کتابخانه

یا من اختاره اللّه بفضله و جوده نامۀ دیگر ارسال شد ولی در راه مفقود گردید

فهرست مطالب

هو

طهران

جناب ایادی حضرت ادیب دبستان الهی علیه التّحیّة و الثّنآء

هو اللّه

یا من اختاره اللّه بفضله و جوده نامۀ دیگر ارسال شد ولی در راه مفقود گردید هرچند مکاتبه مقطوع ولی قلوب مربوط و ارواح مجنّده و مجموع این دوری و مهجوری در جهان خاکست نه در جان و روان پاک باری امید چنانست که در آنچه باید و شاید همّت رود تا یاران فتور ننمایند و شمع در هر انجمن روشن باشد والّا جهان تیره گردد امروز همّت جهان‌افروز لازم تا طفلان نوآموز تربیت شوند و از فتور بیت معمور ویران گردد ای یاران دل و جان در آبادی کوشید تا بنیان بپایان رسد آنی نمیگذرد مگر آنکه بیاد روی و خوی تو افتم و مسرور گردم

عبدالبهاء عباس