سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

دیگر الواح و خطابات حضرت عبدالبهاء

دربارۀ این اثر

مطلع لوح
ای بندۀ حقیقی حقّ دامنی بکمر زن
الحمد لله در این انجمن نورانی حاضریم
ربّی و محبوبی و مقصودی آنسنی فی وحدتی
ای متمسّک بذیل تقدیس شکوه از تأخیر رسائل منما
ای زائر تربت مقدّسه شکر جزیل ربّ جلیل را که دلیل این سبیل بود
ای امة‌الله از خدا خواهم که در ایمان و ایقان ثابت و مستقیم شوی
الهی تو بینا و آگاهی که ملجأ و پناهی جز تو نجسته و نجویم
ای منجذبۀ الی الله مکاتیب متعدّدۀ شما رسید
اللهمّ یا ربّ الملکوت المتجلّل بالجبروت المقدّس من النّعوت
ایّتها المنجذبة بنفحات الله انّی قرأت تحریرک مؤرّخ ١ ایلول سنة ١٩٠٣
ای دو نفس محترم نامۀ شما رسید و مضمون معلوم و قلب محزون گردید
یا من امتلأ قلبه حبّاً بجمال الله
ایّتها المنجذبة بنفحات الله انّی قرأت تحریرک المؤرّخ ٢۵ ینایر سنة ١٩٠٣
ای منجذبۀ ملکوت الله آنچه بتاریخ ١٩ اگست سنۀ ١٩٠۵ مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید
ایّتها المتیقّظة بنسمة الله و المهتزّة بنفحات الله
ای منجذبۀ ملکوت الله نامۀ مفصّل رسید از قرائتش نهایت سرور حاصل گردید
ای کنیز عزیز الهی نامۀ مفصّل بتو مرقوم گردید
ای امة‌الله در تواریخ شرقیّه مذکور است که سقراط به فلسطین و سوریّه سفر کرد
ای دختر عزیز ملکوتی من حیوان نظیر انسان در نزد اهل حقیقت بسیار عزیز است
ای خدا تو شاهدی و گواهی که در دل و جان آرزوئی ندارم
ایّتها القائمة علی خدمة امر الله قد وصل تحریرک البدیع
ایّتها المنجذبة بنفحات الله انّی قرأت تحریرک المرسل الی انطون افندی العزیز
ایّتها المنجذبة الی حبّ البهآء
ای دختر ملکوتی من در راه‌آهن رو به سانفرانسیسکو میرویم
الهی الهی هذا عبدک الّذی اقبل الیک
ای مرغ خوش‌الحان جمال ابهی این دور بدیع حجبات اوهام را خرق فرموده
ای دختر ملکوت نامۀ شما رسید ولی از عدم فرصت مختصر مرقوم میگردد
پروردگارا آمرزگارا بندۀ درگاهت ویندست توجّه بملکوت ابهی مینماید
ای دو زائر تربت مقدّسه خبر وصول به پاریس محفوظاً و مصوناً رسید
اللهمّ یا من تجلّی علی الحقائق النّورآء بتجلّی العلم و الهدی
ای منادی میثاق نامه رسید از خبر انتشار نفحات الله سرور و حبور حاصل گردید
یا من ایّده الله علی خدمة کلمته المطاعه
ای منادی پیمان مکتوبی که بجناب آقا سیّد تقی مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای منادی پیمان مکتوبی که از یزد مرقوم نموده بودید واصل گردید
ای ایادی امر الله مکتوبی بستمدیدگان و آوارگان یزد و اصفهان یاران رحمن مرقوم گردید
ای منادی حقّ نامۀ ثانی بتاریخ ٢۶ ذیقعدۀ سنۀ ١٣٢۶ ملاحظه شد
نامۀ ٢٩ ذی‌الحجّه رسید الحمد لله دلالت بر ارتفاع امر الله و انجذاب قلوب بملکوت ابهی داشت
ای منادی پیمان نامه‌های متعدّد واصل و از ملاحظه‌اش روح و ریحان متواصل
الله ابهی الهی تری عبدک الأبهر و رقّک الأصغر
ای منادی میثاق نامه‌ئی که بتاریخ ٢٠ جمادی‌الأوّل مرقوم نموده بودی واصل گردید
