کتابخانه

الهی ترانی فی فم الثّعبان و تشهد کیف یلدغنی فی کلّ حین و حان

فهرست مطالب

جناب سیّد مهدی خمین

هو العزیز

الهی ترانی فی فم الثّعبان و تشهد کیف یلدغنی فی کلّ حین و حان اما تنصرنی یا الهی بعد الّذی تمسّکت بذیل عطایاک اما ترحمنی یا محبوبی بعد الّذی تشبّثت بردآء عزّ افضالک و قضایاک اذاً یا الهی فانصرنی بسلطان نصرک ثمّ احفظنی عن هذا البلآء یا من بیدک ملکوت الانشآء و انت بکلّ شیء علیم ۱۵۲١