کتابخانه

ای فدائیان روی بهاء حضرت احدیّت الطاف و عنایتی هر جهتچه سزه شایان بیوروب

فهرست مطالب

هوالأبهی

تبریز سیسان

احبّای الهی علیهم بهآء اللّه الأبهی

اللّه ابهی

ای فدائیان روی بهاء حضرت احدیّت الطاف و عنایتی هر جهتچه سزه شایان بیوروب انوار حقیقتله آفاق قلوب احبّائی روشن ایلدی فیض ملکوت ابهی مستمرّدر شهریار هدایت سریر جبروتده مستقرّدر شمع هدی شاهد انجمن‌در شهد صفا حلاوتبخش مذاق دلبران شیرین‌سخندر فیض موهبت گون گبی پرتوی جهانگیردر الطاف ربوبیّت باران نیسان گبی حیاتبخش صغیر و کبیردر بو احسان عظیمه و الطاف عمیمه‌یه شکرانه اوله‌رق عهد و پیمانده قدم ثبات گوسترملیدر و البهآء علیکم یا احبّآء اللّه و الطافه و تحیّته و ثنائه ع ع

ملّا اسداللّه حضرتلرینه و کربلائی اللّه‌ویردی حضرتلرینه و آقا ابراهیم حضرتلرینه مخصوص بیان اشتیاق و اهداء تحیّات اولنور ع ع