سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

دیگر الواح و خطابات حضرت عبدالبهاء

دانلود تمامی الواح در یک فایل:

دربارۀ این اثر

الواح ذیل را می‌توان به ترتیب حروف الفبا برطبق جملهٔ اول لوح و یا به ترتیب تاریخ درج درکتابخانهٔ آثار بهائی ملاحظه کرد.

به ترتیب:  حروف الفبا | تاریخ درج

مطلع لوح
از احساسات جناب رئیس نهایت خشنودی را دارم و همچنین از احساسات وکیلۀ ایشان نهایت سرور را دارم
از جمله مظاهر مقدّسۀ الهیّه حضرت زردشت بود نبوّت حضرت مثل آفتاب واضح و روشن است
از عادت قدیمه است که هر ملّتی از ملل را ایّام سرور عمومی که جمیع ملّت در آن روز سرور و شادمانی کنند
استبشری یا امةالله بما عرفت الحقّ و سمعت ندائه و انجذبت الی نفحاته
اشهد یا الهی بوحدانیّتک و فردانیّتک و بأنّک انت الله الفرد الواحد الأحد الصّمد الغنیّ عن خلقه
اعظم منقبت عالم انسانی علم است زیرا کشف حقایق اشیاست
الحمد لله الّذی اشرق علی الفؤاد بنور الرّشاد و نوّر القلوب بسطوع آیات القدس
الحمد لله الّذی اصطفی و اجتبی نفوساً قدسیّة رحمانیّه
الحمد لله الّذی انشأ فی عالم الکیان غیب الأکوان حقیقة ثابتة نورانیّة فائضة علی الامکان
الحمد لله الّذی انطق الورقآء بأحسن اللّغی فی حدیقة الرّحمن علی الأغصان بأبدع الألحان
الحمد لله الّذی تجلّی بجماله و ظهر بعظمة جلاله
الحمد لله الّذی تجلّی فی البقعة المبارکة الأرض المقدّسة طور
الحمد لله الّذی تجلّی من الأفق الرّحمانی علی العالم الانسانی
الحمد لله الّذی تنزّه ذاته و تقدّست کینونته عن ادراک حقائق مشرقة عن افق العرفان
الحمد لله الّذی خلق حقائق مزدوجة من تقابل الاسمآء و الصّفات
الحمد لله الّذی زیّن الحقیقة الانسانیّة بآیات باهرة حبّیّة رحمانیّة و اشرق علی الکینونات الموجودة بنور الانجذاب
الحمد لله الّذی نزّل الآیات بالحقّ و جعلها کالبحر المتلاطم الموّاج
الحمد لله الّذی کشف الظّلام بنور ساطع من الصّبح المبین
الحمد لله در این انجمن نورانی حاضریم
الحمد لله قرون تاریک گذشت قرن نورانی آمد
الحمد لمن تعالی بجوهر ذاته عن وصف الممکنات و تقدّس بساذج حقیقته من نعت الکائنات
الله ابهی الهی تری عبدک الأبهر و رقّک الأصغر
اللهم یا ربی المجلی علی الطور و مالک یوم النشور
اللهمّ يا مؤيّد كلّ سلطة عادلة و سلطنة قاسطة على العزّة الأبديّة (مناجات طلب تأیید بجهة حکومت امریکا)
اللهمّ کیف احصی الثّنآء علیک و انطق بالمحامد و النّعوت تبتّلاً الیک و استغرق فی بحر مناجاتی الیک
اللهمّ یا الهی ترانی کلیل اللّسان عن بیان المواهب الّتی خصّصت بها اصفیائک
اللهمّ یا الهی و ربّی و رجآئی کیف اذکرک و قد اخذتنی دهشة کبری
اللهمّ یا الهی و ربّی و منائی و نوری و بهائی و ملجئی و رجائی
اللهمّ یا الهی و محبوبی و مطلوبی و مقصودی انّ هذا یوم الاوّل من الرّضوان
اللهمّ یا الهی و ملجئی و ملاذی انّی کیف اذکرک بابدع الاذکار
اللهمّ یا خفیّ الألطاف اسألک باسمک الفائض بالعدل و الانصاف المتجلّی بنور العفو و الغفران علی معشر الانسان
اللهمّ یا ربّ الملکوت المتجلّل بالجبروت المقدّس من النّعوت
اللهمّ یا ربّی الرّحمن انت الکریم و انت المنّان انّی اتضرّع الیک باللّسان و الجنان
اللهمّ یا رجآئی و غایة منائی انّ ورقة خَضِلة نَضِرة ریّانة من رشحات سحاب رحمتک
اللهمّ یا من اختصّ برحمته السّاجدین و اختار لفضله و کرمه زین‌العابدین
اللهمّ یا من تجلّی بأنوار ساطعة الاشراق علی الآفاق و ظهر بملکوت الجمال
اللهمّ یا من تجلّی علی الحقائق النّورآء بتجلّی العلم و الهدی
اللهمّ یا منوّر الوجود بالنّور المحمود و المشرق علی الآفاق بأنوار المیثاق
اللهمّ یا موئلی و مهربی و مقصدی و منائی ترانی یا الهی مستغرقاً فی غمار البلایا
اللهمّ یا هادی الامم الی ظلّ اسمک الاعظم و رافع رایة نور القدم فی قطب العالم
اللهمّ یا هادی الضّالّین الی المنهج القویم و یا دالّ الطّالبین الی الصّراط المستقیم
اللهمّ یا واهب العطآء و یا کاشف الغطآء و یا ذا الرّحمة الّتی سبقت الأشیآء
اللهمّ یا کاشف البلایا و دافع الرّزایا انّی اتضرّع الیک تضرّع العانی الی ملیک مقتدر متعالی و ابتهل
الهی الهی انت تعلم عجزی و انکساری و قلقی و اضطراری و وحشتی و اضطرابی فی جنح اللّیالی و بطون اسحاری
الهی الهی انلنی کاس العطاء و نور وجهی بنور الهدی
الهی الهی انّ هؤلآء نفوس انتخبتهم لیصطلوا بنار محبّتک
الهی الهی انّی ابتهل الی ملکوت رحمتک
الهی الهی انّی ابسط اکفّ الضّراعة و الابتهال الی ملکوت العزّة و الجلال
الهی الهی انّی اتوجّه الیک و استفیض من بحور شفآئک
الهی الهی انّی اناجیک و انا غریق بحار الأسی و طریح تراب الجوی من شدّة الرّزایا
الهی الهی انّی بکلّ تضرّع و توجّه و تذلّل و تبتّل اناجیک بلسانی
الهی الهی ترانی اسیراً للقدر و القضآء و غریقاً فی بحار المصائب و البلآء
الهی الهی ترانی متضرّعاً الی افق رحمانیّتک متذلّلاً منکسراً الی ملکوت ربّانیّتک
الهی الهی تری انّ عبادک المخلصین لجمیع الوری
الهی الهی تری هؤلآء الأطفال فروع شجرة الحیاة و طیور حدیقة النّجاة
الهی الهی هذا ریحان حدیقة ولائک و شجرة مؤنقة باسقة فی ریاض احسانک
الهی الهی هذا عبدک الّذی اقبل الیک
الهی تری توحّدی و تحزّنی و تحسّری و تلهّفی و تنهّدی فی هذه البیدآء من حرمانی عن المشاهدة و اللّقآء
الهی تسمع زفیر ناری و صریخ فؤادی و حنین روحی و انین قلبی و تأوّهی و تلهّفی و ضجیج احشائی
الهی تو بینا و آگاهی که ملجأ و پناهی جز تو نجسته و نجویم
الهی و سیّدی و مولائی انّ عبدک الّذی آمن بآیاتک الکبری و ایقن بظهور نفسک الأعلی
الهی و محبوبی و منتهی املی و غایة رجائی و حرزی و موئلی هذا افنون من افنان سدرة فردانیّتک
امة‌الله مس بارنی سؤال از حکمت دفن اموات در تراب نموده بود
امروز من در نهایت سرورم زیرا می‌بینم بندگان الهی در این مجمع حاضرند
امشب باید ذکری از ترقّی و بقای روح شود
امشب من نهایت سرور دارم که در همچو مجمع و محفلی وارد شدم
امیدواریم در مجلس شما مائدۀ آسمانی بخوریم
اناجیک یا الهی فی غدوّی و آصالی و بهرة نهاری و جنح اللّیالی
انسان حیوان نبات حتّی جماد جمیع حیاتشان بآب است
انسان در عالم وجود طیّ مراتب کرده است تا بعالم انسانی رسیده است
ای آوارۀ عبدالبهآء بعضی از مکاتیب شما رسید و جواب مرقوم گردید
ای ابن ملکوت کلمۀ اسکات بعربی خواموش نمودن است
ای ابناء ملکوت نامۀ شما رسید در وقتی که حال صعب و عسیر بود و وصول نامه مشکل و مستحیل
ای ابنای ملکوت نامه‌ئی که نگاشته بودید هرچند مختصر و مفید بود ولی کتابی مبین و دلیل بر ایمان و ایقان بود
ای احبّای الهی از آن خطّه و دیار که قربانگاه عاشقان کوی دلدار است نسائم خوشی میوزد که روح و ریحانست
ای احبّای الهی ای مظاهر الطاف و عنایات جمال ابهی
ای احبّای الهی این جهان ترابی و خاکدان فانی آشیان مرغ خاکیست
ای احبّای الهی جهان هنوز پر موج و اضطرابست و امم عالم با یکدیگر در باطن رقیب و پر نزاع و جدال
ای احبّای الهی خبر پرمسرّت اتّحاد و اتّفاق احبّا در اسکندریّه رسید
ای احبّای الهی و اماء رحمن از الطاف حضرت بهآءالله شما را ثبوت و رسوخ بر امر الله خواهم
ای ادیب دبستان الهی در خصوص مکتب یعنی دار التّعلیم بجهت اطفال مرقوم نموده بودید
ای ادیب دبستان الهی در میان دوستان چنانکه باید و شاید محبّت و الفت و یگانگی و وحدت موجود نیست
ای ادیب دبستان الهی در نهایت ضعف جسمانی مرقوم میشود
ای ادیب دبستان الهی مدّتیست که نامه‌ئی مرقوم نگشت از کثرت احزان و آلام و محن و بلایا بود
ای ادیب دبستان عرفان علیک بهآء الله و ثنآئه
ای ادیب دبستان معانی یادت همدم یارانست و مونس دلهای پریشان
ای اسیر سلاسل و اغلال در سبیل جمال ابهی
ای اسیر سلاسل و زنجیر قره‌کهر بی‌پیر
ای اسیر غل و زنجیر فی سبیل الله
ای اشخاص محترم الحمد لله نائرۀ حرب در اکثر بلاد خاموش گشته و صلح و سلام بیک درجه انتشار یافته
ای اغنام حضرت بهاء خوشا بحال نفوسی که در ماه صیام روزه گرفتند و بکمال اتّحاد و اتّفاق پرداختند
ای افنان سدرۀ مبارکه بر تفاصیل مرقومه از حوادث طهران اطّلاع حاصل شد فی‌الحقیقه چنانست که مرقوم نمودید
ای افنان سدرۀ مبارکه نامه‌ئی که بیکی از یاران مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای اللهک قوللری و جمال ابهانک منجذبلری
ای امآء الرّحمن در ایندم که قلم از کثرت جولان خسته و انامل ناتوان گشته جناب ابن ابهر این ورق را پیشکش این عبد نمود
ای اماء الهی وقت آنست که رباب عشق را بچنگ آرید و نغمه و آهنگ ملکوت الله بلند کنید
ای اماء جمال قدم و ورقات سدرۀ موهبت اکنون که چشم امکان بمشاهدۀ آیات کبری روشن است
ای اماء رحمن مدرسۀ بنات اهمّ از مدرسۀ ذکور است
ای امة الاعلی نامۀ شما رسید مرقوم نموده بودید که در فکر تأسیس شفاخانۀ جدیدید
ای امة‌الله آنچه نگاشتی مفهوم شد بنهایت تضرّع حاجاتی خواستی
ای امة‌الله از خدا خواهم که در ایمان و ایقان ثابت و مستقیم شوی
ای امة‌الله الفائزة بخدمة مولاک مکتوبت واصل گشت
ای امة‌الله المنتسبة الی من شرّفه الله بجواره فی الملکوت الأبهی و الرّفیق الأعلی
ای امة‌الله المنجذبه از جشن عید نوروز مسرور شدم ملاحظه نما که این انجمن بالنّسبه بانجمن پارسال چه‌ قدر فرق دارد
ای امة‌الله برادر بزرگوارت عرصۀ امکان بپیمود و پیمانۀ محبّت الله بدست گرفته در انجمن روحانیان نوشانوش افکند
ای امة‌الله جناب مشهدی خلیل داغلری تپه‌لری صحرالری دریالری
ای امة‌الله دبستان تعلیم روحانی باز کن و ادیب دارالتّعلیم رحمانی شو و اطفال را بتربیت الهی تربیت نما
ای امة‌الله در این کور اعظم و دور و قرن ملیک ملک قدم حدودات بشر مرتفع و احکام عوالم کون منسوخ و منفسخ است
