کتابخانه

ای دختر عزیز من نامۀ شما رسید و از مضمون نهایت سرور حاصل شد

فهرست مطالب

لندن

امة‌اللّه لیدی بلامفیلد علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای دختر عزیز من نامۀ شما رسید و از مضمون نهایت سرور حاصل شد زیرا دلیل بر آن بود که آن ستاره میدرخشد و زبانی ناطق دارد و بملکوت الهی ندا میکند یقین است که روز بروز درخشندگی آن بیشتر شود امّا خالی شدن منزل شما هر جا که توئی آن خانه خالی نیست مملوّ است و هر جا که تو باشی من با توام و آن محل پر از احساسات روحانیست و انوار ملکوت پرتوی بر آن محل اندازد جمیع را تحیّت ابدع ابهی برسان و علیک البهآء الأبهی

فرصت نیست مختصر مرقوم میگردد

عبدالبهاء عباس

abdul Baha abbas