سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

بیست و شش مناجات از حضرت عبدالبهاء

منتخباتى از مناجات‌های حضرت عبدالبهاء که توسّط دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح بیت‌ العدل اعظم جمع‌آوری گردیده وبه مناسبت صدمین سالگرد صعود حضرت عبدالبهاء منتشر شده است.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و دورهٔ قیادت حضرت عبدالبهاء »

دربارۀ این اثر