کتابخانه

ای ثابت بر پیمان چند روز پیش نظر بعکسهای یاران مینمودم

فهرست مطالب

هواللّه

طهران

از حضرات ایادی امر اللّه جناب ابن ابهر علیه بهآء اللّه

هواللّه

ای ثابت بر پیمان چند روز پیش نظر بعکسهای یاران مینمودم از قضا عکس آن حضرت و زنجیر در گردن در کمال وقار ملاحظه نمودم از آن تماشا حالتی دست داد که حزن و اندوه زائل شد و روح و ریحان حاصل گردید که الحمد للّه نیّر اعظم عبادی تربیت فرمود که در زیر زنجیر و تهدید شمشیر در کمال روح و ریحان بوقاری زایدالوصف جلوه نمایند و هذا من فضل ربّک الرّحمن الرّحیم ع ع