ای امة‌الله در این کور عظیم و دور کریم حضرات نساء بشأنی عظیم مبعوث شدند
ای امة‌الله در تواریخ شرقیّه مذکور است که سقراط به فلسطین و سوریّه سفر کرد
ای امة‌الله شکر کن خدا را در میان آن قوم اوّل مؤمنی و بنشر نفحات پرداختی
ای امة‌الله عصمت و عفّت الیوم عبارت از استقامت در میثاق الهیست
ای امة‌الله فیض ملکوت از حدود و قیود ناسوت منزّه و مبرّاست
ای امه الله آنچه مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید قدر امه الله برتینگهام را بدانید
ای امین ربّانی در عالم ایجاد جمیع کائنات در نهایت ارتباط و از این ارتباط تعاون و تعاضد حاصل
ای امین عبدالبهاء نامه‌ئی که بتاریخ ٢١ شهر جمادی‌ الاوّل سنۀ ١٣٣٨ مرقوم نموده بودی رسید
ای انجمن رحمانی از قرار مسموع محفلی آراستید و اجتماعی خواستید
ای انجمن محترم عالم انسانی از این نیّت خیریّه و علوّیّت مقاصد که دارید باید مورد شکرانیّت جمیع بشر گردید
ای اهل بها جمال کبریا از جهان علّیّین تجلّی بر روی زمین نمود و بنور مبین عالم وجود را تزیین فرمود
ای اهل علّیّین هرچند ساکن زمینید ولی بحقیقت در بهشت برین جهانی در زیر نگین دارید
ای اهل ملکوت شکر کنید خدا را که توجّه بملکوت ابهی دارید و آرزوی استفاضه از عالم بالا
ای ایادی امر الله مکتوب جوف را بشخص معلوم در کمال حکمت یداً بید برسانید
ای ایادی امر الله مکتوبی بستمدیدگان و آوارگان یزد و اصفهان یاران رحمن مرقوم گردید
ای باوفا از قرار مسموع شما را نیّت چنان که خانۀ خویش را گاهی باجتماع بهائیان مزیّن نمائید
ای برادران مهربان در سبیل یزدان شکر کنید که اخوّت جسمانی با اخوّت روحانی جمع شده
ای بزم یارانمز و دوستان جانمز جانانمز
ای بلبل باغ الهی نغمه‌سرائی سبب سرور و شادمانی عالم انسانی است
ای بنات ملکوت در قرن سابق بنات ایران بکلّی از تعلیم محروم
ای بنات ملکوت ورقۀ رحمانیّه امة‌الله بنت ذبیح بیاد شما افتاد
ای بنت ملکوت الحمد لله محفوظ و مصون با نهایت سرور و خوشنودی از شما به پاریس رسیدیم
ای بنت ملکوت صلوة فرض و واجب است زیرا سبب خضوع و خشوع و توجّه و تبتّل الی الله است
ای بنت ملکوت نامه رسید و اجتماع مبعوثان مشرق‌الأذکار در روز نوروز در شیکاغو سبب فرح و سرور شدید گردید
ای بنت ملکوت نامه‌ئی که شامل وقایع سنۀ ماضیه بود ملاحظه گردید
ای بنت ملکوت نامۀ شما رسید الحمد لله دلیل بر ثبوت و استقامت بود
ای بنت ملکوت نامۀ مرقوم ملاحظه گردید از عدم فرصت جواب مختصر مرقوم میگردد
ای بنده مقرّب جمال مبارک نامۀ مفصّل رسید و بدقّت ملاحظه گردید
ای بندگان آستان مقدّس الهی شمس حقیقت از افق عالم اشراق فرمود
ای بندگان آستان مقدّس نامۀ مفصّل شما که بتاریخ ١۴ کانون ثانی ١٩٢٠ بود رسید
ای بندگان الهی و یاران من صبح هدی چون از فیوضات بها پرتو بر آفاق انداخت
ای بندگان حضرت کبریا قفقاز فارسیجه کوه قافدر اسکی زمانده اهل عالمن
ای بندگان حق و کنیزان الهی همچو گمان منمائید که دقیقه‌ئی فراموش گردید
ای بندگان خالص جمال ابهی نفس مقدّس آقا میرزا علی چون صعود بملکوت تقدیس نمود
ای بندۀ آزاد حق شاد باش و شاد باش
ای بندۀ آستان الهی آنچه بجناب منشادی مرقوم نموده بودی رسید
ای بندۀ آستان ایزد دانا آنچه مرقوم نمودی ملحوظ گردید
ای بندۀ آستان شمس بها جشنی برپا نمودی و عیشی مهیّا که غلغل سرور بلند شد
ای بندۀ آستان مقدّس آنچه نگاشتی ملاحظه گردید و بر تفصیل اطّلاع حاصل شد
ای بندۀ آستان مقدّس رضای حقّ ممکن الحصول است
ای بندۀ آستان مقدّس نمیدانی که چه انقلابی در اینصفحات حاصل جمیع مردم مضطرب و پریشان و
ای بندۀ آستان مقدّس و ثابت بر پیمان نامۀ مفصّل شما رسید
ای بندۀ الهی آنچه نگاشتی و شرح حال داشتی قرائت شد
ای بندۀ الهی بزرگواری در عبودیّت جلیل اکبر است نه سلطنت خاور و باختر
ای بندۀ الهی جمال رحمانی چون بعالم امکانی پرتوی نورانی افاضه فرمود
ای بندۀ الهی در این دور بدیع تعلّم و تعلیم از اعظم اوامر ربّ کریمست
ای بندۀ الهی در خصوص چشم پاک و ناپاک یعنی اصابت عین مرقوم نموده بودید
ای بندۀ الهی عبدالبهآء را خانه و کاشانه بی سر و سامانیست
ای بندۀ الهی مکتوب شما رسید سبب روح و ریحان شد
ای بندۀ الهی نامۀ مختصر اللّفظ و مفصّل ‌المعانی شما قرائت شد
ای بندۀ بها الحمد لله شمع شبستان محبّتی و نور انجمن معرفت
ای بندۀ بها مکاتیب مفصّلۀ آنجناب متتابعاً وارد
ای بندۀ بها نامه رسید و مطالعه گردید ولی فرصت نیست مختصر جواب مرقوم میشود
ای بندۀ بهاء الحمد لله که بصبح هدی حضرت نقطۀ اولی ربّی الأعلی روحی له الفدآء مؤمن و موقن شدی
ای بندۀ ثابت نابت جمال قدم نامۀ مفصّل ملاحظه گردید تا توانید در این ایّام تبلیغ امر الله نمائید
ای بندۀ جانفشان جمال ابهی آنچه مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید ربّ ایّد عبدک الحکیم
ای بندۀ جانفشان جمال مبارک نامه‌ئی که بتاریخ ٢٠ ربیع‌الثّانی مرقوم نموده بودید رسید
ای بندۀ جمال ابهی آنچه مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید
ای بندۀ جمال ابهی از شئون این جهان دون محزون مشو
ای بندۀ جمال ابهی عنوان نامه یا عبدالبهآء بود از این خطاب نهایت سرور و فرح حاصل گردید
ای بندۀ جمال ابهی نامۀ شما رسید مرقوم نموده بودید که مدّتیست از مکاتیب محروم مانده‌ایم
ای بندۀ جمال ابهی نمیقۀ آن مبتهل الی الله ملاحظه گردید
ای بندۀ جمال مبارک خوشا بحال تو که بخدمتی مشغولی که سبب روشنائی رخ در ملکوت ابهاست
ای بندۀ حضرت یزدان در خصوص تربیت صبیان و تعلیم کودکان سؤال نموده بودی
ای بندۀ حق صبح هدی چون از افق اعلی طلوع نمود پرتوش بشارت کبری بود
ای بندۀ حق قدر این پدر بزرگوار را بدان که تو را بمعین حیوان دلالت کرد
ای بندۀ حق کبریت آتش محبّت الله است و زیبق سیماب بحر معرفت الله پس این دو جزء مکرّم را
ای بندۀ حقّ جمهور ناس منتظر موعودی خونخوارند
ای بندۀ حقّ در این وقت که برید تعجیل شدید دارد و این عبد بتحریر مشغول
ای بندۀ حقّ مکتوبت رسید محفلی که در کمال اتّحاد در شب جمعه در منزل مس تمپسون آراسته بودید
ای بندۀ حقّ نامه رسید از جهتی که مأمور بآن شده سؤال نموده بودید
ای بندۀ حقّ نامۀ مفصّل رسید و از روایات مذکوره نهایت استغراب حاصل گردید
ای بندۀ حقیقی حقّ دامنی بکمر زن
ای بندۀ درگاه جمال مبارک نامۀ مؤرّخ به ٢٢ جون ١٩٠٩ واصل گردید
ای بندۀ دلبر مهربان بهاءالله عنوانی اشرف از این نیابم که ترا خطاب بآن نمایم یک ساعت پیش
ای بندۀ رضای حقّ غلامرضا واضع این اسم مقصدش بندۀ حضرت رضا علیه السّلامست
ای بندۀ صادق الهی حضرت ابن ابهر مرقوم نموده‌اند که آن یار رحمانی بصرافت طبع و طیب خاطر
ای بندۀ صادق جمال ابهی نامۀ روحانی تلاوت شد نفحۀ رحمانی استشمام گشت
ای بندۀ صادق جمال مبارک نامه‌ئی که از زنجان مرقوم نموده بودی وصول یافت
ای بندۀ صادق جمال مبارک نامه‌ئی که از زنجان مرقوم نموده بودی وصول یافت
ای بندۀ صادق جمال مبارک و مبشّر میثاق و منادی حقّ
ای بندۀ صادق حقّ الحقّ جانفشانی و فدائی جمال مبارک قوّت تأییدات اسم اعظم مشاهده نمودی
ای بندۀ پاک یزدان حمد خدا را که ایّامی چند در ارض مقدّس موطن انبیا در کمال روح و ریحان حاضر شدی
ای بندۀ پاک‌جان حضرت یزدان نوّابهای عالم راه عدم گرفتند
ای بیدار هشیار ستایش و پرستش یزدان را نما که ترا از گرداب پیمان‌شکن اهریمنان رهائی داد
ای تشنۀ حقیقت ایران ویرانست و جمیع احزاب فی‌الحقیقه تیشه بدست گرفته
ای ثابت بر عهد و پیمان مدّتیست که با آن یار مهربان گفتگوئی ننمودم
ای ثابت بر محبّت الهیّه چندیست که نامه‌ئی ننگاشتم ولی در جمیع اوقات عجز و نیاز بدرگاه احدیّت
ای ثابت بر پیمان آنچه بجناب منشادی مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای ثابت بر پیمان از صعود حضرت آقا موسی حزن و اندوه رخ نمود و مشکلات واقعه از حرم
ای ثابت بر پیمان از وقتیکه در سبیل الهی بکمال توجّه و تضرّع و خلوص آرزوی خدمت شجرۀ مبارکۀ کبریا نمودید
ای ثابت بر پیمان از پیش نامه ارسال گشت و حال نیز بیاد شما افتادم
ای ثابت بر پیمان الحمد لله در هر محفل و مکانی موفّق بخدمت حضرت یزدانی
ای ثابت بر پیمان خدمات فائقۀ شما در ملکوت ابهی مذکور
ای ثابت بر پیمان خوشا بحال تو که بخدمت امر الله قائمی
ای ثابت بر پیمان در این ایّام ستمکاران از هر طرف دست تطاول گشوده‌اند
ای ثابت بر پیمان در ایّام حضور و تشرّف بتربت مقدّسه بعضی سؤالات نموده بودید فرصت جواب
ای ثابت بر پیمان در خصوص معلّم مرقوم نموده بودید
ای ثابت بر پیمان در خصوص میهمانی بجناب منشادی مرقوم نموده بودی
ای ثابت بر پیمان شکر کن خدا را که مانند شمع روشنی و بمثابۀ مرغان چمن خوش نغمه و آهنگ
ای ثابت بر پیمان ظلم ظالمان مانند بحر بی‌پایان موج و طوفانی عظیم افکنده
ای ثابت بر پیمان عبدالبهآء مدّتی بنقاهت مزاج مبتلا بود
ای ثابت بر پیمان مدّتی بود که مخابره بکلّی منقطع و قلوب متأثّر و مضطرب
ای ثابت بر پیمان مطمئن باش جمال مبارک از تو راضی و عبدالبهآء در نهایت رضا
ای ثابت بر پیمان مکتوبی که قضیّۀ سراج‌الملک و فرّاش‌باشی در آن مذکور بود رسید
ای ثابت بر پیمان نامه نامی بود و معانی جواهر و لآلی
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی چند روز پیش ارسال گردید و در ضمن آن مکتوبی بحرم آقا موسی مرقوم
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که بتاریخ ١٠ ذی‌الحجّه سنۀ ١٣٣٩ نمرو ٢٨ بود رسید
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که بجناب آقا محمّد تقی مرقوم نموده بودی ملاحظه گشت
