سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

دیگر الواح و خطابات حضرت عبدالبهاء

دربارۀ این اثر

مطلع لوح
سبحانک اللّهمّ یا الهی اناجیک فی سرّی و ذاتی و کینونتی و حقیقتی
ای یاران الهی و اماء رحمانی
ای مشکین الهی نامهٴ شما رسید از کثرت مشاغل بی‌پایان
ای دوستان حضرت دوست شمع هدی روشن است و نور افق اعلی
ایّها المخلصون ایّها المنجذبون ایّها الثّابتون علی
پاک یزدانا بینائی و شنوا مقتدری و توانا
ای یاران عزیز عبدالبهآء مکتوب مفصّل که مرقوم نموده بودید رسید
لک الحمد یا الهی بما کشفت الغطآء و هتکت الحجاب
ای بندهٴ حقّ جمهور ناس منتظر موعودی خونخوارند
یا حضرت علی قبل اکبر
ای منادی میثاق نامه‌های محرّر چون جامهای مکرّر نشئهٴ صهبا داشتٴ
ای ثابت بر پیمان نامهٴ مفصّل آن جناب ملاحظه گردید
ای ثابت پیمان تحریر اخیر شما رسید
ای فرع ملیح سدرهٴ مبارکهٴ الهیّه
یا من تمسّک بالعروة الّتی لا انفصام لها حمد کن خدا را که از کأس ثبوت و رسوخ نوشیدی و
ای جوان ربّانی همواره در خاطر بودی و بیادت مألوفیم ایّام ملاقات فراموش نگشته روی و خویت
ای منجذب جمال اللّه در این روز مبارک یوم مولود نیّر آفاق و کوکب اشراق بیاد تو افتادم و بتهنیت
ای دوست حقیقی در نظری و عزیزی و پیش بصری و محترمی رابطه‌ئی در نشئهٴ انسانی اعظم از
ای بندهٴ حق کبریت آتش محبّت اللّه است و زیبق سیماب بحر معرفت اللّه پس این دو جزء مکرّم را
ای خانم محترمه نامهٴ شما رسید آنچه مرقوم نموده بودید حقّ با شماست البتّه بر بهائیان فرض است
ای بندهٴ آستان مقدّس نمیدانی که چه انقلابی در اینصفحات حاصل جمیع مردم مضطرب و پریشان و
ای ثابت بر پیمان از صعود حضرت آقا موسی حزن و اندوه رخ نمود و مشکلات واقعه از حرم
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی چند روز پیش ارسال گردید و در ضمن آن مکتوبی بحرم آقا موسی مرقوم
ای مونس من نامه‌ئی بخطّ خویش مرقوم نموده ارسال داشتم البتّه تا بحال رسیده از اینجا بقفقاز
اللّهمّ یا کاشف البلایا و دافع الرّزایا انّی اتضرّع الیک تضرّع العانی الی ملیک مقتدر متعالی و ابتهل
ای سرمستان جام الست شکر حضرت قیّوم را که در ظلّ خباء عظیم داخلید و در جنّت ابهی در
ای عاکفان کوی دوست ای عاشقان روی دوست قفقازیا جمیعاً تابع رود ارس است که در قرآن
ای ثابت بر محبّت الهیّه چندیست که نامه‌ئی ننگاشتم ولی در جمیع اوقات عجز و نیاز بدرگاه احدیّت
ای بندهٴ دلبر مهربان بهاءاللّه عنوانی اشرف از این نیابم که ترا خطاب بآن نمایم یک ساعت پیش
ای ثابت بر پیمان نشان بهائیان نقش فرموده‌ئی بسیار بدیع است ولی باید نشانهٴ بهائیان افعال و اعمال
ای منادی عهد و پیمان نامه‌های متعدّد از آنجناب رسید و مضامین کلّ سبب فرح و سرور گردید حمد
ای عزیز عبدالبهآء نامهٴ شما رسید و تقریر غراف تولستوی نیز قرائت گردید فی‌ الحقیقه بهمّت شما
ای یار حقیقی نامهٴ مرسول ملاحظه گردید این روزها مراجعت از فرنگستان چون گلستان به
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که بعد از رجوع مرقوم نموده بودی رسید خانم روسی در این سفر بهمّت