ای منادی پیمان نامه‌ئی که در خصوص دو نفس محترم و خلاصی آنان مرقوم نموده بودید رسید
دو طغرا مکتوب آن جناب وارد ولی هیچیک تاریخ نداشت
ای یار مهربان نامۀ سلخ شهر ربیع‌الأوّل سنۀ ١٣٢٧ وصول یافت
ای منادی پیمان دو عدد نامۀ آن جناب در یک آن ملاحظه گردید
ای منادی میثاق عبدالبهآء در ارسال اجوبۀ متتابعۀ حضرات ایادی امر الله مقرّ بقصور است
ای منادی پیمان در خصوص طبع آثار در مطبعۀ دولتی مرقوم نموده بودید
ای روی تو باهر ابهر در لغت عرب بمعنی روشنتر است
ای منادی پیمان مکتوب سیّم شعبان ١٣٢٣ واصل
ای منادی پیمان مکتوب مفصّل بتاریخ ١٨ جمادی‌الأوّل ١٣٢۵ وصول یافت
ای منادی پیمان نامۀ ٧ شعبان سنۀ حاضره رسید
جناب ایادی رحمن یک سفر از یزد به رفسنجان بسیار لازم
ای منادی پیمان روزنامه ملاحظه گردید
ای منادی پیمان نامۀ شما رسید و نفحۀ خوشی استشمام گردید
ایّها المستبشر ببشارات الله قد وصلنی تحریرک الجدید
پروردگارا واشنگتون را سعادت و شگون بخش
لایحه‌ئی که بحسب اصطلاح این ایّام راپورت میگویند
من از مملکت بعیدۀ شرق میآیم
ای بندۀ بها مکاتیب مفصّلۀ آنجناب متتابعاً وارد
ای منادی پیمان نامه‌های سابق جواب ارسال گردید
ای درگاه الهینک سوگلی قوللری
ای منادی بملکوت الله فی ‌الحقیقه در این سفر نهایت خدمت را بملکوت الهی مجری داشتی
بهائیان بجان و دل خدمت بجمعیّت اتّحاد و ترقّی مینمایند
ای منادی میثاق مکتوب اخیر شما ملاحظه گردید
یا من ادّخره الله لحفظ المیثاق
ای یار قدیم و همدم و ندیم عبدالبهآء نامه رسید
ای منادی باسم الله در سبیل الهی گردن را وقف زنجیر نمودی
ای ثابت بر پیمان چند روز پیش نظر بعکسهای یاران مینمودم
ای منادی پیمان نامۀ مفصّل رسید
ای منادی میثاق مکاتیب متعدّدۀ شما رسید
ای منادی میثاق مکتوبی که بجناب آقا سیّد تقی مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای یاران حقیقی جمع بشر نوع انسان بمثابۀ اطفال دبستانند
یا خادم البهآء آنچه بجناب میرزا اسدالله مرقوم نموده بودید معلوم گردید
ای منادی پیمان مکاتیب واصل و از مضامین روح و ریحان دست داد
ای بندۀ صادق جمال مبارک و مبشّر میثاق و منادی حقّ
یا من جعله الله من ایادی امره
ای ایادی امر الله مکتوب جوف را بشخص معلوم در کمال حکمت یداً بید برسانید
ای منادی ملکوت الهی نامۀ اخیر شما رسید
ای منادی پیمان نامه‌ها ملاحظه گردید
یا منادی المیثاق ناد بعبودیّتی للعتبة المقدّسة فی الآفاق
ای حضرت ایادی اگر بدانی چه قیامتی برپاست
ای منادی پیمان نامه‌های متعدّد رسید
ای منادی میثاق دو نامه یکدفعه وارد و مشروحات بدقّت ملاحظه گردید
ای منادی پیمان نامۀ مفصّل که در بیروت مرقوم نموده بودید رسید
ای منادی میثاق در خصوص عالم خراسانی نجف مرقوم نمودید
ای منادی پیمان نامۀ اخیر بتاریخ ٢۵ شوّال ١٣٢٨ ملاحظه گردید
ای منادی پیمان نامه رسید و مضمون معلوم گردید
ای ثابت بر پیمان در خصوص معلّم مرقوم نموده بودید
ای منادی پیمان آنچه نگاشتی ملاحظه گردید