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که بحضرت حیدر قبل علی ارسال نموده بودی ملاحظه گردید
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که بعد از رجوع مرقوم نموده بودی رسید خانم روسی در این سفر بهمّت
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید از انتشار نفحات الله در آن مدینه
ای ثابت بر پیمان نامه‌های شما بتاریخ ٢۶ سپتمبر و دوم دیسمبر ١٩١٩ رسید
ای ثابت بر پیمان نامه‌های متعدّد شما رسید انشاء الله یک یک جواب نگاشته میشود
ای ثابت بر پیمان نامۀ آن جناب رسید و مضمون معلوم گردید این مکتوب در پانزدهم رمضان رسید
ای ثابت بر پیمان نامۀ اخیر از بادکوبه رسید و همچنین مکتوبی با رسالۀ مطبوع از مادام ایزابلّا از
ای ثابت بر پیمان نامۀ اخیر رسید و بر مضمون مفصّل اطّلاع حاصل گردید
ای ثابت بر پیمان نامۀ اخیر وصول یافت و از گفتگوی با شخصین محترمین بشاشت حاصل گشت
ای ثابت بر پیمان نامۀ سلخ ذیقعده وصول یافت و مضمون مشحون بثبوت و رسوخ بر میثاق مظلوم
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما بدقّت ملاحظه گردید اثر خامۀ صدق عین واقع بود
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم میگردد
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید الحمد لله محفوظاً مصوناً در صون حمایت حضرت رحمن به کرمان رسیدی
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید در جواب مجبور باختصارم
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید مضمون بسیار عجیب
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید مضمون معلوم گردید آن انجمن با رئیس فی‌الحقیقه بخدمات آسمانی مشغول
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید مفهوم موجب فرح و نهایت سرور گردید
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید و انقلابات مشهد و اطراف خراسان معلوم گردید
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید و سبب نهایت مسرّت گردید که الحمد لله در همدان تأسیس اعانۀ خیریّه گردید
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید و همچنین وکالت‌نامه که بجهت آقا میرزا محسن ارسال نموده بودید
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید ولی مشاغلی که دیده بودی و علاوه بر آن ضعف و اعتلال مزاج مانع از صدور جواب
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما که بتاریخ ٧ شهر ذی‌الحجّۀ ١٣٣٩ بود وصول یافت
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما که بتاریخ ۵ ذی‌حجّۀ ١٣٣٩ بود رسید
ای ثابت بر پیمان نامۀ مرقوم بجناب حیدر قبل علی ملاحظه گردید
ای ثابت بر پیمان نامۀ مرقوم بجناب منشادی ملحوظ افتاد و بدقّت تمام قرائت گردید
ای ثابت بر پیمان نامۀ مرقوم بجناب منشادی ملحوظ گردید
ای ثابت بر پیمان نامۀ مشکین آن منجذب نور مبین وصول یافت
ای ثابت بر پیمان نامۀ مفصّل آن جناب ملاحظه گردید
ای ثابت بر پیمان نامۀ مفصّل شما با نامه‌های مختصر جمیع رسید و بنظر دقّت در مضامین ملاحظه گردید
ای ثابت بر پیمان نامۀ مفصّل شما رسید و از مضمون روح و ریحان حاصل گردید
ای ثابت بر پیمان نامۀ مفصّل که بجناب منشادی مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای ثابت بر پیمان نشان بهائیان نقش فرموده‌ئی بسیار بدیع است ولی باید نشانۀ بهائیان افعال و اعمال
ای ثابت بر پیمان همنام تو ارسطو مسائل حقیقت را تو بتو و مو بمو جستجو نمود
ای ثابت بر پیمان ورق مسطور ملحوظ شد و معانی موفور مفهوم
ای ثابت بر پیمان چند روز پیش نظر بعکسهای یاران مینمودم
ای ثابت راسخ حوادث اینجا بر وجه سابقست
ای ثابت عهد و راسخ پیمان نامۀ شما در بهترین زمانی وارد
ای ثابت نابت بر پیمان آنچه مرقوم نموده بودید در خصوص زعیم‌الدّوله ملاحظه گردید جواب مرقوم شد
ای ثابت پیمان تحریر اخیر شما رسید
ای ثابت پیمان در شرف حرکت بسمت غرب هستم لهذا فرصت تحریر مفصّل نیست نطقهای اورپا
ای ثابتان بر عهد و پیمان دفتری که بجهت تأسیس مشرق‌الأذکار و توابع آن
ای ثابتان بر پیمان الحمد لله موفّق بآن شدید که در مهدی‌آباد تأسیس مدرسۀ تربیت نمودید
ای ثابتان بر پیمان همیشه در نظرید و پیش بصرید و حاضر محضرید
ای ثابتین ای ثابتات شکر کنید خدا را که مؤمنید و مؤمنات و موقنید و موقنات
ای جان گبی سودیگم یارانم بنم
ای جمع در امور جزئی و کلّی انسان باید مشورت نماید تا بآنچه موافق است اطّلاع یابد
ای جمع محترم آتش را لزوم ذاتی سوختن است و قوّۀ برقیّه را لزوم ذاتی افروختن
ای جنود حیات شرق و غرب پرستش نجوم آفله نمایند و عبادت آفاق مظلمه
ای جوان ربّانی همواره در خاطر بودی و بیادت مألوفیم ایّام ملاقات فراموش نگشته روی و خویت
ای حبیب روحانی نامۀ شما رسید و بدقّت امعان نظر گردید
ای حبیب روحانی چند مکتوب است که ارسال میشود و جواب هیچیک نرسیده است
ای حضرت احدیّت‌پرستان معشوق دلجویمز و محبوب خوشخویمز و مهربان دلسوزمز
ای حضرت ادیب حبیب چند برید است که از آنحضرت نه جوابی نه خطابی
ای حضرت ایادی اگر بدانی چه قیامتی برپاست
ای خادم مهمانخانۀ حقّ هرچند خادمی فی‌الحقیقه مخدومی
ای خادم میثاق از بدو دخول در ظلّ سدرۀ مقصود در خدمت آستان اسم اعظم در کمال خلوص بجان و دل کوشیدی
ای خاندان جانفشان در سبیل رحمن صبح مبارک نوروز است
ای خانم محترمه جواب‌نامۀ شما بتاریخ ٩ کانون ثانی ١٩٢٠ بود رسید
ای خانم محترمه در این زمستان ما را امّید چنان بود که به حیفا سفر نمائی
ای خانم محترمه نامۀ شما بشوقی افندی رسید از مضامین سرور حاصل گردید
ای خانم محترمه نامۀ شما رسید آنچه مرقوم نموده بودید حقّ با شماست البتّه بر بهائیان فرض است
ای خانم محترمه نامۀ شما رسید ولی چون در سفر بودیم از شهری بشهری فرستاده شد
ای خانم ملکوتی حمد کن خدا را که در این قرن حضرت بهآءالله بیدار شدی
ای خدا تو شاهدی و گواهی که در دل و جان آرزوئی ندارم
ای خداوند مهربان از من بمن مهربان‌تری و محبّتت بیشتر و پیشتر
ای خداوند مهربان این دل را از هر تعلّقی فارغ نما
ای خداوند مهربان قلوب را بنور هدایت کبری منوّر فرما
ای خدای مهربان این دختری ملکوتی زحمتی کشیده
ای خویشان و پیوند آن هوشمند حضرت کیخسرو خسروی فرمود و وفاپروری نمود
ای خیرخواه عالم انسانی الحمد لله که نیّت خیری داشتی
ای دختر عزیز الحمد لله موانع زائل دوباره بمکاتبه پرداختیم
ای دختر عزیز عبدالبهآء نامۀ تو رسید البتّه دختر روحانی بپدر رحمانی تعلّق تام دارد
ای دختر عزیز ملکوتی من این جنگ مهیب اخیر آفت عالم انسانی بود
ای دختر عزیز ملکوتی من حیوان نظیر انسان در نزد اهل حقیقت بسیار عزیز است
ای دختر عزیز ملکوتی من نامۀ بیست و پنجم مارچ از مانت‌پلرین رسید
ای دختر عزیز ملکوتی من نامۀ مفصّل تو وصول یافت و از قرائتش نهایت سرور حاصل
ای دختر عزیز من دعوتنامۀ شما را قبول کرده‌ام
ای دختر عزیز من شب و روز آنی از یاد تو فراغت ندارم
ای دختر عزیز من مکاتیب متعدّدۀ شما رسید مختصر بود و مفید
ای دختر عزیز من نامۀ شما رسید و از مضمون نهایت سرور حاصل شد
ای دختر عزیز من نامۀ فصیح و بلیغ در کمال سرور در باغی در زیر سایۀ درختی که نسیم در نهایت اهتزاز است قرائت گردید
ای دختر عزیز نامه رسید الحمد لله دلالت بر انجذابات وجدانی مینمود
ای دختر عزیز نامۀ تو رسید از مضمون سرور حاصل گردید زیرا دلالت بر روحانیّت محضه مینمو
ای دختر عزیز نامۀ تو رسید من در دبلینم گاهی در بالا گاهی در پائین در هوتل هستم
ای دختر عزیز نامۀ تو رسید هرچند در سالهای حرب شدید مکاتبه منقطع بود ولی همیشه در خاطر بودی
ای دختر محترمۀ ملکوت نامه‌ئی که فرستاده بودی رسید مضمون مشحون بر معانی بدیعه بود
ای دختر ملکوت نامۀ شما رسید ولی از عدم فرصت مختصر مرقوم میگردد
ای دختر ملکوتی من از روزی که از لندن سفر کردم الی‌الآن دقیقه‌ئی آن خانم محترمه را فراموش ننموده‌ام
ای دختر ملکوتی من از یوم خروج از مونت‌ریال تا حال دمی نیاسودم و آرام نگرفتم
ای دختر ملکوتی من در راه‌آهن رو به سانفرانسیسکو میرویم
ای دختر ملکوتی من مدّتی بود هیجان عصبی مانع از کتابت بود
ای دختر ملکوتی من نامه که دهم سبتمبر ١٩٢٠ مرقوم نموده بودی رسید
ای دختر ملکوتی من نامۀ تو رسید امیدوارم که در ماه نومبر در لندره باشم
ای دختر ملکوتی من نامۀ تو رسید دلیل بر سرور قلب و نهایت خلوص نیّت و قیام بر خدمت امر اللّه بود
ای دختر نورانی ملکوت پاریس محتاج بقوّت جدید است
ای درگاه الهینک سوگلی قوللری
ای دلبر آفاق شکر ترا که دیده بدیدارت روشن گردید و دل و جان از نفحات قدست غبطۀ گلزار و چمن شد
ای دلبر آفاقک مفتونی نامۀ نامیلری مطالعه اولندی
ای دلبر مهربان این یاران سرمست جام پیمانند و در محبّتت سرگشته و بادیه‌پیما
ای دو ثابت بر پیمان المنّة لله که روح مصوّر هیکل منوّر حضرت اعلی
ای دو ثابت بر پیمان نامۀ شما که برهان قاطع بر ثبوت و رسوخ بر میثاق بود رسید
ای دو زائر تربت مقدّسه خبر وصول به پاریس محفوظاً و مصوناً رسید
ای دو شمع محبّت الله حمد کنید خدا را که پرتو شمس حقیقت شامل شد
ای دو شمع محفل یاران کاتب در محفل روحانیان باید مانند شمع درخشنده باشد
ای دو طفل خوردسال اگرچه خوردسالید ولی از پیران سالخورده برترید
ای دو مؤمن موقن ثابت حمد خدا را که از شعلۀ نور هدی سینای دل و جان روشن شد
ای دو مقبل بملکوت الله از خدا خواهم که هر دو مانند شمع بنور محبّت الله روشن گردید
ای دو ناظر بملکوت الله حمد و شکر ربّ ملکوت را که آن دو مفتون حقیقت را بجهان الهی دلالت نمود
ای دو نفس مؤمن بالله از یوم مفارقت از پاریس الی الآن همیشه بیاد شماها هستم