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید از انتشار نفحات اللّه در آن مدینه
ای ثابت بر پیمان نامهٴ اخیر از بادکوبه رسید و همچنین مکتوبی با رسالهٴ مطبوع از مادام ایزابلّا از
ای ثابت پیمان در شرف حرکت بسمت غرب هستم لهذا فرصت تحریر مفصّل نیست نطقهای اورپا
ای یاران عزیز عبدالبهآء شفاهاً با جناب آقا میرزا علی اکبر نخجوانی در خصوصی پیامی ارسال
همدم و همراز من در منتریال در نهایت اشتغالم معاشرت و مذاکرات روز و صحبتهای شبانه مفصّل
ای ثابت بر پیمان نامهٴ شما رسید از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم میگردد
ای ثابت بر پیمان نامه‌های متعدّد شما رسید انشاء اللّه یک یک جواب نگاشته میشود
ای ثابت بر پیمان نامهٴ شما رسید و همچنین وکالت‌نامه که بجهت آقا میرزا محسن ارسال نموده بودید
ای ثابت بر پیمان نامهٴ سلخ ذیقعده وصول یافت و مضمون مشحون بثبوت و رسوخ بر میثاق مظلوم
ای ثابت بر پیمان در ایّام حضور و تشرّف بتربت مقدّسه بعضی سؤالات نموده بودید فرصت جواب
ای یاران روحانی جناب نخجوانی وقتی که در این ایوان یزدانی بود خواهش تحریر نامه بنام هر یک
ایموقن بآیات اللّه جناب شیخ سلمان در سجن اعظم وارد و بزیارت رمس مطهّر فائز از آنجناب
ایها الفرع المهتز من نفحات السدره المبارکه ینبغی لک ان یدلع لسانک
ای ناظر بمنظر اکبر الیوم افق وجود بکوکبی تابان گردد
ای منادی میثاق مکتوبی از آنجناب وارد و نفحات قدس از آن استشمام شد
ای فرع لطیف شجره مبارکه مکاتیب متعدده واصل و معانی روحانیش حلاوت مذاق
ای مهتدی بانوار هدایت الله حمد خدا را که بشریعه بقا وارد گشتی
ای مومنان ایمان چون سراج وهاجست و چون در زجاج قلب برافروزد
ای ناظر بملکوت الهی در این کور عظیم و قرن بدیع که روی جهان در لطافت
ای ناظر بملکوت الهی شمس حقیقت اگرچه چون مه تابان
ای نهال باغ محبت الله نامه رسید و مضمون سبب سرور گردید
ای صاحب قلب نورانی نامه ات رسید الحمدلله حقیقت جو هستی
ای همسایه محترمه حضرت بهاء الله در حق همسایگان سفارش موکد فرمودند
ای امه الله آنچه مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید قدر امه الله برتینگهام را بدانید
ای انجمن رحمانی از قرار مسموع محفلی آراستید و اجتماعی خواستید
ای یاران باوفای جمال ابهی در این غوغا و ضوضا که بیخردان برپا نمودند
ای نفس پاک توجه بملکوت ابهی کن و تمسک بعروه وثقی جو
ای یاران الهی آنچه مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید معانیش دال بر ثبوت
لک الحمد یا الهی بما اخترت الاخیار و اجتبیت الابرار
اللهم یا ربی المجلی علی الطور و مالک یوم النشور
ای یاران عبدالبهاء چه خوش دمی است که بیاد شما مشغول
ای یار عزیز من هر دم بیاد تو افتم و از اسم اعظم طلب عون و عنایت کنم
اللّهمّ يا مؤيّد كلّ سلطة عادلة و سلطنة قاسطة على العزّة الأبديّة (مناجات طلب تأیید بجهة حکومت امریکا)
ای مقبل بخدا نامه‌ات رسید و از وفات والده‌ات تأسّف حاصل گردید
خداوند مهربانا از اقلیم امریک آن مملکت بعید بقصد زیارت بقعه مبارکه
الهی الهی انلنی کاس العطاء و نور وجهی بنور الهدی
مطالعۀ آن لاین