کتابخانه

ای منادی پیمان نامۀ مفصّل که در بیروت مرقوم نموده بودید رسید

فهرست مطالب

طهران

حضرت ایادی امر اللّه جناب ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای منادی پیمان نامۀ مفصّل که در بیروت مرقوم نموده بودید رسید و بدقّت ملاحظه گردید از عدم فرصت جواب مختصر مرقوم میشود

در خصوص مکتب که با حضرات قرار داده بودید در اسکندرونه بسیار مقبول اوّل این لازم و واجب و همچنین امر مشورت نیز بسیار موافق و چون این دو قضیّۀ مهمّه حصول پذیرد آنوقت اگر بتوانند و از عهده برآیند مسافرخانه که هم مشرق‌الأذکار نیز باشد ترتیب دهند و من بحضرات مکتوبی در این خصوص مرقوم خواهم نمود و جمیع یاران و احبّای الهی را تحیّت ابدع احلی ابلاغ دارید و علیک البهآء الأبهی ع ع