ای دو نفس مبارک نامه‌های شما رسید مختصر جواب مرقوم میگردد
ای دو نفس محترم نامۀ شما رسید و مضمون معلوم و قلب محزون گردید
ای دو یادگار دو نفس بزرگوار حضرت عبدالمجید و حضرت سیّد محسن
ای دوست حقیقی در نظری و عزیزی و پیش بصری و محترمی رابطه‌ئی در نشئۀ انسانی اعظم از
ای دوست عزیز غیابی من هرچند بظاهر نه مؤانستی و نه پیامی و نه غائبانه آشنائی و سلامی
ای دوست محترم مهربان مدّتی است که بهیچ وجه از آن یار دیرین خبری نرسیده
ای دوست ملکوتی از آن دم که فراق حاصل و توجّه به اروپ و امریکا نمودی هر دم یاد تو نمایم
ای دوست مهربان بعد از سیاحت تام در جمیع امریکا و شهرهای عظیم اروپا مراجعت بشرق نمودم
ای دوستان الهی چون نیّر پیمان از مطلع ارادۀ رحمن ساطع و لامع گردید اهل بصر حدّت نظر یافتند
ای دوستان حضرت دوست شمع هدی روشن است و نور افق اعلی
ای دوستان حضرت یزدان جناب آقا علی‌حیدر علیه بهآء الله در ایّام الله مظهر عنایت بود
ای دوستان حقیقی شما آگاهید که در ایران حاسدان و علمای رسوم بهم پیوستند و اتّفاق نمودند و بر جفا و افترا در حقّ اینمظلومان قیام نمودند
ای دوستان حقیقی عبدالبهآء این دم بیاد شما افتادم
ای دوستان راستان صبحست و دلبر امر الله در نهایت صباحت و ملاحت جلوه بآفاق نموده
ای دوستان عبدالبهآء جناب مستر وودکاک نامه نگاشت و نامهای شما را در آن نامه ذکر نمود
ای دوستان معنوی حضرت احدیّت اشراق انوار هدایت فرمود و فیض عنایت مبذول داشت
ای دوستان یزدان کوکب پیمان و صبح نورانی میثاق آفاقه پرتونثار اولنجه گوزی آچیق اولان
ای راسخ پیمان و ثابت دل و جان عبدالبهآء در این روزها عازم امریکاست
ای ربّ اسئلک بجمال احدیّتک و سلطان ربوبیّتک و ملیک الوهیّتک ان تؤیّد عبدک
ای ربّ هذا عندلیب ریاض ثنائک و لیث غیاض ذکرک
ای ربّ و مولای انّ هذا عبد اصطفیته بین عبادک و اخترته من بین ارقّآئک
ای روشندلان از پرتو عهد و پیمان شصت سال است که محفل الست آراسته گشته
ای روی تو باهر ابهر در لغت عرب بمعنی روشنتر است
ای زائر تربت مقدّسه شکر جزیل ربّ جلیل را که دلیل این سبیل بود
ای زائر عتبۀ مبارکه حمد کن خدا را که موفّق شدی و بتقبیل آستان مقدّس مؤیّد گردیدی
ای زائر مشکین‌نفس باید چون مانند نفحات بآن دیار مرور نمائی پیامی از عتبۀ مقدّسه بآنان برسان
ای زائر مشکین‌نفس تربت مقدّسه مشک حقیقت است و عنبر و عبیر در مشامّ مظاهر رحمانیّت
ای زائر مشکین‌نفس حافظ شیرازی در دیوان خویش میگوید ترکان پارسی‌گو بخشندگان عمرند
ای زائر مشکین‌نفس در معنی خلق السّموات و الأرض فی ستّة ایّام لساناً بیان گردید
ای زائر مطاف ربّانیان الحمد لله که طیّ مسافات بعیده نمودی و کوه و صحرا و دریا قطع و پیمودی
ای زائر مطاف ملأ اعلی لسان بشکرانۀ لطف و احسان و عنایت خاصّۀ جمال منّان بگشا
ای زائر مطاف هیاکل تقدیس از اعظم الطاف الهی اینکه در قرن مجید موجود شدی
ای زائر کوی یار تحمّل مشقّت راه نمودی تا آنکه پناه ببارگاه الهی آوردی
ای ستارۀ درخشنده بنور ایمان نامه‌ئی که بتاریخ ١٩ حزیران ١٩١٩ مرقوم نموده بودی رسید
ای سرمستان جام الست شکر حضرت قیّوم را که در ظلّ خباء عظیم داخلید و در جنّت ابهی در
ای سرور هوشمندان آنچه بقلم مشکین نگاشتی خواندیم و بآستان یزدان زبان ستایش گشادیم
ای سرور وفاپرور روحانی و ای مهرجوی کامور رحمانی ای جای تو خالی ای جای تو خالی
ای سرگشتۀ بادیۀ محبّت الله دست عجز و نیاز بملکوت ابهی دراز کن و آغاز نماز و نیاز نما
ای سرگشتۀ دشت و صحراء محبّت الله اگرچه تبریز تب‌خیز بود و اردبیل از بادۀ بلایا و محن جامی لب‌ریز
ای سرگشتۀ کوه و بیابان در سبیل الهی الحمد لله در نهایت شوق و شعف
ای سلالۀ حضرت خلیل رحمانی حقّا که نسل جلیل حضرت خلیلید و سلالۀ آن ذات مقدّس عزیز
ای سلیل آن شهید جلیل نظر عنایت همیشه بتو بوده و خواهد بود
ای سلیل حضرت شهید عزیز عبدالبهآء نامۀ ٢٩ ربیع‌الثّانی رسید
ای سمیّ سیّد حصور بحر الطاف بی‌پایان چنان موجی باوج زد که سواحل کائنات از فیض نامتناهی سیراب شد
ای سمیّ و حفید شخص جلیل مقبول درگاه جمال کبریا جدّ بزرگوار را نظر عنایت جمال مبارک همواره شامل بود
ای سه برادر مهرپرور نسر طائر آسمانی سه ستارۀ نورانی و شما نیز سه برادر جسمانی و روحانی
ای شاعر ماهر فضولینک جاننی شاد ایلدن
ای شخص جلیل نامۀ بیست و چهارم نومبر ١٩٢٠ رسید الحمد للّه نور حقیقت درخشید و بصر و بصیرت هر دو روشن شد
ای شمع انجمن بهائیان در این چمن چون گل و یاسمن بشکفتی
ای شمع روشن نامۀ روز نوروز وصول یافت
ای شمع محبّت الله در مدّت اقامت در لندن نهایت مهربانی را از تو مشاهده نمودم
ای شمع محبّت الله نامه‌های متعدّد تو رسید بحسب وعد انشآءالله در بیست و پنجم مارچ سوار واپور گردم
ای شمع محبّت الله نامۀ شما رسید فحوای نامه معانی جلیله بود و دلیل بر ثبوت و رسوخ در میثاق الهی
ای شوقی من فرصت تکلّم ندارم دست از سر ما بردار
ای شیدائیان نیّر آفاق و ثابتان بر میثاق جناب حیدر علی علیه بهآء الله نامه‌ئی نگاشته
ای صاحب تدبیر و معارض تقدیر عکّادن قرادن بیروته گتمکدن
ای صاحب قلب نورانی نامه ات رسید الحمدلله حقیقت جو هستی
ای صاحبان همّت بلند و مقاصد ارجمند نامۀ شما فصیح بود و بلیغ
ای طائره نامۀ شما که تشکّرنامه از ورود جناب عزیزالله خان و جناب عبد الحسین خان و جناب علی‌محمّد خان بود رسید
ای طائف حول حرم تقدیس شکر کن خدا را که بسمآء تقدیس صعود نمودی
ای طائف حول ضریح مطهّر حمد کن خدا را که بچنین موهبت الهیّه فائز شدی
ای طائف حول مطاف عالمیان هرچند زحمت سفر کشیدی و بر و بحر طی نمودی ولی حمد حیّ قدیمرا که بمقصودی رسیدی
ای طائف حول مطاف ملأ اعلی دو دست شکر را بدرگاه احدیّت بلند نما
ای طائف مطاف روحانیان حمد کن خدا را که در انجمن رحمان حاضر شدی و آستان مقدّس را زائر
ای طالب تأیید چون طفل عزیزت را امتحان کنند از درگاه الهی رجا نمائیم که موفّق و مؤیّد گردد
ای طالب حقیقت نامۀ تو رسید مضمون دلیل بر حصول هدایت کبری بود
ای طالب رضای الهی در حدیث است من لم یرض بقضائی فلیطلب ربّاً سوائی
ای طالبان تحصیل کمال از قراری که محمّد علیخان مرقوم نموده در نهایت شوق اشتغال بکسب کمال دارید
ای طبیب جسمانی و روحانی نامه‌ات که بتاریخ ١٢ ابریل ١٩١٩ بود رسید
ای طبیب حبیب اگر حکیم حاذق ماهری دردمندم درمانی کن
ای طراز اقلیم راز حرکت آنجناب بسمت طهران بسیار موافق بود
ای طیر حدیقۀ ایقان هر مرغی که حقّ پرواز دهد بالی از تأیید گشاید
ای عاکفان کوی دوست ای عاشقان روی دوست قفقازیا جمیعاً تابع رود ارس است که در قرآن
ای عبد بهاء موسیقی از علوم ممدوحه در درگاه کبریاست
ای عزیز روحانی نامۀ نامیلرینک مضمونی حقائق و معانی ایله مشحون ایدی
ای عزیز عبدالبهآء نامۀ شما رسید و تقریر غراف تولستوی نیز قرائت گردید فی‌ الحقیقه بهمّت شما
ای عزیز محترم نظر عنایت شاملست و لحاظ رحمانیّت کامل
ای عزیز پارسی هرچند الآن بهیچ وجه تحریر نتوانم و فرصت ندارم مع‌ذلک مختصر جواب مرقوم میگردد
ای عندلیب گلشن ابهی چون روحانیان محفل طرب آرایند
ای فدائیان روی بهاء حضرت احدیّت الطاف و عنایتی هر جهتچه سزه شایان بیوروب
ای فرع رفیع سدرۀ مبارکه شکر کن حضرت پروردگار را که ثابت و راسخ بر عهد و پیمانی
ای فرع لطیف شجره مبارکه مکاتیب متعدده واصل و معانی روحانیش حلاوت مذاق
ای فرع ملیح سدرۀ مبارکۀ الهیّه
ای قائم بپیمان حضرت یزدان در این دم که صباح فلاح از مطلع آمال طالع و لائح
ای قارئین جریدۀ اسپک‌تیتر عبدالبهآء هزاران فرسنگ طیّ نمود و در محیط اعظم سیر کرد
ای قاصر از مخاطبت هر عبارتی نامۀ نامی در بهترین وقتی واصل
ای مؤمنان ای موقنان ای صادقان ای عاشقان معشوق حقیقت که دهرها در پس پردۀ غیرت نهان بود
ای متشبّث بذیل اطهر فرع سدرۀ مبارکه در جهان و جهانیان بدیدۀ بینا نظر نما
ای متشبّث بذیل المیثاق منشور مسطور منظور آمد و سؤالات مفصّله ملاحظه گردید
ای متضرّع الی الله نفوسی که در تحت میثاق نیّر اعظم آفاق داخل و بعروة الوثقای عهد متمسّک
ای متمسّک بذیل تقدیس شکوه از تأخیر رسائل منما
ای متوجّه بملکوت الله نامه‌ات رسید و معانی دلیل بر احساسات روحانی بود
ای متوجّه بملکوت الهی نامۀ مفصّل ملاحظه گردید با وجود عدم فرصت و مهلت نظر بشدّت محبّت جواب مرقوم می‌شود
ای محبوس در محبّت الهی حبس و زندان هرچند اذیّت جسم و جانست ولی در سبیل رحمن آرزوی جان و وجدان
ای محبّ نوع انسانی نامه رسید و از مضامین معانی دلنشین مفهوم گردید
ای مخمور صهبای عرفان و منوّر بانوار هدایت حضرت رحمن
ای مرغ خوش‌الحان جمال ابهی این دور بدیع حجبات اوهام را خرق فرموده
ای مشتعل بنار محبّت الله در یوم ظهور تجلّی مجلّی طور مشاهده نمودی
ای مشتعل بنار محبّت الله نامۀ شما رسید و از مضمون سرور حاصل گردید
ای مشکین الهی صدهزار شکر حضرت احدیّت را که سالها در غربت و کربت و اسارت در سبیل جمال هویّت بسر بردی
ای مشکین الهی نامۀ شما رسید از کثرت مشاغل بی‌پایان
ای مطرب بزم محبّت الله وقت آنست که در محفل عهد الهی آغاز آواز نمائی
ای معلّم انشآءالله در جهان دل و جان خدمتی بآستان یزدان نمائی
ای معلّم رحمانی در دبستان تعلیم آن نورسیدگان الهی را آداب ملکوتی بیاموز
ای معلّمه‌های مدرسۀ تربیت بنات نامۀ شما رسید
ای مقبل بخدا نامه‌ات رسید و از وفات والده‌ات تأسّف حاصل گردید
ای مقرّبۀ درگاه کبریا فرخنده‌طالعی و خوش‌بختی ترا مظهر مواهب الهی کرد
ای منادی امر الله جناب میرزا محرم و زرقانی را بعد از چند سال اجازۀ طواف مطاف ملأ اعلی دادیم
ای منادی باسم الله در سبیل الهی گردن را وقف زنجیر نمودی
ای منادی بملکوت الله فی ‌الحقیقه در این سفر نهایت خدمت را بملکوت الهی مجری داشتی
