سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

لوح ابن ذئب

لوحی خطاب به شیخ محمّد تقی نجفی، یکی از روحانیّون برجستهٔ مسلمان که به آزار و اذیّت بهائیان پرداخته بود. این لوح حدود سال ١٨٩١ در قصر بهجی در عکّا نازل شده است.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و رسالت حضرت بهاء‌الله »

دربارۀ این اثر