ای منادی میثاق نامه رسید و مضمون معلوم گردید
الهی الهی انّی ابتهل الی ملکوت رحمتک
ای منادی میثاق مکتوبی که بجناب منشادی مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید
ای منادی پیمان نامۀ ۶ شعبان واصل
ای منادی پیمان نامۀ نوزدهم شهر محرّم ملاحظه گردید
ای منادی پیمان نامه رسید و مضمون مفهوم گردید
ای منادی پیمان الیوم اعظم امور تبلیغ امر الله است
ای منادی پیمان نامۀ مورّخ ٢ محرّم رسید
ای اسیر غل و زنجیر فی سبیل الله
ای اسیر سلاسل و اغلال در سبیل جمال ابهی
یا ایّها المسجون فی سبیل الله
ای اسیر سلاسل و زنجیر قره‌کهر بی‌پیر
یا من اثقل علیه الوطأة السّلاسل و الأغلال فی سبیل الله
یا من قام علی خدمة المیثاق
ای بندۀ درگاه جمال مبارک نامۀ مؤرّخ به ٢٢ جون ١٩٠٩ واصل گردید
ای بندۀ آستان مقدّس رضای حقّ ممکن الحصول است
ای دختر عزیز ملکوتی من نامۀ مفصّل تو وصول یافت و از قرائتش نهایت سرور حاصل
ای منادی ملکوت نامه‌ئی که به منوّر مرقوم نموده بودی قرائت گردید
ای دختر عزیز ملکوتی من این جنگ مهیب اخیر آفت عالم انسانی بود
ای دختر ملکوتی من نامه که دهم سبتمبر ١٩٢٠ مرقوم نموده بودی رسید
ای بنت ملکوت نامۀ شما رسید الحمد لله دلیل بر ثبوت و استقامت بود
ای منجذبۀ ملکوت الله نامه که در عید ایستر مرقوم نموده بودی رسید
ای خانم محترمه جواب‌نامۀ شما بتاریخ ٩ کانون ثانی ١٩٢٠ بود رسید
ای دختر عزیز الحمد لله موانع زائل دوباره بمکاتبه پرداختیم
ای ستارۀ درخشنده بنور ایمان نامه‌ئی که بتاریخ ١٩ حزیران ١٩١٩ مرقوم نموده بودی رسید
ای خانم محترمه در این زمستان ما را امّید چنان بود که به حیفا سفر نمائی
ای شمع روشن نامۀ روز نوروز وصول یافت
ای دختر ملکوتی من مدّتی بود هیجان عصبی مانع از کتابت بود
ای دختر ملکوتی من از روزی که از لندن سفر کردم الی‌الآن دقیقه‌ئی آن خانم محترمه را فراموش ننموده‌ام
ای خدای مهربان این دختری ملکوتی زحمتی کشیده
ای دختر عزیز نامه رسید الحمد لله دلالت بر انجذابات وجدانی مینمود
ای دختر عزیز من شب و روز آنی از یاد تو فراغت ندارم
ای دختر عزیز من نامۀ شما رسید و از مضمون نهایت سرور حاصل شد
ای کنیز عزیز بهآءالله عنوانی اشرف از این عنوان نمیدانم تا ترا بآن عنوان بخوانم
ای دختر ملکوتی من نامۀ تو رسید امیدوارم که در ماه نومبر در لندره باشم
ای خانم محترمه نامۀ شما رسید ولی چون در سفر بودیم از شهری بشهری فرستاده شد
ای دختر عزیز ملکوتی من نامۀ بیست و پنجم مارچ از مانت‌پلرین رسید
ای شمع محبّت الله در مدّت اقامت در لندن نهایت مهربانی را از تو مشاهده نمودم
ای منجذب ملکوت الله ایّامی که در خانۀ تو بودم نهایت مهربانی از تو دیدم
ای یاران روحانی هرچند کوشکک بلدی صغیر است
ای عزیز محترم نظر عنایت شاملست و لحاظ رحمانیّت کامل
ای منجذب جمال الهی آنچه مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید
پروردگارا آمرزگارا چگونه زبان بستایشت گشایم
الهی الهی انّی بکلّ تضرّع و توجّه و تذلّل و تبتّل اناجیک بلسانی