ای منادی حقّ نامۀ ثانی بتاریخ ٢۶ ذیقعدۀ سنۀ ١٣٢۶ ملاحظه شد
ای منادی عهد و پیمان نامه‌ئی که بتاریخ ٢٢ صفر ١٣٣٧ بود رسید
ای منادی عهد و پیمان نامه‌های متعدّد از آنجناب رسید و مضامین کلّ سبب فرح و سرور گردید حمد
ای منادی ملکوت الهی نامۀ اخیر شما رسید
ای منادی ملکوت نامه‌ئی که به منوّر مرقوم نموده بودی قرائت گردید
ای منادی میثاق الیوم یوم اشراق نور عبودیّت از مطلع آفاق است
ای منادی میثاق در خصوص عالم خراسانی نجف مرقوم نمودید
ای منادی میثاق دو نامه یکدفعه وارد و مشروحات بدقّت ملاحظه گردید
ای منادی میثاق زینت عالم غیب و شهود و علوّیّت حقائق وجود عبودیّت حضرت مقصود است و بندگی آستان مقدّس ربّ ودود
ای منادی میثاق عبدالبهآء در ارسال اجوبۀ متتابعۀ حضرات ایادی امر الله مقرّ بقصور است
ای منادی میثاق مدّتیست که قلم عبدالبهآء مخاطباً بآنجناب چیزی ننگاشته
ای منادی میثاق مکاتیب متعدّدۀ شما رسید
ای منادی میثاق مکتوب اخیر شما ملاحظه گردید
ای منادی میثاق مکتوبی از آنجناب وارد و نفحات قدس از آن استشمام شد
ای منادی میثاق مکتوبی که بجناب آقا سیّد تقی مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای منادی میثاق مکتوبی که بجناب منشادی مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای منادی میثاق نامه رسید از خبر انتشار نفحات الله سرور و حبور حاصل گردید
ای منادی میثاق نامه رسید و مضمون معلوم گردید
ای منادی میثاق نامه‌ئی که بتاریخ ٢٠ جمادی‌الأوّل مرقوم نموده بودی واصل گردید
ای منادی میثاق نامه‌های محرّر چون جامهای مکرّر نشئۀ صهبا داشتٴ
ای منادی میثاق نامۀ شما رسید و از قضای اتّفاق جناب مسیو دریفوس و امة ‌الله المنجذبه مس لورا بارنی موجود بودند
ای منادی و ایادی امر الله مکتوب شما مرموق و رقّ مسطور منظور گردید
ای منادی پیمان آنچه نگاشتی ملاحظه گردید
ای منادی پیمان آنچه که بجناب میرزا احمد مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای منادی پیمان از عدم فرصت جواب نامه مختصر مرقوم می‌گردد
ای منادی پیمان الیوم اعظم امور تبلیغ امر الله است
ای منادی پیمان تحریر اخیر که مورث حزن عظیم و ماتم الیم بود رسید
ای منادی پیمان در خصوص طبع آثار در مطبعۀ دولتی مرقوم نموده بودید
ای منادی پیمان دو عدد نامۀ آن جناب در یک آن ملاحظه گردید
ای منادی پیمان روزنامه ملاحظه گردید
ای منادی پیمان مناجاتی بملکوت ابهی گردید و از برای آن حضرت طلب تأیید شدید شد
ای منادی پیمان مکاتیب واصل و از مضامین روح و ریحان دست داد
ای منادی پیمان مکتوب اخیر وصول یافت
ای منادی پیمان مکتوب سیّم شعبان ١٣٢٣ واصل
ای منادی پیمان مکتوب مفصّل بتاریخ ١٨ جمادی‌الأوّل ١٣٢۵ وصول یافت
ای منادی پیمان مکتوبی که از یزد مرقوم نموده بودید واصل گردید
ای منادی پیمان مکتوبی که بجناب آقا سیّد تقی مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای منادی پیمان نامه بتاریخ ٢٩ شعبان ١٣٣٨ رسید
ای منادی پیمان نامه رسید و مضمون معلوم گردید
ای منادی پیمان نامه رسید و مضمون مفهوم گردید
ای منادی پیمان نامه‌ئی که بجناب منشادی مرقوم نموده بودید رسید
ای منادی پیمان نامه‌ئی که بجناب منشادی مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای منادی پیمان نامه‌ئی که در خصوص دو نفس محترم و خلاصی آنان مرقوم نموده بودید رسید
ای منادی پیمان نامه‌ها ملاحظه گردید
ای منادی پیمان نامه‌های سابق جواب ارسال گردید
ای منادی پیمان نامه‌های متعدّد رسید
ای منادی پیمان نامه‌های متعدّد واصل و از ملاحظه‌اش روح و ریحان متواصل
ای منادی پیمان نامۀ اخیر بتاریخ ٢۵ شوّال ١٣٢٨ ملاحظه گردید
ای منادی پیمان نامۀ شما رسید و از مضمون نهایت مسرّت حاصل گردید
ای منادی پیمان نامۀ شما رسید و نفحۀ خوشی استشمام گردید
ای منادی پیمان نامۀ مفصّل رسید
ای منادی پیمان نامۀ مفصّل که در بیروت مرقوم نموده بودید رسید
ای منادی پیمان نامۀ مورّخ ٢ محرّم رسید
ای منادی پیمان نامۀ نوزدهم شهر محرّم ملاحظه گردید
ای منادی پیمان نامۀ ٧ شعبان سنۀ حاضره رسید
ای منادی پیمان نامۀ ۶ شعبان واصل
ای منتسبین حضرت زائر علیکم و علیکنّ بهآء الله فی الآخرة و الأولی
ای منجذب بملکوت الله زینت و آرایش لسان بمحامد و نعوت حضرت یزدان است
ای منجذب بملکوت الله نامه‌ئی که بتاریخ ٢٢ مای ١٩١٩ ارسال نموده بودی رسید
ای منجذب جمال الله در این روز مبارک یوم مولود نیّر آفاق و کوکب اشراق بیاد تو افتادم و بتهنیت
ای منجذب جمال الهی آنچه مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید
ای منجذب عهد و پیمان نامۀ شما رسید و از مضمون نهایت سرور حاصل گردید
ای منجذب ملکوت الله ایّامی که در خانۀ تو بودم نهایت مهربانی از تو دیدم
ای منجذب ملکوت الله هرچند بمجمع شورای عمومی اسباب حضور میسّر نگشت ولی معذور بودی
ای منجذب ملکوت محزون مباش طوفان غم ساکن گردد حسرت نماند حرمان نپاید
ای منجذب نفحات الله نامۀ مرقوم ملاحظه گردید
ای منجذبان جمال ابهی در هویّت قلب بحور محبّت یاران پر موج و هیجان
ای منجذبۀ الی الله مکاتیب متعدّدۀ شما رسید
ای منجذبۀ ملکوت الله آنچه بتاریخ ١٩ اگست سنۀ ١٩٠۵ مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید
ای منجذبۀ ملکوت الله نامه که در عید ایستر مرقوم نموده بودی رسید
ای منجذبۀ ملکوت الله نامۀ تو رسید مضمون دلالت بر ثبوت و استقامت مینمود
ای منجذبۀ ملکوت الله نامۀ مفصّل رسید از قرائتش نهایت سرور حاصل گردید
ای منجذبۀ نفثات روح القدس در زمانی که مراجعت به امریک مینمودی و بسیار محزون و متأثّر بودی
ای منجذبۀ نفحات الله نغمۀ زار و آه شرربارت چنان شعله برافروخت که قلب اهل سرادق عصمت را بسوخت
ای مهتدی بانوار هدایت الله حمد خدا را که بشریعه بقا وارد گشتی
ای مومنان ایمان چون سراج وهاجست و چون در زجاج قلب برافروزد
ای مونس من از قرار معلوم در مدینۀ حیفا مسجون گشته‌اید
ای مونس من نامه‌ئی بخطّ خویش مرقوم نموده ارسال داشتم البتّه تا بحال رسیده از اینجا بقفقاز
ای میر وفا در عالم وجود صفتی بهتر و خوشتر و شیرینتر از وفا نیست
ای ناشر نفحات الله نامۀ بلیغ سبب سرور گردید
ای ناطق بذکر حقّ ذکر الهی چون باران و شبنم است
ای ناظر بملکوت الهی در این کور عظیم و قرن بدیع که روی جهان در لطافت
ای ناظر بملکوت الهی در ایّامیکه جمال قدم و اسم اعظم بانوار اشراق افق عراق را منوّر فرمودند
ای ناظر بملکوت الهی شمس حقیقت اگرچه چون مه تابان
ای ناظر بملکوت الهی چندیست که از آن صفحات نفحات قدسی بمشامّ این مشتاقان نرسیده
ای ناظر بمنظر اکبر الیوم افق وجود بکوکبی تابان گردد
ای ناظم محزون دلخون آنچه مرقوم نموده بودی معلوم گردید و بنهایت دقّت قرائت شد
ای نجل مجید آن شخص جلیل خوشا بحال تو که پیروی پدر بزرگوار نمودی
ای نجل مجید زین‌العابدین جلیل پدر بزرگوار بملکوت انوار پرواز نمود
ای نجم لائح در افق محبّت الله
ای نفس پاک توجه بملکوت ابهی کن و تمسک بعروه وثقی جو
ای نهال باغ محبت الله نامه رسید و مضمون سبب سرور گردید
ای نهال بوستان الهی بر طرف چمن در کنار جویبار الطاف حقّ در نشو و نما هستی
ای نهال بیهمال بوستان الهی حضرت ابوی با کمال شوق و شادمانی طیّ مسافت نمود
ای نهالان بیهمال چمنستان هدایت و نورسیدگان اهل حقیقت
ای نوش پر جوش و خروش صد کرور شعرا و فصحا و بلغا در این تودۀ غبرا آمدند و رفتند
ای نوگل حدیقۀ محبّت الله حمد کن خدا را که از صلب احبّا وجود یافتی و از ثدی محبّت الله پرورش جستی
ای همدم قدیم نامۀ شما وصول یافت و از مضمون واضح گردید که دلخونید
ای همسایه محترمه حضرت بهاء الله در حق همسایگان سفارش موکد فرمودند
ای وحید فرید نامۀ ۵ محرّم ١٣٢٩ رسید
ای ورقۀ ثابتۀ راسخۀ بر عهد و پیمان الهی الیوم ورقه‌ئی از اوراق سدرۀ مبارکه چون ثابت بر پیمان گردد نابت در اعلی فروع سدرۀ سینا شود
ای ورقۀ طیّبۀ زکیّه حضرت محبوب عالمیان ببعضی از امآء الرّحمن یا فخر الرّجال خطاب فرموده‌اند
ای ورقۀ مبتهلۀ موقنه قومی بر آنند که رجال افضل از نساء
ای ورقۀ محترمه از صعود من ادرک لقآء ربّه محزون و پریشان مباش
ای ورقۀ مهتزّۀ از نفحات الهیّه آنچه مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای ورقۀ مهتزّۀ از نفحات ریاض آنچه مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید
ای ورقۀ موقنه دست بذیل میثاق زن و تشبّث بپیمان کوکب اشراق
ای پدر و پسر روحانی پدر باید همواره بتربیت پسر کوشد و تعلیم تعالیم آسمانی دهد
ای پروردگار ای یزدان مهربان یاران را مورد الطاف بی‌پایان کن و دوستانرا مظاهر احسان بیکران
ای پروردگار این دوستان یاران تواند و سرمست پیمانۀ پیمان تو
ای پروردگار در این کور عظیم بسلطان مبین تجلّی فرمودی
ای پروردگار ملجأ بیچارگانی و ملاذ آوارگان فضل و عطایت درمان هر دردی
ای پروردگار کنیز عزیزت صبیّۀ حضرت حیدر را در ملکوتت سرفراز نما
ای پسر عزیز عبدالبهآء نامۀ شما بتاریخ هشتم جولای سنۀ ١٩١۴ رسید
ای کنیز الهی مکتوب شما واصل گردید و مضمون سبب سرور شد زیرا دائماً بیاد تو بودیم
ای کنیز الهی نامه رسید قرین عزیزت را مقصد تکمیل علومست
ای کنیز الهی نامۀ مفصّل شما ملاحظه گردید ولی از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم میگردد
ای کنیز خدا نامه‌ات رسید مشغولیّت بسیار لهذا اختصار سزاوار
ای کنیز درگاه احدیّت شکر کن خدا را که نور هدایت تابید
ای کنیز عزیز الهی اگر بدانی که عبدالبهآء بجهت تأیید تو چگونه طلب عون و عنایت از ملکوت ابهی مینماید
ای کنیز عزیز الهی خبر مشقّت و زحمتی که در راه بر تو وارد شد بسیار سبب حزن و اندوه گشت
