کتابخانه

ای بندهٴ آستان مقدّس نمیدانی که چه انقلابی در اینصفحات حاصل جمیع مردم مضطرب و پریشان و

فهرست مطالب

بادکوبه

جناب میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الابهی

هو اللّه

ای بندهٴ آستان مقدّس نمیدانی که چه انقلابی در اینصفحات حاصل جمیع مردم مضطرب و پریشان و اهالی شهرها در کوه‌ها و ده‌کده‌ها بی سر و سامان زیرا بیم آن دارند که بغتتاً کشتیهای زره‌پوش بجوش و خروش آیند دمار از بنیاد شهرها برآرند علی ‌العجاله تو گریبان بدر بردی و از این همهمه و دمدمه فارغی

اگرچه لا بدّ در آنصفحات نیز انقلاب حاصل ولی نه بشدّت اینصفحات زیرا شما در ساحل دریای خزری که دولتی جز روس کشتی آتش‌بار ندارد ولی ما در سواحل دریای سفید که جمیع دول دسته دسته سفائن آتش‌فشان دارند و خلقرا بیم آنست که بغتتاً هجوم نمایند

امّا ما الحمد للّه در ظلّ عنایت جمال مبارک در نهایت راحت و اطمینان شب و روز به پاسبانی آستان مشغول و بذکر الهی مألوف و به نهایت الفت و محبّت مأنوس

یاران الهی را عون و عنایت طلبم

نامه‌ئی از امة ‌اللّه ایزابلا گرونسکی رسید اصل و جواب ارسال میگردد تا ملاحظه نمائید و جواب را برسانید اگر چنانچه خانم محترم طبع و نشر کتاب خویش خواهد اگر احبّای الهی معاونتی نمایند و اعانتی کنند سبب تشویق و تحریص او گردد

نفوس متساوی نیستند بعضی صرف للّه عمل نمایند و مساعی خویش را جز قربیّت درگاه کبریا مکافاتی نخواهند و این صحیح و تامّ است ولکن بعضی اصحاب آتنا فی الدّنیا حسنة و فی الآخرة حسنة هستند باید بنفوس برأفت معامله نمود والّا کار مشکل است

و علیک البهاء الابهی

عبدالبهاء عباس