ای یاران روحانی من شب و روز در یاد روی شما هستیم
بخشندۀ یزدانا این بندگان آزادگان بودند
ای خداوند مهربان این دل را از هر تعلّقی فارغ نما
ای بنده مقرّب جمال مبارک نامۀ مفصّل رسید و بدقّت ملاحظه گردید
ای نجم لائح در افق محبّت الله
اللهمّ یا الهی و ملجئی و ملاذی انّی کیف اذکرک بابدع الاذکار
ای کنیز الهی نامۀ مفصّل شما ملاحظه گردید ولی از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم میگردد
ای ثابت بر پیمان خوشا بحال تو که بخدمت امر الله قائمی
ای طائف حول مطاف ملأ اعلی دو دست شکر را بدرگاه احدیّت بلند نما
ای دلبر مهربان این یاران سرمست جام پیمانند و در محبّتت سرگشته و بادیه‌پیما
الهی الهی انّی اتوجّه الیک و استفیض من بحور شفآئک
ربّی و سلطانی و ملیکی و مالکی انّی ادعوک بلسانی و جنانی و وجدانی
ای فرع رفیع سدرۀ مبارکه شکر کن حضرت پروردگار را که ثابت و راسخ بر عهد و پیمانی
ای یاران عبدالبهآء فریاد و فغان شما بملأ اعلی رسیده
ای ثابتان بر پیمان همیشه در نظرید و پیش بصرید و حاضر محضرید
ای یاران الهی دست تضرّع و نیاز بساحت قدس خداوند بی‌انباز بلند کنید
ای بندۀ پاک یزدان حمد خدا را که ایّامی چند در ارض مقدّس موطن انبیا در کمال روح و ریحان حاضر شدی
ای یزدان مهربان این نفوس یاران تواند و این جمع پریشان تو
ای منجذبان جمال ابهی در هویّت قلب بحور محبّت یاران پر موج و هیجان
ای بندۀ آزاد حق شاد باش و شاد باش
نامۀ شما رسید در حقّ جلال‌الدّوله و سائر آوارگان ایران بقدر مقدور نهایت رعایت و مهربانی مجرا دارید
ای محبّ نوع انسانی نامه رسید و از مضامین معانی دلنشین مفهوم گردید
استبشری یا امةالله بما عرفت الحقّ و سمعت ندائه و انجذبت الی نفحاته
خدایا تو دادی و تو بنزد خویش خواندی
ای سرگشتۀ بادیۀ محبّت الله دست عجز و نیاز بملکوت ابهی دراز کن و آغاز نماز و نیاز نما
ای همدم قدیم نامۀ شما وصول یافت و از مضمون واضح گردید که دلخونید
ای ثابت بر پیمان نامۀ اخیر وصول یافت و از گفتگوی با شخصین محترمین بشاشت حاصل گشت
الهی الهی تری انّ عبادک المخلصین لجمیع الوری
ای طبیب حبیب اگر حکیم حاذق ماهری دردمندم درمانی کن
ای بندۀ الهی نامۀ مختصر اللّفظ و مفصّل ‌المعانی شما قرائت شد
ای تشنۀ حقیقت ایران ویرانست و جمیع احزاب فی‌الحقیقه تیشه بدست گرفته
ای عبد بهاء موسیقی از علوم ممدوحه در درگاه کبریاست
ای طالبان تحصیل کمال از قراری که محمّد علیخان مرقوم نموده در نهایت شوق اشتغال بکسب کمال دارید
ایّها القضیب الرّطیب النّاشئ فی جنّة الأبهی
ای دختر عزیز نامۀ تو رسید من در دبلینم گاهی در بالا گاهی در پائین در هوتل هستم
ایدختر عزیز من نامۀ شما رسید و از مضمون نهایت سرور حاصل گردید
ای دختر عزیز من دعوتنامۀ شما را قبول کرده‌ام
ای بنت ملکوت الحمد لله محفوظ و مصون با نهایت سرور و خوشنودی از شما به پاریس رسیدیم
سبحانک اللهمّ یا الهی اناجیک فی سرّی و ذاتی و کینونتی و حقیقتی