ای کنیز عزیز الهی نامه‌ات رسید و بوی خوشی از گلشن معانی استشمام شد
ای کنیز عزیز الهی نامۀ تو رسید حمد کن خدا را که ندای ملکوت شنیدی
ای کنیز عزیز الهی نامۀ تو رسید عبدالبهآء مرکز میثاق الهی است
ای کنیز عزیز الهی نامۀ مفصّل بتو مرقوم گردید
ای کنیز عزیز بهآءالله عنوانی اشرف از این عنوان نمیدانم تا ترا بآن عنوان بخوانم
ای کنیز عزیز جمال ابهی افسرده مباش آزرده مگرد
ای کنیز عزیز جمال ابهی نامۀ نامی رسید و معانی مشروح سبب انشراح قلوب گردید
ای کنیز مقرّب درگاه کبریا مکتوب مرقوم ملاحظه گردید و بر مضمون اطّلاع حاصل شد
ای کنیزان عزیز الهی نامه رسید و مضمون بسیار موزون بود
ای گل بوستان وفا در این چمن الهی چه خوش شکفته گشتی
ای گل گلشن محبّت الله حضرت مسیح روحی له الفدآء در انجیل میفرماید
ای گمگشتۀ بادیه‌پیما اگرچه چون باد بادیه‌پیمائی ولی از جام عنایت سرمست و باده‌پیمائی
ای یادگار آن شهید سبیل پروردگار از نامۀ مفصّل معذورم به اختصار مجبور
ای یادگار آن شهید مجید مکتوبی که خواسته بودید در طیّ این مکتوب است
ای یادگار آن فدائی جمال ابهی مراسلات متعدّدۀ شما واصل
ای یادگار آن کامکار آن فرشته‌خو و ماه‌رو و مشکبو آهنگ کوی دوست نمود
ای یار باوفا همچو گمان مفرما که از یادت آنی فارغم
ای یار باوفای عبدالبهآء آنچه بجناب آقا سیّد تقی مرقوم نموده بودید ملحوظ گردید
ای یار حقیقی عبدالبهآء منتهای آمال و آرزوی شما انشاء و بناء مشرق‌الأذکار بود
ای یار حقیقی نامۀ مرسول ملاحظه گردید این روزها مراجعت از فرنگستان چون گلستان به
ای یار دیرین تحریر منیر ملاحظه گردید بجناب محمود خان جواب مرقوم شد
ای یار دیرین مهربان خوشا ایّامی که بزم انس آراستیم
ای یار روحانی نامۀ مفصّل شما رسید و بدقّت تمام قرائت گردید الحمد للّه در نهایت محبّت و انجذابی
ای یار عزیز در خصوص محفل تبلیغ نساء مرقوم نموده بودید
ای یار عزیز من هر دم بیاد تو افتم و از اسم اعظم طلب عون و عنایت کنم
ای یار قدیم تحریر بدیع و تقریر بلیغ ببقعۀ مبارکه رسید
ای یار قدیم و همدم و ندیم عبدالبهآء نامه رسید
ای یار مهربان آنچه کلک مشکین نگاشت شادمانی بخشید و خرّمی آورد
ای یار مهربان عبدالبهآء نامه‌ئی که بجناب اسدالله مرقوم نموده بودی ملاحظه گشت
ای یار مهربان نامه‌های متعدّد از شما رسید و از شدّت انقلاب بقعۀ مبارکه فرصت جواب نگردید
ای یار مهربان نامۀ اخیر در اسکندریّه وصول یافت
ای یار مهربان نامۀ سلخ شهر ربیع‌الأوّل سنۀ ١٣٢٧ وصول یافت
ای یار مهربان نامۀ شما رسید و چون رجوع از آن اقلیم سحیق گردید
ای یار مهربانم هر لساندن مراد بیان معانیدر و هر معانیدن مقصد تبیان مبانیدر
ای یاران الهی آنچه مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید معانیش دال بر ثبوت
ای یاران الهی از قرار معلوم زمین قبرستان بمبئی را مدّتیست حصار کشیده‌اند
ای یاران الهی اوّل وصیّت این عبد اینست که در عبودیّت آستان یزدان سهیم و شریک عبدالبهآء گردید
ای یاران الهی جناب آقا میرزا حسن وارد و زبان بستایش شما گشود و اظهار ممنونی و خوشنودی فرمود
ای یاران الهی حضرت رحمن انسان را بجهت تزیین عالم امکان خلق فرمود
ای یاران الهی دست تضرّع و نیاز بساحت قدس خداوند بی‌انباز بلند کنید
ای یاران الهی شما را فراموش ننموده و نخواهم نمود دائماً گوش هوش منتظر استماع خبر یارانست
ای یاران الهی شکر کنید خدا را که موفّق شدید و تأسیس مشرق‌ الأذکار نمودید
ای یاران الهی مجلس را نام محفل انس بگذارید
ای یاران الهی نامتان در این دم در این محضر مذکور شد و ذکر خلق و خویتان بمیان آمد
ای یاران الهی نامهٴ شما رسید از مضمون سرور بی‌پایان حاصل گردید
ای یاران الهی نامۀ شما رسید شکایت فرموده بودید که بجمیع آفاق مکاتبه و مراسله دارم
ای یاران الهی هر انجمنی را اعضای ممتحنی که لیاقت عضویّت و استعداد ماهیّت دارند
ای یاران الهی و اماء رحمان جناب سررشته‌دار سررشته‌ئی بدست داد تا احبّای الهی بکوشند
ای یاران الهی و اماء رحمانی
ای یاران الهی وقت فرح و شادمانیست و هنگام اکتساب اخلاق رحمانی
ای یاران باوفای جمال ابهی در این غوغا و ضوضا که بیخردان برپا نمودند
ای یاران جمال مبارک حضرت بیچون چون از افق لامکان بر اهل امکان اشراق فرمود هیکل انسانرا عرش مقدّس قرار داد
ای یاران حقیقی جمع بشر نوع انسان بمثابۀ اطفال دبستانند
ای یاران حقیقی عبدالبهآء خدمات شما در آستان مقدّس مذکور و محبوب و مقبول
ای یاران حقیقی عبدالبهآء و اماء رحمن در این دم که در بوستانی مانند باغ ارم با جناب مستر ملک همدمم
ای یاران ربّانی من این یقین و مسلّم است که حضرت بیچون در جمیع شئون بغنای مطلق موصوف
ای یاران رحمانی خبر تأسیس مشرق‌الأذکار رسید
ای یاران رحمانی عبدالبهآء نامۀ شما که بتاریخ سنبلۀ ١٣٠٠ نمرو ١٢٣٣ مورّخ بود رسید
ای یاران رحمانی من اعظم وسائط ترقّیات عصریّه و معموریّت ممالک و مدنیّت امم تأسیس شرکتها در تجارت
ای یاران رحمانی هرچند بشما نامۀ روحانی ننگاشتم ولی یاران را در نظر داشتم
ای یاران روحانی جناب نخجوانی وقتی که در این ایوان یزدانی بود خواهش تحریر نامه بنام هر یک
ای یاران روحانی ربّانی عبدالبهآء چهل و سه سال در سجن عکّا مسجون و ایّام اخیر چندی در حیفا بود
ای یاران روحانی من شب و روز در یاد روی شما هستیم
ای یاران روحانی هرچند کوشکک بلدی صغیر است
ای یاران عبدالبهآء جناب فروغی مکتوبی ارسال نمود و ذکر اسماء آن یاران دل و جان نمودند
ای یاران عبدالبهآء حمد خدا را که این زندانرا بهر یاران ایوان فرمود
ای یاران عبدالبهآء در بین افواج امواج در محیط اعظم
ای یاران عبدالبهآء فریاد و فغان شما بملأ اعلی رسیده
ای یاران عبدالبهآء هرچند مدّتی است که بواسطۀ قلم و مداد با شما گفتگوئی ننمودم
ای یاران عبدالبهآء و بندگان جمال ابهی اکنون که قلب این محزون چون فلک مشحون مستغرق تأثّرات گوناگونست
ای یاران عبدالبهاء چه خوش دمی است که بیاد شما مشغول
ای یاران عزیز عبدالبهآء شب و روز بدرگاه حضرت بی‌نیاز عجز و زاری کنم
ای یاران عزیز عبدالبهآء شفاهاً با جناب آقا میرزا علی اکبر نخجوانی در خصوصی پیامی ارسال
ای یاران عزیز عبدالبهآء مکتوب مفصّل که مرقوم نموده بودید رسید
ای یاران عزیز عبدالبهآء یکی از دوستان نامه‌ئی در خصوص مکتب عشق‌آباد مرقوم نمود
ای یاران معنوی جناب ابوالحسن علیه بهآء الله الأبهی مسافۀ بعیده طیّ نمود
ای یاران من و یاوران من بانگ بانگ عبودیّت است و جلوه جلوۀ رقّیّت آستان مقدّس
ای یاران مهربان صبح است و عبدالبهآء جام صبوحی از بادۀ محبّت الله زده
ای یاران و اماء رحمن باوفا انصاف اینست که در سبیل ملکوت جانفشانید
ای یاران و اماء رحمن مدّتی بود که عبدالبهآء را آرزو چنان که در آن سامان مشرق‌الأذکار بنیان گردد
ای یاران و یاوران عبدالبهآء فرصت ندارم مهلت نیابم مشاغل و غوائل بی‌پایان
ای یاران پارسیان جناب جمشید نامه مرقوم نموده و ذکر آن یاران روحانی را کرده
ای یزدان مهربان این نفوس یاران تواند و این جمع پریشان تو
ایا نسمات الألطاف و ایا نفحات قدس الأسرار هبّی الی اشرف الأوطان بقعة الرّحمن
ایدختر عزیز من نامۀ شما رسید و از مضمون نهایت سرور حاصل گردید
ایدختر عزیز نامه‌ات رسید از مضمون معلوم گردید که رابین‌دراناث تاگور از هندوستان بامریکا خواهد شتافت
ایدوستان حقیقی و کنیزان عزیزان الهی نامه‌ئیکه بواسطۀ امة الله دکتر کلوک مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ایموقن بآیات الله جناب شیخ سلمان در سجن اعظم وارد و بزیارت رمس مطهّر فائز از آنجناب
این حلق بها در حلقه فتاد
ایها الأمیر الجلیل انّی رتّلت آیات التّهنئة منکم برجوعی الی هذا الاقلیم العزیز
ایها الفرع المهتز من نفحات السدره المبارکه ینبغی لک ان یدلع لسانک
ایّتها الأمة المنجذبة الی ملکوت الله المبشّرة بالجمال الأبهی فی تلک الأنحآء
ایّتها القائمة علی خدمة امر الله قد وصل تحریرک البدیع
ایّتها المؤمنات ایّتها القانتات ایّتها المنجذبات کشور مازندران موطن حضرت رحمن است
ایّتها المتیقّظة بنسمة الله و المهتزّة بنفحات الله
ایّتها المستبشرة بنفحات الله انّی تلوت نمیقتک الغرّآء و ابتهجت بمضامینها
ایّتها المقبلة الی الله انّی اخذت تحریرک المؤرّخ بثالث فی سنة الف و تسعمائة و ثلاث
ایّتها المقبلة الی مشرق الانوار ابسطی کفّی الدّعآء الی العتبة المقدّسة النّورآء
ایّتها المقبلة الی ملکوت الله انّی اطّلعت بمضمون خطابک الی امة‌الله لوا
ایّتها المقبلة الی ملکوت الله قد قرئت نمیقتک اللّطیفة الانشآء البدیعة المعنی
ایّتها المقتبسة من نور الهدی انّی تلوت نمیقتک النّورآء الدّالّة علی اقبالک الی الله
ایّتها الممتلئة بمحبّة اللّه قد اطّلعت بمرسومک المشحون باحساسات روحانیّة و انجذابات وجدانیّة
ایّتها المنجذبة الی حبّ البهآء
ایّتها المنجذبة بنفحات القدس انّی رتّلت آیات شکرک لله علی شدّة رأفته
ایّتها المنجذبة بنفحات الله
ایّتها المنجذبة بنفحات الله استبشری بفضل مولاک و افرحی بألطاف ربّک الرّحمن الرّحیم
ایّتها المنجذبة بنفحات الله انّی ادعو الله ان ینزل علیک برکة سماویّة
ایّتها المنجذبة بنفحات الله انّی تلوت تحریرک الجدید و انشرحت بمضمونها اللّطیف
ایّتها المنجذبة بنفحات الله انّی قرأت تحریرک المؤرّخ ٢۵ ینایر سنة ١٩٠٣
ایّتها المنجذبة بنفحات الله انّی قرأت تحریرک المرسل الی انطون افندی العزیز
ایّتها المنجذبة بنفحات الله انّی قرأت تحریرک مؤرّخ ١ ایلول سنة ١٩٠٣
ایّتها المنجذبة بنفحات الله انّی قرأت نمیقتک الغرّآء البدیعة الانشآء و اجیبک فی هذا الحین
ایّتها المنجذبة بنفحات الله قد اطّلعت بمضمون کتابک و قد سرّنی معانی خطابک
