیک یا اله العالمین ناطق و به رجعنا الی ساحة فضلک یا محبوب العارفین ذاکر جهد نمائید شاید از خزائن قلم اعلی قسمت برید و نصیب بردارید در جمیع اوان لآلی حکمت و بیان از او ظاهر ایّاکم ان تجعلوا انفسکم من المحرومین اولیای آن ارض طرّاً را از قبل مظلوم تکبیر برسان انّا نذکرهم بعنایتی و نذکّرهم بآیاتی و نبشّرهم بفضلی الّذی احاط من فی الملک و الملکوت البهآء المشرق من افق سمآء ملکوتی علیک و علی من معک و یسمع قولک فی هذا الأمر المبرم الحکیم و النّبأ العظیم انتهی فی‌الحقیقه انسان متحیّر که بچه لسان شکر گوید و چگونه از عهده برآید اگر جمیع اشیاء و کثیب عالم انشاء و قطرات بحار و اوراق اشجار کل لسان شوند از عهده برنیایند و اینعبد از قبل آنمحبوب با کمال عجز شکر نموده و مینمایم و چون اذن فرموده‌اند البتّه بقبول مزیّن و بطراز فضل منوّر است

و عریضۀ جناب آقا میرزا عبداللّه خ‌ا علیه بهآء اللّه در ساحت امنع اقدس اعلی عرض شد و یک لوح امنع اقدس از سماء مشیّت مخصوص ایشان نازل انشآءاللّه از بحر معانی کلمات الهی بنوشند و بنوشانند و بنار سدره مشتعل شوند اشتعالیکه اعراض و اعتراض و انقلاب و حوادث و شبهات و اشارات او را خاموش ننماید اینعبد هم خدمت ایشان تکبیر و سلام میرسانم و از حقّ جلّ جلاله از برای ایشان تأیید میطلبم انّ ربّنا هو المقتدر القدیر و بالاجابة جدیر و اختم القول بأنّه لا اله الّا هو المهیمن القیّوم و هو الحقّ علّام الغیوب اولیای آن ارض را طرّاً تکبیر و ثنا و سلام عرض مینمایم و از برای کل میطلبم آنچه را که سبب اصلاح عالم و تربیت امم است امید هست جواب دستخطهای متعدّده ارسال شود البهآء و الذّکر و الثّنآء علی حضرتکم و علی من معکم و یسمع قولکم فی امر ربّنا و ربّکم ربّ العرش العظیم و ربّ الکرسیّ الرّفیع

خ‌ادم

فی ٢٩ شهر ربیع‌الأولی سنة ١٣٠۴