ای یاران الهی و اماء رحمانی
ای مشکین الهی نامۀ شما رسید از کثرت مشاغل بی‌پایان
ای دوستان حضرت دوست شمع هدی روشن است و نور افق اعلی
ایّها المخلصون ایّها المنجذبون ایّها الثّابتون علی
پاک یزدانا بینائی و شنوا مقتدری و توانا
ای یاران عزیز عبدالبهآء مکتوب مفصّل که مرقوم نموده بودید رسید
لک الحمد یا الهی بما کشفت الغطآء و هتکت الحجاب
ای بندۀ حقّ جمهور ناس منتظر موعودی خونخوارند
یا حضرت علی قبل اکبر
ای منادی میثاق نامه‌های محرّر چون جامهای مکرّر نشئۀ صهبا داشتٴ
ای ثابت بر پیمان نامۀ مفصّل آن جناب ملاحظه گردید
ای ثابت پیمان تحریر اخیر شما رسید
ای فرع ملیح سدرۀ مبارکۀ الهیّه
یا من تمسّک بالعروة الّتی لا انفصام لها حمد کن خدا را که از کأس ثبوت و رسوخ نوشیدی و
ای جوان ربّانی همواره در خاطر بودی و بیادت مألوفیم ایّام ملاقات فراموش نگشته روی و خویت
ای منجذب جمال الله در این روز مبارک یوم مولود نیّر آفاق و کوکب اشراق بیاد تو افتادم و بتهنیت
ای دوست حقیقی در نظری و عزیزی و پیش بصری و محترمی رابطه‌ئی در نشئۀ انسانی اعظم از
ای بندۀ حق کبریت آتش محبّت الله است و زیبق سیماب بحر معرفت الله پس این دو جزء مکرّم را
ای خانم محترمه نامۀ شما رسید آنچه مرقوم نموده بودید حقّ با شماست البتّه بر بهائیان فرض است
ای بندۀ آستان مقدّس نمیدانی که چه انقلابی در اینصفحات حاصل جمیع مردم مضطرب و پریشان و
ای ثابت بر پیمان از صعود حضرت آقا موسی حزن و اندوه رخ نمود و مشکلات واقعه از حرم
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی چند روز پیش ارسال گردید و در ضمن آن مکتوبی بحرم آقا موسی مرقوم
ای مونس من نامه‌ئی بخطّ خویش مرقوم نموده ارسال داشتم البتّه تا بحال رسیده از اینجا بقفقاز
اللهمّ یا کاشف البلایا و دافع الرّزایا انّی اتضرّع الیک تضرّع العانی الی ملیک مقتدر متعالی و ابتهل
ای سرمستان جام الست شکر حضرت قیّوم را که در ظلّ خباء عظیم داخلید و در جنّت ابهی در
ای عاکفان کوی دوست ای عاشقان روی دوست قفقازیا جمیعاً تابع رود ارس است که در قرآن
ای ثابت بر محبّت الهیّه چندیست که نامه‌ئی ننگاشتم ولی در جمیع اوقات عجز و نیاز بدرگاه احدیّت
ای بندۀ دلبر مهربان بهاءالله عنوانی اشرف از این نیابم که ترا خطاب بآن نمایم یک ساعت پیش
ای ثابت بر پیمان نشان بهائیان نقش فرموده‌ئی بسیار بدیع است ولی باید نشانۀ بهائیان افعال و اعمال
ای منادی عهد و پیمان نامه‌های متعدّد از آنجناب رسید و مضامین کلّ سبب فرح و سرور گردید حمد
ای عزیز عبدالبهآء نامۀ شما رسید و تقریر غراف تولستوی نیز قرائت گردید فی‌ الحقیقه بهمّت شما
ای یار حقیقی نامۀ مرسول ملاحظه گردید این روزها مراجعت از فرنگستان چون گلستان به
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که بعد از رجوع مرقوم نموده بودی رسید خانم روسی در این سفر بهمّت
ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید از انتشار نفحات الله در آن مدینه