ایّتها المنجذبة بنفحات الله قد وصلنی تحریرک البدیع
ایّتها المنجذبة بنفحات اللّه انّی قرأت نمیقتک البدیعة المعانی و الانشآء
ایّتها المهتزّة بنفحات الله انّی ما نسیتک و لا انساک و اتضرّع الی مولای و مولاک
ایّتها النّفوس المبارکه نامۀ شما بدقّت تمام ملاحظه گردید از مساعی حمیده و همم جلیلۀ دوستان نهایت سرور حصول یافت
ایّتها الوردة المتفتّحة فی جنّة الأبهی انّی قرأت تحریرک البدیع الانشآء
ایّتها الورقات المخضرّات المهتزّات علی الشّجرة المبارکة
ایّتها الورقة الرّوحانیّة النّورانیّة استبشری ببشارات الله
ایّها الادیب الحبیب اللّبیب لعمر الله انّ القلب لطافح بمحبّة اصفیآء الله
ایّها الحبیب القلبی انّی حمدت الله علی ما هیّأ لک من امرک رشدا و نصرک بقبیل من الملإ الأعلی
ایّها الحبیب قد انشرح صدری بمطالعة نمیقتک الوجیزة الغرّآء
ایّها الحبیب قد وصل تحریرکم و اطّلعنا بمضمونه و نختصر فی الجواب لقلّة الأوقات و کثرة الأشغال
ایّها الحبیب قد وصلت نمیقتکم البدیعة الجدیدة و مضمونها ممّا ینشرح به الصّدور
ایّها الخادمان لمیثاق الله از قرار اخبار در آن نقطه و سائر نقاط در بین احبّاء الله اختلاف حاصل
ایّها الرّفیق النّورانی قد وقفت علی تحریرکم المؤرّخ ۲۴ نوفمبر ١٩١٨ و رتّلت آیات الشّوق المنبعثة بکلّ معانیها
ایّها الفاضل الجلیل انّی رتّلت آیات شکرک للّه بما حنّن علیک قلب عبدالبهآء و شرح صدرک بآیات الوفآء
ایّها الفاضل الجلیل قد وردنی رقیم کریم بل کتاب مبین ینطق بالحقّ فی صدق الولآء
ایّها الفاضل الرّبّانی قد اطّلعت بمضمون الکتاب و ابتهلت الی ربّ الأرباب
ایّها الفتی الرّحمانی قد حضر منک تحریران احدهما مؤرّخ ٣ اپریل ١٩١٩
ایّها الفرع النّابت الممدود من الدّوح المقدّس المحمود
ایّها الفرع الکریم من السّدرة الرّحمانیّة قد قضت سنون و شهور بل مضت احقاب و دهور
ایّها القضیب الرّطیب النّاشئ فی جنّة الأبهی
ایّها المجمع الرّوحانی انّی ابتهل الی العتبة الرّحمانیّة ان یؤیّدکم بنفحات مقدّسة معطّرة محییة للقلوب و الارواح
ایّها المختارون ایّها الثّابتون ایّها المنادون ایّها المخلصون انّی اشکر ربّی الأعلی
ایّها المخلص فی محبّة الله قد وصلنی تحریران النّاطقان بالثّنآء علی الله
ایّها المخلصون ایّها الثّابتون علی میثاق الله فی هذا العصر الجدید انّی اشکر الله بما وفّقکم علی خدمة امر الله
ایّها المخلصون ایّها المقرّبون ایّها المبتهلون ایّها المتضرّعون انّی اضع جبهتی علی التّراب
ایّها المخلصون ایّها المنجذبون ایّها الثّابتون علی
ایّها المستبشر ببشارات الله قد وصلنی تحریرک الجدید
ایّها المقبل الی الله انّی قرأت نمیقتک البدیعة المعانی البلیغة الانشآء
ایّها المقبلون المقبولون جناب درویش غلامحسین علیه بهآء الله الأبهی از حیفا رقیمی ارسال نمودند
ایّها المنادون باسم الله المهیمن القیّوم در این ایّام سهام بغضا از جمیع انحا متتابع بر سینۀ عبدالبهآء میرسد
ایّها المنجذب بتجلّیات رحمانیّة من الملکوت الأعلی انّی بکلّ فرح فتحت کتابک
ایّها المنجذب بنفحات الله انّی تلوت مکتوبک الکریم
ایّها المنجذب بنفحات الله قد اخذت تحریرک المؤرّخ اوّل آب سنة ١٩٠١
ایّها المنجذبون المنبعثون من اجداث الامکان لعمر الله انّ هیاکل التّوحید و لیوث التّقدیس تزءر فی اجمة التّفرید
ایّها المنجذبون ایّها الثّابتون ایّها الغیورون فی خدمة امر الله
ایّها المهتدی بنور الهدی انّی قرأت نمیقتک البدیعة
ایّها النّحریر الجلیل انّی اشکر الله علی ما قدّر
با جناب میرزا جمیل در خصوص سهم حضرات مذاکره شد
بخشندۀ یزدانا این بندگان آزادگان بودند
بسیار مسرورم که خود را بین این جمع می‌بینم الحمد لله وجوه نورانی نفوس روحانی و قلوب طالب تحرّی حقیقت است
بشخص محترم عرض نمائید که مدّتیست در ایران اسباب ویرانی مهیّا
بندۀ مخلصا جمال قدمک بر احسانی الفت قلوب و محبّت نفوس‌در جناب علی اکبر آستان مقدّس ربوبیّتده
بنم ربّ کریمم و خداوند رحیمم بنم حال زارمه باق عاجز و ناتوانم صبرسز و بیقرارم
بهائیان بجان و دل خدمت بجمعیّت اتّحاد و ترقّی مینمایند
تحریرات محبّانه‌کزی آلدم قصد و نیّت صادقانه‌کز موافق‌در
ترانی یا الهی قد استغرقت فی بحار الحیرة و خضت فی غمار الذّهول
ترانی یا الهی معترفاً بروحی و ذاتی و حقیقتی و کینونتی بعجزی و فقری و فنائی
ترانی یا الهی مکبّاً بوجهی علی التّراب صعقاً من تجلّی الأنوار
تعالیت یا الهی بعلوّ تقدیسک عن محامد الکائنات
تکلیف حضرت ادیب آنست که مداومت در محفل روحانی فرماید
جناب ایادی رحمن یک سفر از یزد به رفسنجان بسیار لازم
حبیبا اقتدار روحانی جو و احتشام رحمانی
حضرت اولوهیّته مقرّب اولان ذات محترم حقیقت وجداندن منبعث اولان
حقیقت الوهیّت بر جمیع کائنات بمحبّت طلوع نموده زیرا محبّت اعظم فیض الهی است
حقیقت انسانیّه از حیثیّت وحدت اصلیّه و الفت روحیّه مظهر واحدیّت فائضه‌ئیست که حکایت از تجلّیات احدیّت هویّت غیبیّه نماید
حمداً لمن اشرق انواره و انکشف اسراره و شاع و ضاع آثاره و استمرّت فیوضاته
حمداً لمن انار الأفق الأعلی بنور الهدی و ازال ظلام الضّلال بتبلّج نور الصّباح
حمداً لمن تقدّس بذاته عن مشابهة مخلوقاته و تنزّه بصفاته عن مماثلة مکوّناته
حمداً لمن خلق حقیقة نورانیّة و هویّة رحمانیّة و کینونة روحانیّة و جوهرة ربّانیّة و درّة نورآء و فریدة غرّآء
حمداً لمن لاح برهانه و ظهر سلطانه و عمّ احسانه
حمداً لمن نشر رایاته و اظهر آیاته و اعلن کلماته و اوضح بیّناته
خداوند عالم جمیع را از تراب خلق فرموده جمیع را از یک عناصر خلق کرده
خداوند مهربانا از اقلیم امریک آن مملکت بعید بقصد زیارت بقعه مبارکه
خداوند مهربانا این دو نفس مبارک دو شمع روشن بودند و خدمت بعالم انسانی نمودند
خداوندا این خاندان را مبارک فرما و در دو جهان کامران نما
خداوندا مهربانا این اطفال نازنین صنع دست قدرت تو است
خداوندی را ستائیم و پرستش نمائیم که جهان هستی را بپرتو بخشایش زینت و آرایش بخشید
خدایا تو دادی و تو بنزد خویش خواندی
خوش آمدید خوب مجمعی است الحمد لله وجوه منجذب بملکوت ابهی
خیلی امر عجیبی است در پورت‌سعید چنین مجلس عظیمی عقد شد خوب است ملوک سر از خاک بیرون آرند
در امور سیاسیّه هیچ‌ وقت مداخله ننمودیم زیرا حضرت بهاءالله بنصّ صریح ما را از مداخلۀ در امور سیاسیّه منع فرموده
در این انجمن محترم میخواهم در خصوص وحدانیّت الهیّه تکلّم کنم
در این جمع قسّیس عبارتی از پولس قدّیس ذکر نمود که شما نور را از شیشه‌های رنگین می‌بینید
در این محفل میخواهم از حیات حضرت بهآءالله قدری صحبت نمایم
در این وقت که بلبل گلزار بقا قصد آشیان وفا نموده
در خصوص اطوار و حرکات غیر مناسب شخصیکه واسطۀ ایصال و ارسال رسائلست مرقوم فرموده بودند
در زمانیکه حکومت مستبدّ ناقضین مانع اشکالات داخلی و خارجی حاضر در بحبوحۀ اینهمه معرکه من اینمقام اعلی را ساختم
در عالم انسانی این چه ‌قدر مدار افتخار است که در بوداپست مملکت غرب انجمنی تشکیل شود بجهت ترقّی
در نزد عموم عقلا مسلّم است که عالم طبیعت ناقص است و محتاج تربیت
دو طغرا مکتوب آن جناب وارد ولی هیچیک تاریخ نداشت
دو مسئله است یکی عصمت کبری و یکی مسئلۀ علم
دوست حقیقی مهربان اثر خامۀ عنبرنثار آن یار وفادار چون نفحۀ گلشن اسرار مشامّ مشتاقان را معطّر و معنبر نمود
دوست حقیقی مهربان اثر کلک مشکین چون نسائم بهاری مشامّ مشتاقان را معطّر نمود
دوست عزیز محترما نامۀ شما به آقا میرزا احمد رسید من نیز مطالعه کردم
دوست عزیز مهربان در این ساعت دستخطّ عالی رسید
دوست عزیز مهربان دستخطّ شریف که دلیل بر حبّ صمیمی و خلوص نیّت بود ملاحظه گردید
دوست عزیز مهربانا نامۀ شما رسید و مضمون معلوم گردید هرچند با جناب میرزا اسدالله پیام مختصری فرستاده شد
دوست قدیما در ایّامیکه در نیویورک بودم اکثر اوقات با تو معاشر و مجالس بودم
دوست قدیما عزیز محترما الحمد لله محفوظاً از لندن به پاریس آمدم
رؤسای ادیان امروز گمان میکنند که دین عبارت از تقلید آباء و اجداد است لهذا هر قومی تشبّث بتقالید نموده آن را حقّ میدانند
ربّ انّی اتضرّع الی ملکوت رحمانیّتک ان تغرق هؤلآء العباد فی بحر رحمانیّتک
ربّ و رجآئی و مجیری و سمیری فی جنح اللّیالی
ربّ و رجائی و مطلبی و منائی تری عبدک الخاضع لسلطنتک الخاشع لباب احدیّتک
ربّ و رجائی و مقدّری و مصوّری و ملاذی و معاذی انّ عبدک عزیز قد تذلّل الی جبروت الجلال
ربّ و رجائی و ملجأی و منائی و مهربی و ملاذی و مأمنی و معاذی
ربّنا ترانا ننشر اجنحة الذّلّ و الانکسار و نبتهل الی ملکوت الأنوار
ربّی ربّی ترانی لا یمرّ علیّ عام و لا ایّام الّا اسمع النّاعی ینعی و ینادی
ربّی ربّی قد اتّقدت نیران الاشتیاق فی قلوب اهل الوفاق شوقاً للقائک
ربّی و سلطانی و ملیکی و مالکی انّی ادعوک بلسانی و جنانی و وجدانی
ربّی و محبوبی و مقصودی آنسنی فی وحدتی
زلف دلبر دام‌در خال سیاهی دانه‌در
ساعتی پیش جوانی اینجا آمد با او مذاکره کردیم که طبیعت کامل است یا ناقص
سبحانک اللهمّ یا الهی اناجیک فی سرّی و ذاتی و کینونتی و حقیقتی
سبحانک اللهمّ یا الهی انّی اتوجّه الیک بوجه ناظر الی ملکوت رحمانیّتک
سبحانک اللهمّ یا الهی ترانی مکبّاً بوجهی علی تراب الذّلّ و الانکسار
سبحانک اللهمّ یا الهی تری هجوم الأغبیآء علی الأصفیآء و تعرّض الزّنمآء بالخلّص من الأولیآء
سبحانک اللهمّ یا الهی قد قطعت النّظر عن کلّ الجهات
سبحانک اللهمّ یا الهی لک الحمد و لک الشّکر علی ما انعمت و آتیت و والیت و اعطیت
سبحانک اللهمّ یا الهی و مبدعی و مبدئی و حرزی و موئلی
سبحانک یا الهی اشهدک و ملائکة قدسک و ملأ افقک الأعلی