ای ثابت بر پیمان نامۀ اخیر از بادکوبه رسید و همچنین مکتوبی با رسالۀ مطبوع از مادام ایزابلّا از
ای ثابت پیمان در شرف حرکت بسمت غرب هستم لهذا فرصت تحریر مفصّل نیست نطقهای اورپا
ای یاران عزیز عبدالبهآء شفاهاً با جناب آقا میرزا علی اکبر نخجوانی در خصوصی پیامی ارسال
همدم و همراز من در منتریال در نهایت اشتغالم معاشرت و مذاکرات روز و صحبتهای شبانه مفصّل
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم میگردد
ای ثابت بر پیمان نامه‌های متعدّد شما رسید انشاء الله یک یک جواب نگاشته میشود
ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید و همچنین وکالت‌نامه که بجهت آقا میرزا محسن ارسال نموده بودید
ای ثابت بر پیمان نامۀ سلخ ذیقعده وصول یافت و مضمون مشحون بثبوت و رسوخ بر میثاق مظلوم
ای ثابت بر پیمان در ایّام حضور و تشرّف بتربت مقدّسه بعضی سؤالات نموده بودید فرصت جواب
ای یاران روحانی جناب نخجوانی وقتی که در این ایوان یزدانی بود خواهش تحریر نامه بنام هر یک
ایموقن بآیات الله جناب شیخ سلمان در سجن اعظم وارد و بزیارت رمس مطهّر فائز از آنجناب
ایها الفرع المهتز من نفحات السدره المبارکه ینبغی لک ان یدلع لسانک
ای ناظر بمنظر اکبر الیوم افق وجود بکوکبی تابان گردد
ای منادی میثاق مکتوبی از آنجناب وارد و نفحات قدس از آن استشمام شد
ای فرع لطیف شجره مبارکه مکاتیب متعدده واصل و معانی روحانیش حلاوت مذاق
ای مهتدی بانوار هدایت الله حمد خدا را که بشریعه بقا وارد گشتی
ای مومنان ایمان چون سراج وهاجست و چون در زجاج قلب برافروزد
ای ناظر بملکوت الهی در این کور عظیم و قرن بدیع که روی جهان در لطافت
ای ناظر بملکوت الهی شمس حقیقت اگرچه چون مه تابان
ای نهال باغ محبت الله نامه رسید و مضمون سبب سرور گردید
ای صاحب قلب نورانی نامه ات رسید الحمدلله حقیقت جو هستی
ای همسایه محترمه حضرت بهاء الله در حق همسایگان سفارش موکد فرمودند
ای امه الله آنچه مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید قدر امه الله برتینگهام را بدانید
ای انجمن رحمانی از قرار مسموع محفلی آراستید و اجتماعی خواستید
ای یاران باوفای جمال ابهی در این غوغا و ضوضا که بیخردان برپا نمودند
ای نفس پاک توجه بملکوت ابهی کن و تمسک بعروه وثقی جو
ای یاران الهی آنچه مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید معانیش دال بر ثبوت
لک الحمد یا الهی بما اخترت الاخیار و اجتبیت الابرار
اللهم یا ربی المجلی علی الطور و مالک یوم النشور
ای یاران عبدالبهاء چه خوش دمی است که بیاد شما مشغول
ای یار عزیز من هر دم بیاد تو افتم و از اسم اعظم طلب عون و عنایت کنم
اللهمّ يا مؤيّد كلّ سلطة عادلة و سلطنة قاسطة على العزّة الأبديّة (مناجات طلب تأیید بجهة حکومت امریکا)
ای مقبل بخدا نامه‌ات رسید و از وفات والده‌ات تأسّف حاصل گردید
خداوند مهربانا از اقلیم امریک آن مملکت بعید بقصد زیارت بقعه مبارکه
الهی الهی انلنی کاس العطاء و نور وجهی بنور الهدی
مطالعۀ آن لاین