سوگلی یار عزیزم قریحۀ موهبت صریحۀ عاشقانه‌لرندن صدور ایدن
سوگلی یارانم جناب حقّه شکر ایدرم
سوگلی یارانم دوستمز محمّد خان حضرتلری ارض مقدّس‌دن ایرانه عودت ایدریکن
عالم امکان نظیر انسان است انسان مقام نطفه مقام شیرخواری اوقات نشو و نما وقت تمیز و رشد و وقت بلوغ دارد
عزّت قدیمه و علوّیّت الهیّه احبّای ربّانیّه‌یه مخصوص
عزّتلو خلیل بیک شمدی تشریف بیوردیلر یوقارده‌کی
عزیزا تحریر تسریر ایلدی حضرة بدرک غیابی موقّت‌در
عزیزم مکتوب خوش‌اسلوب وفاپرورانه‌لری مطالعه‌گذار مشتاقانه‌م اولدی
فاعلم یا ایّها السّائل الجلیل بأنّ هذا الطّیر قد وقع بین مخالب المنکرین و مناقیر المبغضین فکیف یقتدر ان یترنّم فی حدیقة الوجود بمزامیر آل داود
فی‌الحقیقه خوب مجلسی است بهتر از این نمیشود
قال الله تعالی فی القرآن المبین و الذّکر الحکیم اذا الشّمس کوّرت
قد خلقت یا الهی کوناً جامعاً و کیاناً واسعاً بفضآء غیر متناه
قریب پنجاه شصت سال پیش در زمانیکه آتش حرب در میان دول و ملل در نهایت اشتعال بود
لایحه‌ئی که بحسب اصطلاح این ایّام راپورت میگویند
لم ادر یا الهی ان اشکو الیک ایّ بلائی و ابثّ ایّ حزنی و ابتلائی
لک الحمد یا الهی بما اخترت الاخیار و اجتبیت الابرار
لک الحمد یا الهی بما کشفت الغطآء و هتکت الحجاب
محترم قزم نوری بیک افندی کلبۀ آوارگانه گلدی و عاشقانه ملاقات و مؤانست ایلدی عتبۀ مقدّسه‌یه یوز گوز سوردی
مدّتی شد که آنجناب در پاریس بخدمت مشغولید هرچند زحمت و مشقّت بسیار است ولی خدمت پروردگار است
مراسلۀ آن جناب واصل و بر وقوعات و هذیان مفتریان اطّلاع حاصل گردید
مظاهر مقدّسۀ الهیّه هر یک عالم امکان را شمسی در نهایت اشراق بودند
من از مملکت بعیدۀ شرق میآیم
مولای مولای لک الحمد بما سبقت رحمتک و سبغت نعمتک و تمّت کلمتک
مولای مولای هؤلآء عبیدک الحافون حول عرش رحمانیّتک
نامۀ آن جناب رسید و بر تفاصیل آگاهی حاصل شد فی‌الحقیقه چنین است که مرقوم نمودید
نامۀ شما با دو نقشۀ مشرق‌الأذکار رسید هر دو نقشه ملاحظه گردید سبب سرور قلوب شد
نامۀ شما رسید در حقّ جلال‌الدّوله و سائر آوارگان ایران بقدر مقدور نهایت رعایت و مهربانی مجرا دارید
نامۀ مفصّل شما رسید و مذاکرات و مکالمات که با آن شخص محترم نموده بودید معلوم گردید
نامۀ مفصّل شما که بتاریخ غرّۀ محرّم بود رسید از قرائتش تأثّرات قلبیّه حاصل گردید
نامۀ ٢٩ ذی‌الحجّه رسید الحمد لله دلالت بر ارتفاع امر الله و انجذاب قلوب بملکوت ابهی داشت
نهایت سرور را امشب دارم که بین جمع محترم حاضر شدم فی‌الحقیقه جمعی است در نهایت روحانیّت
نوبهار اولدی آچلدی نوگل رعنای حقّ
همدم و همراز من در منتریال در نهایت اشتغالم معاشرت و مذاکرات روز و صحبتهای شبانه مفصّل
هیکل عالم از مصدر ایجاد چون صورت و هیئت آدم موجود شده و فی‌الحقیقه مرآت یکدیگرند
و انّی یا الهی قد قدّرت لی السّیر بفضلک فی ملکوت الانفس و الآفاق
وقتی که جمال ‌مبارک در بغداد بودند میرزا محیط مشهور شیخی آمد به دارالسّلام
ولیّ خدایا فرقت امتداد یافت اشتیاق اشتداد یافت
١٧ آغستوس سنه ١٩١٩ تاریخیله ورود ایدن نامۀ نامیلری مآل منیفی قرین اذعان مشتاقلری اولدی وجود شریفلرینه
پاک یزدانا بینائی و شنوا مقتدری و توانا
پاک‌یزدانا خاک ایران را از آغاز مشکبیز فرمودی و شورانگیز و دانش‌خیز و گوهرریز
پروردگارا آمرزگارا بندۀ درگاهت ویندست توجّه بملکوت ابهی مینماید
پروردگارا آمرزگارا چگونه زبان بستایشت گشایم
پروردگارا واشنگتون را سعادت و شگون بخش
چون نظر بتاریخ میکنیم ملاحظه مینمائیم که از اوّل عالم الی زماننا هذا بین بشر جنگ و جدال بوده
کلیسا را بیعه نامیده‌اند یعنی محلّ بیعت این اصطلاح کتاب مقدّس است
گل مولا گر بگویم ز اشتیاق جان و دل ناله و افغان برآید ز آب و گل
یا اباالفضائل امید از الطاف حضرت مقصود چنانست که محفوظ و مصونی
یا اباالفضائل رساله‌ئیکه در ردّ آن کشیش مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
یا ابی‌الفضائل دستخطّهای مفصّله و نامه‌های مکمّل در سفر نیویورک از گرین‌عکّا
یا الهی الحنون ترانی من ملکوت تقدیسک و جبروت توحیدک بین یدی عصبة ذئاب کاسرة
یا الهی و ملجأی و ملاذی انّی اضع جبینی علی الغبرآء
یا امآء الرّحمن از قرار مسموع محفلی آراستید و بخدمت آستان مقدّس برخاستید
یا امآء الرّحمن استبشرن ببشارات الله و اشکرن ربّکنّ بما جمعکنّ فی محفل نورانی بوجوه نورآء
یا امة البهآء خدا تأیید نماید ترا مکتوب مفصّل شما رسید
یا امة البهآء در خصوص درسها مطمئن باش
یا امة البهآء نامۀ شما رسید و از مضمون همّت و خدمت شما بملکوت ابهی معلوم گردید
یا امة البهآء چندیست بیمارم و از زندگانی این جهان بیزارم
یا امة ‌البهآء از قراریکه از بادکوبه مرقوم نموده‌اند غراف تولستوی نامه‌ئی بادارۀ جرنال مسمّی به مسلمان در پاریس مرقوم نموده
یا امة ‌الله المقرّبه نامه‌ئی مرقوم نموده بودید که یکروز اقلّاً باید صرف قرائت آن کرد
یا امةالأعلی نامه‌ئی که در خصوص مدرسۀ دختران مرقوم نموده بودی از قرائتش دلها شادمان شد
یا امة‌الله استبشری بخطابی و جوابی قد طهّرک الله عن المعاصی
یا امة‌الله انّ قرینک الجلیل قد حضر الی البقعة المبارکة و مکث مدّةً مدیدة و آنسنا لیلاً و نهاراً و عاشرنا عشیّاً و اشراقاً
یا امة‌الله انّی استبشرت بمضمون کتابک بما دلّ علی اقبالک الی ملکوت ربّک الجلیل
یا امة‌الله نامه رسید و از پیش طلب غفران شد حال بلسان فارسی تأکید میشود
یا امین الأمین انّی تلوت نمیقتک البدیعة الانشآء و اطّلعت بمضمونها
یا ایّها السّائل البارع الصّادع فاصعد الی معارج الحکم الرّبّانیّة
یا ایّها المسجون فی سبیل الله
یا بادع الاکوان و بارئ الانسان و ذارء الامکان انت المنّان انت الرّحمن
یا بهائی الأبهی اصبحت فی هذا الیوم النّیروز و انوار تقدیسک متلألئة من کلّ الأرجآء
یا حبیبی و نعم القرین انّی اتضرّع الی ربّ العالمین ان یجعلک محیی ‌الدّین
یا حضرت ادیب بعد از رفتن شما مصلحت چنان دیده شد که مستر اسپرگ نیز ارسال بمبئی و رنگون گردد
یا حضرت علی قبل اکبر
یا حضرت ناطق الحمد لله ناطقی نه صامت و موفّق بخدمت دبستان وحدت بشر
یا خادم البهآء آنچه بجناب میرزا اسدالله مرقوم نموده بودید معلوم گردید
یا شقیقتی العزیزة الحمد لله در ظلّ عنایت جمال مبارک در اقلیم فرنگ نسیمی از گلشن عنایت وزید
یا صاح هذه الرّسالة موضوعها جلیل
یا مریم اقنتی لربّک و اسجدی و ارکعی مع الرّاکعین
یا من اثقل علیه الوطأة السّلاسل و الأغلال فی سبیل الله
یا من اختاره الله بفضله و جوده نامۀ دیگر ارسال شد ولی در راه مفقود گردید
یا من اختصّه الله بالموهبة الکبری نامۀ مفصّل واصل شد و تفاصیل قادیانی معلوم و واضح بود
یا من ادّبه الله لنشر نفحاته و اثبات قلوب الضّعفآء علی عهده و میثاقه
یا من ادّخره الله لحفظ المیثاق
یا من اراه الله فی الرّؤیا الصّادقة ما یثبت قدمیه علی الصّراط
یا من امتلأ قلبه حبّاً بجمال الله
یا من انجذب الی الملکوت و شرب الکأس الّتی مزاجها کافور
یا من انجذب بسطوع نور اشرق من مطلع الأسرار
یا من انجذب بنفحات الله قد وردنی کتاب کریم یتضمّن معنی بدیع ممّن له فی العلم حظّ عظیم
یا من انجذب من روح المیثاق جناب خان در این محضر حاضر
یا من انجذب من نفحات القدس الّتی انتشرت من ریاض الملکوت الأبهی
یا من ایّده الله علی الحجّة و البرهان تحریر بدیع ملاحظه گردید و نامۀ مختصر ثانی مشاهده شد
یا من ایّده الله علی خدمة کلمته المطاعه
یا من ترشّح انآء قلبه بمآء محبّة الله و تنوّر زجاج فؤاده بأنوار معرفة الله
یا من تشرّف بعتبة روضة مقدّسة الارجآء غبطة الجنّة العلیا
یا من تمسّک بالعروة الّتی لا انفصام لها حمد کن خدا را که از کأس ثبوت و رسوخ نوشیدی و
یا من تمسّک بالمیثاق آنچه مرقوم نموده‌اید ملاحظه گردید
یا من توجّه الی ملکوت الأبهی قدّس نفسک عن کلّ ذکر الّا ذکر البهآء
یا من ثبّت الله قلبه علی المیثاق عند ما تجلّل نیّر الآفاق بحجاب الغیاب
یا من جاهد فی الله و اهتدی الی نور الهدی اعلم انّ شمس الحقیقة دلیل علی ذاتها بذاتها
یا من جعله الله من ایادی امره
یا من جعله الله من ایادی امره از شدّت حرکت امواج محیط تحریر مشکل و عسیر
یا من جعله الله من ایادی امره بین خلقه نامۀ قزوین در وسط دریای محیط قرائت گردید
یا من جعله الله منادیاً بملکوته العظیم در پاریس نامه‌ئی از آنحضرت رسید
یا من سمع نقرات النّاقور و نغمات الصّافور من الملإ الأعلی
یا من سمّی بفضل الحقّ افاض اللّه علیک سجال الفضل و العطآء
یا من قام بکلّیّته علی خدمة امر الله آنچه در خصوص دار التّعلیم مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
یا من قام علی خدمة المیثاق
یا من هو سمیع لضجیجی و انینی و تأوّهی و زفیری و بصیراً بتأسّفی و تلهّفی
یا من وجّه وجهه للّذی فطر السّموات و الأرض
یا من یخاطبه فؤادی اعلم انّ المیثاق کوکب یلوح و یضیء علی الآفاق
یا منادی المیثاق لئالی منظومه که هر یک دُرّی درّی درخشنده بود ملاحظه گردید
یا منادی المیثاق ناد بعبودیّتی للعتبة المقدّسة فی الآفاق
یا ورقات جنّة الأبهی و امآء الرّحمن انّی قد تلوت آیات شکرکنّ لله و ثنائکنّ علی الله
یار عزیز مهربان تحریر بلیغ که بتاریخ چهارم مارت سنۀ ١٩٠١ مورّخ بود رسید
یار وفادارم ریاض قدس احدیّتدن منبعث اولان نفحات عنایت مشام جان و دماغ اهل وجدانی معطّر
یاران روحانی من جناب محمود و احمد بعد از تبلیغ امر الله در اقلیم هند
یاران مهربان من جناب زائر آقا نصرالله بمحامد و نعوت شما مستمعین را مبهوت نمود
یاران پارسیانا مهتر رستم مهربان فی‌الحقیقه بیاران مهربانست و در فکر شادمانی ایشان
مطالعۀ آن لاین